Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

LABORATORIUM SPECJALIZACYJNE A - SYNTEZA I FIZYKOCHEMIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH I NIEORGANICZNYCH

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-201
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: LABORATORIUM SPECJALIZACYJNE A - SYNTEZA I FIZYKOCHEMIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH I NIEORGANICZNYCH
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Wariant modułu: Laboratorium specjalizacyjne A - Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych

Kierunek: CHEMIA

Specjalność: Chemia Podstawowa, Chemia Środowiska, Chemia Informatyczna, Chemia Leków

Studia II stopnia, stacjonarne

Moduł: Laboratorium specjalizacyjne A

Zajęcia: laboratorium

Pełny opis:

Laboratorium:

Synteza preparatów wg indywidualnego wyboru prowadzącego

Efekty uczenia się:

posiada zaawansowaną wiedzę z takich działów chemii, jak: chemia analityczna, fizyczna, teoretyczna i nieorganiczna

oraz w dziedzinie wybranej przez siebie specjalizacji

zna teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej oraz poznał specjalistyczne narzędzia informatyczne do

oceny statystycznej wyników eksperymentu i obliczeń

planuje i wykonuje podstawowe badania naukowe z zakresu chemii oraz potrafi dobrać metodę i aparaturę

do wykonania konkretnej analizy chemicznej z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych

opracowuje wyniki badań własnych i dokonuje krytycznej analizy wyników oraz uzasadnia i opisuje cel prowadzonych

badań, ich metodologię i znaczenie

zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy potrzebne przy organizacji samodzielnego stanowiska badawczego

i pozwalające na samodzielną pracę na stanowisku badawczym (pomiarowym)

potrafi wnioskować na podstawie danych literaturowych oraz odnosić się do tych danych krytycznie

przygotowuje prace pisemne z dziedziny chemii i/lub innych nauk pokrewnych, które zawierają cel, metodologię badań,

wyniki i ich znaczenie w kontekście badań o podobnej tematyce

rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o charakterze długofalowym

jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i pracy innych

Metody i kryteria oceniania:

Średnia z ocen uzyskanych w trakcie zajęć laboratoryjnych

Kolokwium pisemne:

Wiadomości obejmujące wiedzę na temat syntezowanych klas związków, technik laboratoryjnych i przepisów BHP

Skala ocen:

51 - 60% prawidłowych odpowiedzi – 3,0

61 - 70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

71 - 80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

81 - 90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

91 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Sprawdzian pisemny weryfikujący wiedzę oraz umiejętności w rozwiązywaniu zadań i problemów z zakresu chemii organicznej

Odpowiedź ustna:

Wiedza zdobyta na zajęciach specjalizacyjnych oraz w czasie samodzielnej pracy z podręcznikiem oraz w laboratorium

Skala ocen:

51 - 60% prawidłowych odpowiedzi – 3,0

61 - 70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

71 - 80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

81 - 90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

91 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

odpowiedź ustna podczas zajęć laboratoryjnych

Ocenianie ciągłe:

Ocena poprawności wykonania ćwiczenia, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym

Prowadzący na podstawie obserwacji ocenia umiejętności pracy w laboratorium specjalizacyjnym

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)