Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-N22029
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z postawami semiotyki filozoficznej oraz z metodologicznymi wymogami stawianymi podstawowym czynnościom poznawczym.

Pełny opis:

Zajęcia trwaja dwa semestry.

W pierwszym semestzre omawiane są następujące zagadnienia:

1. Zagadnienia związane z wymogi stawianymi językowi naukowemu:

koncepcje znaku; semantyka Fregego i Wittgensteina; nazwa i zdanie; wyrażenia wieloznaczne, jednoznaczne i analogiczne;

2. Podstawowe czynności naukotwórcze:

rodzaje rozumowań; definicje i pytania (podziały i warunki poprawności); sposoby logicznego i rzeczowego porządkowania wiedzy (podziały logiczny i inne podziały).

W drugim semestzre omawiane są następujące zagadnienia:

metody naukowe charakterystyczne dla nauk

dedukcyjnych, indukcyjnych i humanistycznych; pojęcie teorii naukowej i jej struktury, zagadnienia związane z poznawczym statusem nauki i miejscem wartości we współczesnej nauce. Studenci zapoznają się także z filozofią nauki w ujęciu: R. Carnapa, K. Poppera, T. Kuhna i P. Feyerabenda. Osobnym tematem są metody stosowane w filozofii.

Literatura:

1) K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1975.

2) M.J. Bocheński, Współczesne metody myślenia, Poznań 1992.

3) G. Frege: Pisma semantyczne. Warszawa 1977.

4) A. Grobler, Metodologia nauk. Kraków 2006.

5) Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk. Lublin 2007.

6) L. Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus. Warszawa 1997.

7) U. Żegleń, Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury, Toruń 2000.

1. K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1975.

2. M.J. Bocheński , Współczesne metody myślenia, Poznań 1992.

3. A. Grobler, Metodologia nauk. Kraków 2006.

4. Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk. Lublin 2007.

5. S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin 1992.

6. M. Heller, Filozofia nauki. Kraków 2009.

7. R. Carnap, Wprowadzenie do filozofii nauki. Warszawa 2000.

8. W. Dilthey, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, Gdańsk 2004.

9. P. Feyerabend, Przeciw metodzie. Wrocław 2001.

10. T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 2001.

11. K. Popper, Logika odkrycia naukowego, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Uzyskana wiedza jest uzupełnieniem kompetencji logicznego analizowania rozumowań, ponadto wyrobia umiejętność poprawnego formułowania pytań i definicji naukowych oraz budowania różnego typu podziałów.

Wyrobienie w studentach umiejętności krytycznego spojrzenia na każdą dyscyplinę naukową, zapoznanie ich z „narzędziami” analizy nauki z perspektywy filozofii nauki.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie dwóch testów (w kazdym semestzre), ocena aktywnego udziału w zajęciach oraz przygotowywanie krótkich (a informatywnych) referatów.

Egzamin ustny po drugim semestrze zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)