Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/ (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Psychologii)

Jednostka: Instytut Psychologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020/2021L - semestr letni 2020/2021
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020/2021L
06-PS-SM-016
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Osiągnięcia współczesnej diagnozy psychologicznej, podstawowe pojęcia, diagnoza tradycyjna a diagnoza współczesna.Modele diagnostyczne. Etapy procesu diagnostycznego.Relacje pomiędzy diagnozą a interwencją. Sytuacja badania psychologicznego jako fakt biograficzny. Źródła i specyfika błędów towarzyszących etapom badania psychologicznego. Ramy prawne diagnozy. Przegląd metod diagnostycznych, ich zalety i ograniczenia (wywiad, obserwacja, kwestionariusze, testy projekcyjne). Komunikacyjny aspekt diagnozy psychologicznej - wpływ komunikacji werbalnej i niewerbalnej na przebieg procesu diagnostycznego. Kompetencje diagnostyczne. Problemy etyczne, towarzyszące procesowi diagnozy psychologicznej.

Komunikowanie wyników, zasady tworzenia raportów z badania psychologicznego i pisania orzeczeń.Społeczny kontekst badania psychologicznego. Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży, specyficzne problemy.

Strona przedmiotu
06-PS-SM-008
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-PS-SM-350
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Praktyka - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyki stanowią integralną część programu kształcenia w ramach studiów na kierunku psychologia. Ich celem jest: poznanie zasad funkcjonowania, struktury organizacyjnej, podziału kompetencji i procedur obowiązujących w placówkach, w jakich student odbywa praktykę; rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach w ramach wybranych przez studenta ścieżek specjalizacyjnych; kształtowanie umiejętności i kompetencji niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej; przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania oraz stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy.

Strona przedmiotu
06-PS-SM-211
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wprowadza w tematykę psychologii klinicznej.

Strona przedmiotu
06-PS-SM-221
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student posiada wiedzę na temat obrazu klinicznego i mechanizmów uzależnienia od różnych środków psychoaktywnych. Potrafi rozpoznać problemy i potrzeby osób uzależnionych od alkoholu (i innych środków psychoaktywnych) i współuzależnionych. Orientuje się w obszarze pomocy psychologicznej udzielanej osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz w ofercie placówek udzielających pomocy i wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.

Strona przedmiotu
06-PS-SM-231
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu psychopatologii psychoz schizofrenicznych oraz afektywnych oraz podstawowych umiejętności nawiązywania kontaktu, diagnozy oraz terapii osób cierpiących na te zaburzenia.

Strona przedmiotu
06-PS-SM-213
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zasadniczym jest przekazanie wiedzy na temat różnorodnych aspektów funkcjonowania człowieka w środowisku pracy. Istotnym aspektem jest pokazanie przemian psychologii pracy stanowiących konsekwencję przemian pracy w efekcie procesów globalizacyjnych. Proponowany obszar ma na celu zapoznanie z takimi zagadnieniami jak: praca i jej przemiany, praca jako wartość i negatywne konsekwencje pracy, motywacja i satysfakcja zawodowa, metody psychologii pracy, analiza pracy i budowanie modeli kompetencyjnych, zmiana i zarządzanie zmianą. Uczestnicy tego modułu będą mogli również poznać metody pracy psychologów zatrudnionych w różnych organizacjach oraz problemy etyczne wynikające z realizowania roli psychologa pracy.

Strona przedmiotu
06-PS-SM-223
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kompetencje zdobyte w ramach przedmiotu: Kariera i rozwój zawodowy pozwalają na przygotowanie studentów do zdobycia zasadniczych umiejętności i kompetencji doradcy zawodu. Opierają się one na wiedzy dotyczącej współczesnego rynku pracy i jego przemian– w konsekwencji wiedzy na temat oczekiwań obecnych organizacji wobec pracownika. W efekcie student potrafi udzielić podstawowej pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych w wyborze zawodu i kierunku kształcenia oraz szkolenia uwzględniając możliwości psychiczne i życiowe klientów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, zna zasady współpracy z różnorodnymi podmiotami w procesie orientacji zawodowej klienta, zna i potrafi stosować narzędzia psychologiczne, np. inwentarze zainteresowań celem przygotowania diagnozy psychologicznej.

