Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do interpretacji tekstu literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-FP-S1-WITL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do interpretacji tekstu literackiego
Jednostka: Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

W ramach modułu student zapoznaje się ze specyfiką i uwarunkowaniami lektury literaturoznawczej, różnymi stanowisk na temat czytania oraz interpretacji w ujęciu historycznym (dobór materiału powinien eksponować stanowiska pisarzy i krytyków reprezentujących różne epoki, nurty literackie i orientacje filozoficzne). Rozważa się pytanie o granice literatury oraz jej autonomię, konfrontuje lekturę literaturoznawczą z lekturą użytkową; podnosi znaczenie społecznego i kompetencyjnego zróżnicowanie obiegów czytelniczych, omawia normy poprawności interpretacyjnej, zagadnienie interpretacja i nadinterpretacji. Omawia się również postrukturalistyczne etyki lektury, kształt i funkcje kanonu lekturowego w kulturze współczesnej; zwraca się uwagę przydatność narzędzi literaturoznawczych do analizy tekstów nieliterackich (publicystycznych, historiograficznych, filozoficznych, politycznych itp.).

Przedmiot ma charakter laboratorium interpretacyjnego prowadzonego przez opiekuna-mistrza.

Efekty uczenia się:

1. Student ma podstawową wiedzę na temat teoretycznych i eseistycznych ujęć procesów lektury oraz interpretacji.

2. Przyjmuje świadomą i aktywną postawę czytelniczą; jest dociekliwy i krytyczny wobec tekstu, wrażliwy na jego wieloznaczność.

3. Dostrzega odmienność tekstu literackiego w zależności od jego pozycji w systemie obiegów literackich i komunikacyjnych

4. Przejawia szacunek dla twórców i krytyków

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie konwersatorium (OKM) – zaliczenie na podstawie stopnia przygotowania i udziału w konwersatoriach oraz pracy pisemnej. Zaliczenie konwersatorium jest równoważne OKM

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)