Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-HS-S1-SD1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Borowik, Oskar Rojewski
Prowadzący grup: Aneta Borowik, Oskar Rojewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Seminarium ma na celu kształcenie następujących umiejętności: dokonania pogłębionej analizy wybranego problemu z zastosowaniem poprawnej terminologii, właściwego doboru i wykorzystywania źródeł, w tym internetowych, przygotowanie pracy licencjackiej z zakresu historii sztuki, z wykazaniem się opanowaniem formalnych reguł pisania pracy naukowej, przygotowania ustnej wypowiedzi, zilustrowanej prezentacją multimedialną z wykazaniem się pogłębioną analizą tematu, merytorycznym argumentowaniem i samodzielnym formułowaniem wniosków na podstawie źródeł, właściwego doboru i wykorzystania źródeł w przygotowywanej pracy dyplomowej z poszanowaniem przepisów prawa związanych z ochroną własności intelektualnej. Zajęcia mają na celu wsparcie studentów w przygotowaniu pracy licencjackiej. Studenci przygotowują projekt badawczy wybranego problemu. Przedyskutowane zostaną elementy koncepcji badawczej, sformułowane problemy badawcze, postawione hipotezy oraz przygotowane narzędzia badawcze. Omówione zostaną kwestie związane z przygotowaniem pracy naukowej oraz prowadzeniem badań. Studenci dowiedzą się też jak należy skonstruować, wyedytować tekst oraz zaprezentować wyniki swoich badań. Przypomniane zostaną kwestie związane z opisem i analizą formalno-genetyczną.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Borowik, Karolina Tomczak
Prowadzący grup: Aneta Borowik, Karolina Tomczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Niezbędne do zaliczenia semestru zimowego jest opracowanie określonej partii pracy dyplomowej.

Ponadto uwzględnienie dodatkowych aktywności w zależności od prowadzących dane grupy.

Pełny opis:

Moduł poświęcony jest metodyce przygotowania rozprawy licencjackiej oraz zagadnieniom warsztatowym i metodologicznym z tym związanym. Osoba studiująca pod opieką promotorki/promotora określa temat pracy oraz ustala kolejne etapy jej przygotowania.

Uwagi:

Dookreślenie szczegółowych zasad ustalania oceny końcowej oraz metod i kryteriów oceniania w zależności od prowadzących dane grupy.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)