Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-PE-WD-N2-2TPW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju
Jednostka: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Student zapozna się z podstawowymi informacjami z zakresu:

Treści:

-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością w Polsce i na świecie – podstawowe teorie

- Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym od momentu stwierdzenia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki szkolnej)

- Proces uczenia się i nauczania dziecka niepełnosprawnego w wieku od 0 do 6 roku życia

- Modyfikacja metod pracy z małym dzieckiem niepełnosprawnym z wykorzystaniem potencjału rodziny

- Wsparcie instytucjonalne i poza instytucjonalne w procesie wczesnego wspomagania

Pełny opis:

Wykład oraz ćwiczenia ma za zadanie zapoznać studenta z charakterystyką modelu wczesnej interwencji oraz procesami wczesnej interwencji w Polsce – charakterystyka podstawowych terminów oraz form organizacyjnych. Przedstawia charakterystykę działań profilaktycznych prowadzonych w ramach wczesnej interwencji – interdyscyplinarność oddziaływań

Literatura:

H.Borzyszkowa (2002), Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku społecznym [W:] D.Lotz, K.Wenty, W.Zeidler (red.) Diagnoza dla osób niepełnosprawnych, Agencja Wydawnicza Kwadra, Szczecin.

J.Cieszyńska, M.Korendo (2008), Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.

H.Cudak (2000), Funkcjonowanie rodziny w pierwszych okresach rozwojowych dziecka, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogiczne TWP, Warszawa.

M.Czub (2003), Znaczenie wczesnych więzi społecznych dla rozwoju emocjonalnego dziecka, „Forum Oświatowe” t.2.

Cytowska B., Winczura B. (2000), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Warszawa

L.Eliot (2003), Co tam się dzieje?

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania rodziny z małym dzieckiem niepełnosprawnym oraz zachodzących w niej relacjach społecznych, prawidłowo wskazuje odpowiedni dla danej rodziny systemy wsparcia instytucjonalnego i poza instytucjonalnego

zna teorie na temat wychowania i uczenia się dziecka w wieku od 0 do 6 roku życia o niezaburzonym i zaburzonym rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych i rewalidacyjnych.

Z zakresu umiejętności student:

ma praktyczne umiejętności poszukiwania twórczych metod pracy z rodziną z małym dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością z wykorzystaniem indywidualnych zasobów rodziny;

potrafi wyznaczyć wspólnie wraz z rodzicami dziecka niepełnosprawnego cele oddziaływań rewalidacyjnych oraz drogi wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego, wykorzystując umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.

Student w kontaktach z rodzinami dzieci niepełnosprawnych i w zespołach interdyscyplinarnych charakteryzuje się twórczą i poszukującą nowych metod postawą

w kontaktach interpersonalnych wykazuje się postawą szacunku i zrozumienia dla osób znajdujących się trudnej sytuacji

Metody i kryteria oceniania:

Średnia arytmetyczna z poszczególnych sposobów weryfikacji efektów kształcenia

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)