Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

LABORATORIUM SPECJALIZACYJNE B - SYNTEZA I FIZYKOCHEMIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH I NIEORGANICZNYCH

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0310-CH-S2-206
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: LABORATORIUM SPECJALIZACYJNE B - SYNTEZA I FIZYKOCHEMIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH I NIEORGANICZNYCH
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych praw i pojęć z różnych działów chemii oraz zagadnień realizowanych w ramach Laboratorium specjalizacyjnego A

Pełny opis:

Laboratorium specjalizacyjne B stanowi kontynuację zajęć realizowanych w części Laboratorium specjalizacyjne A w ramach przedmiotu specjalizacyjnego Synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych. Student wykonuje szereg doświadczeń laboratoryjnych (lub pracuje z komputerem, dla prac o charakterze obliczeniowym), które stanowią wstęp do badań wykonywanych w ramach prac magisterskich.

Literatura:

Materiały własne Zakładu Chemii Organicznej i Zakładu Syntezy Organicznej

Preparatyka organiczna Autor: Vogel Arthur Israel Wydawnictwo: WNT Rok wydania: 1984

Efekty uczenia się:

Student:

- posiada zaawansowaną wiedzę z takich działów chemii, jak: chemia analityczna, fizyczna, teoretyczna i nieorganiczna

oraz w dziedzinie wybranej przez siebie specjalizacji

- planuje i wykonuje podstawowe badania naukowe z zakresu chemii oraz potrafi dobrać metodę i aparaturę

do wykonania konkretnej analizy chemicznej z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych

-opracowuje wyniki badań własnych i dokonuje krytycznej analizy wyników oraz uzasadnia i opisuje cel prowadzonych

badań, ich metodologię i znaczenie

- potrafi obsługiwać specjalistyczną aparaturę pomiarową lub oprogramowanie (w przypadku pracy teoretycznej) w celu

uzyskania wyników badań

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy potrzebne przy organizacji samodzielnego stanowiska badawczego

i pozwalające na samodzielną pracę na stanowisku badawczym (pomiarowym)

- potrafi wnioskować na podstawie danych literaturowych oraz odnosić się do tych danych krytycznie

- przygotowuje prace pisemne z dziedziny chemii i/lub innych nauk pokrewnych, które zawierają cel, metodologię badań,

wyniki i ich znaczenie w kontekście badań o podobnej tematyce

- rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o charakterze długofalowym

- jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i pracy innych

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne - Sprawdzian pisemny weryfikujący wiedzę oraz umiejętności w rozwiązywaniu zadań i problemów z zakresu przedmiotu specjalizacyjnego.

Odpowiedź ustna - Ocena wiedzy zdobytej na zajęciach specjalizacyjnych oraz w czasie samodzielnej pracy z podręcznikiem oraz w laboratorium.

Ocenianie ciągłe - Ocena praktycznych umiejętności pracy w laboratorium specjalizacyjnym.

Sprawozdanie - Ocena wykonania eksperymentu oraz wiarygodności uzyskanych wyników

Skala ocen:

51 - 60% prawidłowych odpowiedzi – 3,0

61 - 70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

71 - 80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

81 - 90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

91 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)