Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium (sem. 3)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PE-OP-S1-21.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium (sem. 3)
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opracowanie teotetycznych podstaw do prowadzenia badań w wybranym obszarze badawczym związanym ze specjalnością: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz podstaw metodologicznych.

Pełny opis:

Opracowanie postaw teoretycznych wyjaśniających badane zjawiska pedagogiczne.

Opracowanie metodologicznych podstaw badań: przedmiot, cel, typ badań, problematyka badawcza, metody, techniki badawcze i narzędzia badawcze, schemat organizacji i przebiegu badań.

Prowadzenie badań w terenie pod opieką merytoryczną promotora.

Analizy jakościowe, jakościowo- ilościowo zebranego materiału badawczego. Opis, wyjaśnianie, interpretacja badanych zjawisk na podstawie zebranego materiału badawczego w oparciu i odniesieniu do literatury pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej.

Literatura:

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków Impuls, 2007.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa PWN , 2007.

Palka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk GWP, 2010.

Palka S., Humanistyczne podejście w badaniach pedagogicznych i praktyce pedagogicznej, [w:] Kubinowski D., Nowak M. (red.): Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Kraków Impuls, 2006.

Pilch T., Bauman Z., Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 2002.

Palka S. (red.), Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków Wyd. UJ, 1998.

Palka St., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk UJ, 2003.

Eco U.: Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. Warszawa 2007.

Silverman D.: Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa 2010.

Konarzewski K.: Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa 2000.

Kubinowski D.: Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia, metodyka, ewaluacja. Lublin 2010.

Efekty uczenia się:

Napisanie pracy licencjackiej zgodnie z wymogami dla tego typu pracy naukowej. Zdobycie wiedzy w zakresie badanych zjawisk. Nabycie umiejętności analizy badanych zjawisk i analizy literatury w odniesieniu do wybranego obszaru badawczego.

Metody i kryteria oceniania:

Systematyczne ocenianie kolejnych kroków w postępowaniu badawczym.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Majewska-Kafarowska, Monika Sulik
Prowadzący grup: Agnieszka Majewska-Kafarowska, Monika Sulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia semestru III jest przygotowanie narzędzi badawczych zgodnie z przyętymi problemami badawcymi, ich weryfikacja oraz przedstawienie wstępnej analizy zebranych danych. Warunkiem zaliczenia semestru IV jest przedstawienie kompletnej pracy licencjackiej zgodnej z wymogami przedstawionymi na stronie Instytutu Pedagogiki.

Pełny opis:

W semestrze III i IV praca na seminarium opiera się na konsultacjach indywidualnych. Konsultowana jest strategia metodologiczna przygotowywana w sem. II, narzędzia badawcze, wybór grupy badawczej, analiza ilościowa i/lub jakościowa wyników badań. ponadto struktura formalna pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)