Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanizmy rozwoju zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W2-S1BT19-1BT-62
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanizmy rozwoju zwierząt
Jednostka: Wydział Nauk Przyrodniczych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Świątek
Prowadzący grup: Karol Małota, Weronika Rupik, Agnieszka Sosinka, Piotr Świątek, Anna Urbisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jako średnia z: oceny z laboratoriów (0,5) oraz oceny z egzaminu (0,5). Wymagane jest pozytywne zaliczenie obu form zajęć.

Pełny opis:

Wiadomości ogólne dotyczące biologii rozwoju zwierząt. Gametogeneza, kariogamia, sposoby bruzdkowania, typy gastrulacji, różnicowanie struktur pozazarodkowych (błony płodowe), podstawy organogenezy na przykładzie ptaka, etapy rozwoju pozazarodkowego. Molekularne procesy regulacji gametogenezy zwierząt; genetyczna regulacja rozwoju zarodkowego, sygnalizacja międzykomórkowa i szlaki transdukcji sygnału; genetyczna regulacja morfogenezy zwierząt.

Uwagi:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Laboratoria prowadzone są przez pracowników Zespołu Histologii i Embriologii Zwierząt. Wszystkie informacje dotyczące programu zajęć, obowiązkowej literatury oraz godzin konsultacji podawane będą studentom drogą e-mailową przez stronę USOSweb-UŚ lub na platformie MS Office Teams, oraz zostaną zamieszczone w wersji papierowej w gablocie Zespołu Histologii i Embriologii Zwierząt. Tłumaczenie się nieznajomością ogłoszeń nie będzie przyjmowane do wiadomości.

2. Wykłady prowadzone będą na platformie MS Office Teams o ustalonej godzinie, zgodnie z planem podanym przez Dziekanat.

3. Laboratoria będą prowadzone w formie stacjonarnej w sali ćwiczeń zespołu Histologii i Embriologii Zwierząt. Sala 011 – niski parter, ul Bankowa 9.

4. Przenoszenie się do innej grupy ćwiczeniowej jest możliwe jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach za zgodą prowadzących ćwiczenia.

PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

1. Obecność studentów na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Student może opuścić tylko jedne zajęcia. Nie ma możliwości „odrabiania“ zajęć w innym terminie. W przypadku kolejnej nieobecności student otrzymuje ocenę niedostateczną (2,0) z kolokwium i pracy ciągłej. Student, który z ważnych i usprawiedliwionych (pisemnie) przyczyn życiowych opuścił więcej zajęć może indywidualnie starać się o dopuszczenie do poprawkowego kolokwium w obrębie danego bloku zajęć. Decyzja o dopuszczeniu do kolokwium podejmowana będzie przez koordynatora przedmiotu po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności i ma charakter ostateczny.

2. Student, który z ważnych i usprawiedliwionych (pisemnie) przyczyn życiowych w tym choroby spowodowanej COVID-19 oraz skierowany na izolację bądź kwarantannę z powodu COVID-19 opuścił więcej zajęć, może indywidualnie starać się o dopuszczenie do kolokwium poprawkowego z całości materiału. Decyzja o dopuszczeniu do kolokwium podejmowana będzie przez koordynatora przedmiotu po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności i ma charakter ostateczny.

3. Student jest zobowiązany być na bieżąco przygotowanym do zajęć zgodnie z ich programem i w oparciu o podaną literaturę.

4. Na każdych zajęciach student pisze krótkie kolokwium sprawdzające opanowanie materiału z zakresu bieżącego.

5. Ocena końcowa z kolokwiów wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych, według skali: średnia do 2,99 – ndst; 3,0-3,49 - dst, 3,5-3,75 - dst+, 3,76-4,49 - db, 4,5-4,75 - db+, 4,76-5,0 - bdb).

6. Student, który uzyskał z kolokwiów końcową ocenę niedostateczną, lecz legitymuje się średnią arytmetyczną ocen cząstkowych w przedziale od 2,50 do 2,99, ma prawo do powtórnego zaliczenia laboratoriów w postaci jednokrotnego kolokwium obejmującego całość materiału.

7. W trakcie zajęć student podlega ocenie ciągłej umiejętności praktycznych (wykonanie poleceń w karcie pracy – raporcie). Praca studenta na każdym z ćwiczeń oceniana jest w skali punktowej 0 – 3, gdzie za brak raportu jest 0 punktów, za sprawozdanie bez błędów merytorycznych 3 punkty, a punkty od 1 do 2 odzwierciedlają liczbę i wagę popełnionych błędów. Na podstawie sumy uzyskanych przez studenta punktów wystawiana jest ocena według skali: 0-8 pkt – ndst; 9-10 pkt - dst; 11-12 pkt – dst+; 13-14 pkt - db; 15-16 pkt – db+; 17-18 - bdb.

8. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest pozytywne zaliczenie kolokwiów i uzyskanie pozytywnej oceny z umiejętności praktycznych.

9. Ocenę końcową z laboratorium stanowi średnia ważona ze: średniej oceny z kolokwiów cząstkowych (0,8) oraz oceny ciągłej umiejętności praktycznych (0,2). Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej aktywności.

10. Ocena końcowa z wykładów będzie oceną uzyskaną z egzaminu. Egzamin będzie składał się z 30 pytań. Każde pytanie punktowane będzie w skali od 0 do 1pkt z przeskokiem 0,25pkt. Oceny będą przyznawane wg następującej skali: bdb: 91-100% uzyskanych punktów; +db: 81-90%; db: 71-80%; +dst: 61-70%; dst: 51-60%; ndst: 0-50% uzyskanych punktów, czyli 30 -27,25 pkt – bdb; 27,00 – 24,25 pkt - +db; 24,00- 21,25 – db; 21,00 – 18,25 – +dt; 18,00 – 15,25 – dt; poniżej 15,00 pkt – ndst.

11. Ocena końcowa modułu ustalana jako średnia z: oceny z laboratoriów (0,5) oraz oceny z egzaminu (0,5). Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej aktywności.

12. Uzyskanie z laboratorium oceny plus dobrej (4,5) uprawnia do przystąpienia do egzaminu końcowego w terminie dodatkowym, tzw. zerowym.

13. Student ma prawo do korzystania z konsultacji udzielanych przez wykładowców i pracowników prowadzących ćwiczenia w ustalonych i ogłoszonych godzinach.

14. Wszelkie uwagi związane z ćwiczeniami należy zgłaszać odpowiednim koordynatorom ds. ćwiczeń (dr Anna Urbisz). Za prawidłową realizację przedmiotu Mechanizmy rozwoju zwierząt odpowiedzialny jest koordynator przedmiotu prof. dr hab. Piotr Świątek, do którego można się zgłaszać w godzinach konsultacji.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Świątek
Prowadzący grup: Karol Małota, Piotr Świątek, Anna Urbisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu ustalana jako średnia z: oceny z laboratoriów (0,5) oraz oceny z egzaminu (0,5). Wymagane jest pozytywne zaliczenie obu form zajęć.

Pełny opis:

Wiadomości ogólne dotyczące biologii rozwoju zwierząt i człowieka. Rozmnażanie bezpłciowe i płciowe. Koszty rozmnażania płciowego. Partenogeneza i hermafrodytyzm. Układy rozrodcze zwierząt. Pierwotne komórki płciowe. Gametogeneza, zapłodnienie, sposoby bruzdkowania, typy blastul, gastrulacja i pochodne listków zarodkowych, podstawy organogenezy na przykładzie kręgowców, różnicowanie struktur pozazarodkowych (błony płodowe), łożysko. Wybrane molekularne aspekty gametogenezy i zapłodnienia, genetyczna regulacja wczesnego rozwoju zarodkowego, geny homeotyczne, indukcja embrionalna, centra organizacyjne i organizatory, determinacja płci.

Uwagi:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Laboratoria prowadzone są przez pracowników Zespołu Histologii i Embriologii Zwierząt. Wszystkie informacje dotyczące programu zajęć, obowiązkowej literatury oraz godzin konsultacji podawane będą studentom drogą e-mailową przez stronę USOSweb-UŚ oraz zostaną zamieszczone w wersji papierowej w gablocie Zespołu Histologii i Embriologii Zwierząt. Tłumaczenie się nieznajomością ogłoszeń nie będzie przyjmowane do wiadomości.

2. Wykłady prowadzone będą na platformie MS Office Teams o ustalonej godzinie, zgodnie z planem podanym przez Dziekanat.

3. Laboratoria będą prowadzone w formie stacjonarnej w sali ćwiczeń zespołu Histologii i Embriologii Zwierząt. Sala 011 – niski parter, ul Bankowa 9.

4. Przenoszenie się do innej grupy ćwiczeniowej jest możliwe jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach za zgodą prowadzących ćwiczenia.

PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

1. Obecność studentów na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Nie ma możliwości „odrabiania“ zajęć w innym terminie, można je odrobić tylko tego samego dnia na innej grupie za zgoda prowadzącego. W przypadku nieobecności student otrzymuje ocenę niedostateczną (2,0) z kolokwium. Student, który z ważnych i usprawiedliwionych (pisemnie) przyczyn życiowych opuścił zajęcia może indywidualnie starać się o dopuszczenie do poprawkowego kolokwium z danych zajęć. Decyzja o dopuszczeniu do kolokwium podejmowana będzie przez koordynatora przedmiotu po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności i ma charakter ostateczny.

2. Student, który z ważnych i usprawiedliwionych (pisemnie) przyczyn życiowych opuścił więcej zajęć, może indywidualnie starać się o dopuszczenie do kolokwium poprawkowego z całości materiału. Decyzja o dopuszczeniu do kolokwium podejmowana będzie przez koordynatora przedmiotu po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności i ma charakter ostateczny.

3. Student jest zobowiązany być na bieżąco przygotowanym do zajęć zgodnie z ich programem i w oparciu o podaną literaturę.

4. Na każdych zajęciach student pisze krótkie kolokwium sprawdzające opanowanie materiału z zakresu bieżącego.

5. Ocena końcowa z kolokwiów wyliczana jest na podstawie średniej arytmetycznej ocen cząstkowych, według skali: średnia do 2,99 – ndst; 3,0-3,49 - dst, 3,5-3,75 - dst+, 3,76-4,49 - db, 4,5-4,75 - db+, 4,76-5,0 - bdb.

6. Student, który uzyskał z kolokwiów końcową ocenę niedostateczną, lecz legitymuje się średnią arytmetyczną ocen cząstkowych w przedziale od 2,50 do 2,99, ma prawo do powtórnego zaliczenia laboratoriów w postaci jednokrotnego kolokwium obejmującego całość materiału.

7. W trakcie zajęć student wykonuje polecenia praktyczne, takie jak oglądanie preparatów, wykonanie rysunków i/lub wypełnienie karty pracy. Praca praktyczna studenta na każdym z ćwiczeń jest zaliczana lub nie przez prowadzącego. Zaliczenie części praktycznej laboratoriów odbywa się poprzez złożenie podpisu (parafki) przez prowadzącego na karcie pracy studenta.

8. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z kolokwiów i uzyskanie zaliczenia z wykonania czynności praktycznych na każdym z zajęć.

9. Ocenę końcową z laboratorium stanowi ocena końcowa z kolokwiów. Ocena ta musi być pozytywna (średnia ≥3,0) i może być podniesiona przez prowadzącego o pół stopnia jeśli student wyróżniał się bardzo dobrą jakością części praktycznej (np. wzorowo wypełnione kary pracy, bardzo dobra jakość rysunków, wysoka aktywność na zajęciach).

10. Ocena końcowa z wykładów będzie oceną uzyskaną z egzaminu. Egzamin będzie składał się z 30 pytań. Każde pytanie punktowane będzie w skali od 0 do 1pkt z przeskokiem 0,25pkt. Oceny będą przyznawane wg następującej skali: bdb: 91-100% uzyskanych punktów;

+db: 81-90%; db: 71-80%; +dst: 61-70%; dst: 51-60%; ndst: 0-50% uzyskanych punktów, czyli 30 -27,25 pkt – bdb; 27,00 – 24,25 pkt - +db; 24,00- 21,25 – db; 21,00 – 18,25 – +dt; 18,00 – 15,25 – dt; poniżej 15,00 pkt – ndst.

11. Ocena końcowa modułu ustalana jako średnia z: oceny z laboratoriów (0,5) oraz oceny z egzaminu (0,5). Wymagane jest pozytywne zaliczenie każdej aktywności.

12. Uzyskanie z laboratorium oceny plus dobrej (4,5) uprawnia do przystąpienia do egzaminu końcowego w terminie dodatkowym, tzw. zerowym.

13. Student ma prawo do korzystania z konsultacji udzielanych przez wykładowców i pracowników prowadzących ćwiczenia w ustalonych i ogłoszonych godzinach.

14. Wszelkie uwagi związane z laboratoriami i wykładami należy koordynatorowi przedmiotu prof. dr hab. Piotrowi Świątkowi, do którego można się zgłaszać w godzinach konsultacji lub przed lub po zajęciach.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Świątek
Prowadzący grup: Karol Małota, Dominika Raś, Piotr Świątek, Anna Urbisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)