Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PZ I(II) 1.2. Obszar zastosowań psychologii pracy i organizacji - Podstawy psychologii pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS942D
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PZ I(II) 1.2. Obszar zastosowań psychologii pracy i organizacji - Podstawy psychologii pracy
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Celem zasadniczym jest przekazanie wiedzy na temat różnorodnych aspektów funkcjonowania człowieka w środowisku pracy. Istotnym aspektem jest pokazanie przemian psychologii pracy stanowiących konsekwencję przemian pracy w efekcie procesów globalizacyjnych. Proponowany obszar ma na celu zapoznanie z takimi zagadnieniami jak: praca i jej przemiany, praca jako wartość i negatywne konsekwencje pracy, motywacja i satysfakcja zawodowa, metody psychologii pracy, analiza pracy i budowanie modeli kompetencyjnych, zmiana i zarządzanie zmianą. Uczestnicy tego modułu będą mogli również poznać metody pracy psychologów zatrudnionych w różnych organizacjach oraz problemy etyczne wynikające z realizowania roli psychologa pracy.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Historia psychologii pracy. Pionierzy psychologii pracy. Podstawowe paradygmaty psychologii pracy.

2. Podstawowe obszary zainteresowania psychologii pracy.

3. Globalizacja, przemiany pracy i organizacji. Nowy model oczekiwań wobec współczesnego pracownika.

4. Pojęcie pracy. Praca jako wartość.

5. Negatywne konsekwencje pracy. Stres zawodowy.

6 Wypalenie zawodowe, mobbing, pracoholizm.

8. Fizyczne warunki pracy. Projektowanie pracy i otoczenia. Psychologia środowiskowa.

9. Zadowolenie i satysfakcja z pracy. Problematyka dopasowania do pracy.

10 Motywacja. Systemy motywacyjne

12. Zmiana organizacyjna. Zarządzanie zmianą.

13. Problematyka kariery zawodowej. Współczesne problemy zarządzania karierą.

14. Zajęcia podsumowujące – kierunki rozwoju psychologii pracy.

Literatura:

Schulz, D.P., Schulz, S.E. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: PWN.

Ratajczak, Z. (2007). Psychologia pracy i organizacji. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chmiel, N. (2000). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP.

Bańka, A.(2000). Psychologia pracy . W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.

Karney, J.E. (2004). Podstawy psychologii i pedagogiki pracy. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna.

Z.Ratajczak, A.Bańka, E.Turska (2006), Współczesna psychologia pracy i organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. Dom Wydawniczy ABC.

Efekty uczenia się:

Zdobycie wiedzy na temat:

funkcjonowania człowieka w szeroko rozumianym środowisku pracy,

koncepcji odnoszących się do roli pracy w życiu człowieka oraz klasycznych i współczesnych teorii pracy,

czynników konstytuujących środowisko pracy i ich wpływu na funkcjonowanie człowieka,

istoty projektowania oraz analizy i oceny pracy w zmieniających się warunkach funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw,

sposobu diagnozowania psychologicznych problemów człowieka w warunkach współczesnej pracy.

Zdobycie umiejętności:

zastosowania wiedzy teoretycznej do opisu i wyjaśniania funkcjonowania człowieka w pracy,

dostrzegania problemów, zdolności do wychodzenia poza schematyczne, standardowe sposoby interpretacji zjawisk i rozwiązywanie problemów w odniesieniu do zjawisk z zakresu funkcjonowania człowieka w środowisku pracy oraz funkcjonowania organizacji

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Egzamin z zakresu wiedzy obejmujący treści prezentowane na wykładach pogłębione w trakcie samodzielnych studiów tematów nie prezentowanych na wykładach.

Podstawą pozytywnego zaliczenia testu jest uzyskanie co najmniej 55% możliwych do zdobycia punktów.

Egzamin będzie miał formę pisemną (pytania testowe jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, pytania do uzupełnienia)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)