Strona przedmiotu
06-PS-SM-233
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ukazanie współczesnych problemów dotyczących środowiska pracy człowieka ze szczególnym uwzględnieniem obszarów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Przedstawienie metod i narzędzi badań stosowanych w psychologii pracy. Zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi orzecznictwa psychologicznego, instytucjami certyfikującymi, oraz stosowanymi metodami badań.

Strona przedmiotu
06-PS-SM-214
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-PS-SM-224
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-PS-SM-234
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży stanowi moduł 4 ścieżki specjalizacyjnej na profilu: psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia i jest realizowany w bloku zastosowania psychologii rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia .

Student po ukończeniu modułu zna oraz rozpoznawanie poszczególne zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży oraz rozpoznaje ich przyczyny. Student potrafi samodzielnie stawiać hipotezy odnośnie mechanizmów powstawania zaburzeń, a także proponuje interwencje psychologiczną i wychowawczą uwzględniając dynamikę problemów jednostki oraz zasoby jej środowiska rodzinnego i szkolnego wychowawczych. Student planuje i przeprowadza badanie diagnostyczne, (wywiad, rozmowa kliniczna, obserwacja) a następnie sporządza opis studium przypadku.

Strona przedmiotu
06-PS-SM-212.1
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
06-PS-SM-222.1
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobycie wiedzy na temat specyfiki roli psychologa sądowego jako diagnosty. Przygotowanie do opracowania i przeprowadzenia diagnozy w praktyce opiniodawczej. Zdobycie wiedzy na temat metod diagnozy stosowanych w opiodawstawie sądowym. Głównie w obszarze badań osobowości, rodziny, nieprzystosowania społecznego.

Strona przedmiotu
06-PS-SM-232.1
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do umiejętności opracowania pełnej ilustracji kryminologicznej nieletniego na potrzeby opiniodawstwa sądowego.

Strona przedmiotu
06-PS-SM-215
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Psychosomatyka stanowi 2 moduł ścieżki specjalizacyjnej psychologia zdrowia i jakości życia i realizowany jest w bloku zastosowania psychologii zdrowia. Efektem uczestnictwa w zajęciach wykładowych jest wiedza na temat biologicznych i psychologicznych uwarunkowań chorób ze szczególnym uwzględnieniem zależności psychosomatycznych w ich przebiegu, etiologii i objawów wybranych zaburzeń a także ich konsekwencji dla psychospołecznego funkcjonowania jednostki, rozumienie mechanizmów zależności psyche – soma oraz znajomość metod psychologicznych wykorzystywanych w zapobieganiu i leczeniu tych schorzeń.

Strona przedmiotu
06-PS-SM-225
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Somatopsychologia jest jednym z modułów ścieżki specjalizacyjnej psychologia zdrowia i jakości życia, prowadzonym w ramach bloku zastosowania psychologii zdrowia. Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia efektów kształcenia wiążących się z problematyką zdrowia i choroby w ujęciu indywidualnym i społecznym. Treści kursu obejmują zależności pomiędzy sferami somatyczną, psychiczną i społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań somy na psyche, umiejętności komunikacji interpersonalnej z człowiekiem chorym i umierającym oraz jego rodziną, zagadnienia relacji lekarz-pacjent czy też aspekty etyczno-moralne związane z poszanowaniem praw pacjenta do samostanowienia w obliczu dylematów egzystencjalnych.

Strona przedmiotu
06-PS-SM-235
Zajęcia przedmiotu
semestr letni 2020/2021
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Psycholog zdrowia jako badacz i diagnosta stanowi 4 moduł ścieżki specjalizacyjnej psychologia zdrowia i jakości życia realizowany jest w bloku zastosowania psychologii zdrowia. Moduł wyposaża studenta w wiedzę na temat zastosowań psychologii zdrowia i jakości życia w obszarze diagnozy i pomiaru oraz umiejętności pozwalające na jej wykorzystanie w odniesieniu do konkretnych problemów.

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)