Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PZ I(II) 1.3. Obszar zastosowań psychologii zdrowia i jakości życia - Somatopsychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS983D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PZ I(II) 1.3. Obszar zastosowań psychologii zdrowia i jakości życia - Somatopsychologia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zaliczenie wcześniejszych modułów ścieżki specjalizacyjnej psychologia zdrowia i jakości życia.

Skrócony opis:

W ramach kursu zostaną uwzględnione zagadnienia wpływu sfery somatycznej na psychiczną i społeczną. Studenci powinni także zdobyć wiedzę z zakresu relacji lekarz-pacjent i nabyć umiejętności praktycznego jej zastosowania w pracy terapeutycznej i szkoleniowej. Odbycie modułu winno umożliwić im zdobycie umiejętności komunikacji interpersonalnej zarówno z pacjentem, jego rodziną, jak i personelem medycznym. Ponadto powinni nabyć umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy psychologicznej w pracy z człowiekiem zdrowym, chorym somatycznie i umierającym. Osoby biorące udział w zajęciach wykażą się także świadomością i wrażliwością na problemy etyczno-moralne i egzystencjalne w sytuacji choroby i cierpienia. Studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. poprzez branie aktywnego udziału w dyskusjach, dramach, analizach przypadków, opracowywaniu prezentacji multimedialnych czy studiowaniu literatury przedmiotu

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zajęć. Przedstawienie zagadnień, które zostaną poruszone w trakcie pracy. Zapoznanie studentów z literaturą przedmiotu oraz podanie warunków koniecznych do uzyskania zaliczenia.

2. Somatyczne, psychiczne i społeczne wyznaczniki zdrowia i choroby.

3. Zdrowie osoby a zdrowie publiczne w perspektywie temporalnej.

4. Karta Praw Pacjenta

5. Relacja lekarz-pacjent i jej wpływ na przebieg diagnozowania, leczenia i rehabilitacji.

6. Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności fizycznej

7. Wieloaspektowe podejście do zjawiska bólu.

8. Psychologiczne aspekty prokreacji.

9. Psychospołeczne, prawne i etyczne aspekty zabiegów transplantacyjnych

10. Człowiek chory terminalnie. Zjawisko umierania i śmierci.

11. Kolokwium

12. Opracowanie projektu badawczego.

13. Analiza uzyskanych wyników badań.

14. Prezentacja wyników i wnioski z badań.

15. Podsumowanie zajęć. Zaliczenie kursu.

Literatura:

Bielawska-Batorowicz, E. (2005). Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice: Wyd. „Śląsk”

Dolińska-Zygmunt, G. (red) (2001). Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wyd. UW.

Heszen I. Sęk H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN.

Karkowska, D. (2009). Prawa pacjenta ABC. Warszawa: Wolters Kluwer business.

Karta Praw Pacjenta.

Kubler-Ross, E. (1998). Rozmowy o śmierci i umieraniu. Poznań: Media Rodzina of Poznan.

Kulik, T., Latalski, M. (red) (2002). Zdrowie publiczne. Lublin: Wyd. CZELEJ.

Lukas, W., Gałuszka, A., Zarychta, A. (1999). Aktualne potrzeby edukacji pediatrycznej w specjalności lekarza rodzinnego. [w] I., Norska-Borówka, W., Lukas (Red): Wybrane problemy pediatryczne w praktyce lekarza rodzinnego. Katowice: ZP ŚAM.

Popławska, E., Śliwowska, S. (2011). Więź emocjonalna z dzieckiem w okresie prenatalnym. Kwartalnik Naukowy. 2(6), s.28-39.

Rynkiewicz, M., Czernicki, J. (2010). Problemy psychospołeczne osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2, s.233-236.

Sęk, H. (red) (2007). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN.

Sheridan C., Radmacher S. (1998). Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia,

Suchocka, L. ((2008). Psychologia bólu. Warszawa: Difin.

Ustawa z dn. 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1411

Efekty uczenia się:

Student zna podmiotowe, społeczne i środowiskowe wyznaczniki zdrowia i choroby.

Student posiada wiedzę dotyczącą psychologicznych aspektów chorób somatycznych w kontekście wzajemnej relacji soma-psyche-soma.

Student orientuje się w podstawowych prawach pacjenta i jego rodziny.

Student potrafi przeprowadzić analizę relacji lekarz-pacjent ze wskazaniem na słabe i mocne strony tej relacji oraz uzasadnić swoją ocenę w kontekście zdobytej wiedzy.

Student potrafi nawiązać kontakt z człowiekiem chorym somatycznie i niepełnosprawnym oraz członkami jego rodziny w sytuacji traumatycznej.

Student jest w stanie zidentyfikować i przeanalizować problemy pacjentów chorych somatycznie oraz zaproponować opcjonalne metody pomocy choremu i jego rodzinie.

Student wykazuje postawy tolerancji wobec drugiego człowieka, jego światopoglądu i wyborów życiowych.

Student radzi sobie z sytuacjami trudnymi i niejednoznacznymi wykazując wysokie wartości moralno-etyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia:

-kolokwium (pisemne lub ustne)

-czynny udział w zajęciach (dyskusja problemów, „burza mózgów”, dramy, gry i symulacje sytuacji terapeutycznych)

-projekt badawczy/prezentacja multimedialna

-obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.