Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych C: Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością - zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 05-SP-S1-PSOSN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna w różnych obszarach problemów społecznych C: Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością - zagadnienia teoretyczne i praktyczne
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Teper-Solarz
Prowadzący grup: Zuzanna Teper-Solarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

PODSTAWA ZALICZENIA MODUŁU:


• obecność na zajęciach

• aktywny udział w realizacji zadań grupowych

• współudział w realizacji projektu

o opracowanie Modelu

o prezentacja Modelu


ELEMENTY SKŁADOWE OCENY KOŃCOWEJ:


• obecność na zajęciach (W przypadku więcej niż 2 nieobecności, należy w oparciu o program wybranych zajęć, na których osoba była nieobecna oraz obowiązkową literaturę przedmiotu, przygotować pisemne opracowanie tematu. W przypadku 3 nieobecności będzie to jedno opracowanie, w przypadku 4 nieobecności dwa opracowania itd.). Za uzupełnienie nieobecności osoba otrzymuje dodatkowe punkty za obecność (1p) i za opracowanie tematu (5p) – razem 6p.

• przygotowanie do zajęć (zapoznanie się z obowiązkową literaturą przedmiotu)

• aktywny udział w zajęciach (udział w dyskusji i zadaniach grupowych)

• realizacja projektu (współudział w opracowaniu i prezentacji Modelu).


WYTYCZNE DO OPRACOWANIA MODELU WSPÓŁPRACY


CEL


zgromadzenie informacji, które stanowić będą wsparcie w realizacji współpracy z osobami z określonym rodzajem niepełnosprawności.


KATEGORIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA KTÓRYCH OPRACOWANY ZOSTANIE MODEL


• Osoby z niepełnosprawnością słuchu – wzorcowe studium przypadku opracowane przez osobę prowadzącą

• Osoby z niepełnosprawnością wzroku

• Osoby z niepełnosprawnością ruchu

• Osoby z niepełnosprawnością intelektualną

• Osoby z zaburzeniami psychicznymi

• Osoby starsze zależne

• Osoby somatycznie i przewlekle chore


LICZBA GRUP OPRACOWUJĄCYCH MODEL


• 6 zespołów


ZASADY OPRACOWANIA MODELU


Model opracowujemy zgodnie z wytycznymi oraz na podstawie studium przypadku opracowanego przez osobę prowadzącą zajęcia. W opracowanie Modelu, przygotowanie i przedstawienie prezentacji na jego temat oraz odpowiadanie na pytania publiczności i wymyślenie zadania dla audytorium, zaangażowane powinny być, w równym stopniu, wszystkie osoby należące do grupy. Osoby z pozostałych grup, uważnie słuchają, zadają pytania zespołowi po prezentacji. Mają również wykonać zadanie przygotowane przez grupę we wskazanym obszarze tematycznym.


ZADANIA AUDYTORIUM


Zaangażowanie osób z pozostałych grup w:

• uważne słuchanie,

• zadawanie pytań zespołowi

• wykonanie zadania przygotowanego przez grupę opracowującą Model


LIMITY CZASOWE


• prezentacja - 45 minut

• pytania od audytorium do grypy przygotowującej Model – 10 minut,

• zadanie dla audytorium – 30 minut.


ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH


1. CHARAKTERYSTYKA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


o poziomy niepełnosprawności w populacji

o rodzaje schorzeń w populacji

o przyczyny niepełnosprawności w populacji

o współwystępowanie innych niepełnosprawności

o inne istotne czynniki różnicujące populację

o charakterystyka demograficzna


2. SYTUACJA SPOŁECZNA - OBSZARY MARGINALIZACJI I WŁĄCZENIA


o sytuacja prawna

o sytuacja edukacyjna

o sytuacja na rynku pracy

o dostęp do informacji

o główny nurt kultury

o przestrzeń publiczna

o przestrzeń prywatna


3. SPOŁECZNY ODBIÓR NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - POSTAWY NEGATYWNE I POZYTYWNE


o etykiety

o stereotypy

o uprzedzenia

o dyskryminacja

4. ANALIZA SWOT


• TYPOWE OGRANICZENIA I ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z DANEGO TYPU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


 zdrowotne

 architektoniczne

 techniczne

 społeczno-kulturowe

 psychiczne

 edukacyjne

 ekonomiczne


o POTENCJALNE MOCNE STRONY I MOŻLIWOŚCI


 zdrowotne

 architektoniczne

 techniczne

 społeczno-kulturowe

 psychiczne

 edukacyjne

 ekonomiczne


5. WYZWANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO W TWORZENIU RELACJI


6. WYZWANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO NA ETAPIE DIAGNOZY


7. WYZWANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO NA ETAPIE WSPÓŁPRACY Z OSOBĄ


8. WYZWANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO NA ETAPIE WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ OSOBY


9. WYZWANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO NA ETAPIE WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM OSOBY


10. ORGANIZACJE POMOCOWE I SAMOPOMOCOWE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ GRUPY


ŹRÓDŁA DANYCH


Informacje do Modelu gromadzimy na podstawie:


Desk research realizujemy z wykorzystaniem danych zastanych z:

• Literatury naukowej, popularnonaukowej, specjalistycznej, biograficznej

• Wyników badań: raporty badawcze zawierające dane demograficzne i statystyczne

• Materiałów specjalistycznych (artykuły, filmy), dostępnych w Internecie, przykładowo na stronach internetowych organizacji zajmujących się wskazaną problematyką

• Źródeł biograficznych, przykładowo Blog’i, Vlog’i osób z niepełnosprawnością


Danych wywołanych:


• Dane wywołane np. rozmowa/wywiad z osobą z danym rodzajem niepełnosprawności, wywołanie dyskusji/ zebranie opinii na forum internetowym lub w mediach społecznościowych


Osobistych doświadczeń:


• W przypadku gdy jesteśmy osobą z daną niepełnosprawnością lub w naszym bliskim otoczeniu znajdują się takie osoby, możemy wykorzystać te doświadczenia w celu uzupełnienia Modelu


PREZENTACJA


Każda z grup zaprezentuje w sposób czytelny i ciekawy opracowany wspólnie MODEL.


UPOWSZECHNIENIE


Opracowany MODEL z ewentualnymi uzupełnieniami lub korektami wprowadzonymi podczas zajęć prezentacyjnych należy rozesłać do wszystkich osób z grupy seminaryjnej.


Pełny opis:

Seminarium poświęcone pracy socjalnej z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym zagadnieniom teoretycznym oraz praktycznym w obszarze problematyki.

Celem seminarium jest pogłębienie wiedzy, umiejętności oraz wykształcenie odpowiednich postaw i kompetencji społecznych w obszarze pracy socjalnej z osobami z niepełnosprawnością, w tym zagadnień ogólnych (dotyczących pracy socjalnej z osobami z niepełnosprawnością w ogóle) oraz szczegółowych (odnoszących się do pracy socjalnej z osobami z określonymi rodzajami niepełnosprawności). Zdobyte kompetencje pozwolą osobom uczestniczącym w seminarium podjąć profesjonalną i zgodną ze standardami etycznymi współpracę z klientami z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.