Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-CH-S1-6-PLI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia licencjacka
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 11.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Moduł Seminarium licencjackie ma za zadanie podnieść umiejętności poprawnego formułowania myśli oraz opisywania problemów badawczych. Student poznaje sposób formułowania problemu naukowego, stawiania pytań badawczych oraz analizy uzyskanych wyników. Uczy się prowadzić dyskusje, pisać opracowania o charakterze naukowym oraz tworzyć poprawne prezentacje multimedialne.

Literatura:
Efekty uczenia się:

Jak w karcie kierunku.

Metody i kryteria oceniania:

Ustalane w danym cyklu.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kowalska-Szojda
Prowadzący grup: Wioleta Cieślik, Marzena Dabioch, Marzena Dzida, Barbara Feist, Michał Filapek, Karina Kocot, Sonia Kotowicz, Katarzyna Kowalska-Szojda, Violetta Kozik, Stanisław Krompiec, Stanisław Kucharski, Sławomir Kula, Barbara Machura, Anna Maroń, Alicja Menżyk, Jacek Mularski, Jacek Nycz, Joanna Palion-Gazda, Natalia Pawlik, Wojciech Pisarski, Katarzyna Pytlakowska, Rafał Sitko, Barbara Szpikowska-Sroka, Edward Zorębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona z:

1. ciągłej oceny umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych i badawczych związanych z pracą licencjacką (70%);

2. pisemnego opracowania materiału związanego z wykonanymi badaniami naukowymi z wybranego przez studenta tematu pracy dyplomowej w postaci np. sprawozdania, eseju naukowego lub rozdziału pracy dyplomowej – 30 %

Zaliczenie wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdej aktywności.


Pełny opis:

Zajęcia prowadzone metodą edukacji spersonalizowanej: tutoringu. Celem zajęć jest rozwinięcie potencjału studenta, w szczególności rozwijanie umiejętności stawiania celów naukowych, planowania badań, praktycznych umiejętności pracy laboratoryjnej (np. zapoznawanie się z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej, analitycznej i produkcyjnej; przygotowanie próbek do pomiaru, prowadzenie i planowanie reakcji syntez złożonych preparatów, zapoznawanie się z aparaturą badawczą i pomiarową i jej możliwościami)

Podczas spotkań z tutorem student rozwija umiejętności krytycznego myślenia, formułowania i obrony argumentów, prowadzenia dyskusji.

Etapy pracy:

1. Zapoznanie studenta ze specyfiką badań naukowych prowadzonych w Zespołach badawczych w dyscyplinie nauki chemiczne

2. Określenie wstępnych celów pracy dyplomowej

3. Wykonanie badań naukowych, analiza danych literaturowych, przygotowanie opracowania naukowego na podstawie otrzymanych wyników badań oraz analizy danych literaturowych

4. Ocena wyników

Uwagi:

Od studentów wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym im możliwość korzystania z literatury przedmiotu głównie w tym języku (B2).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)