Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPK_M03_Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-221 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPK_M03_Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Wymagane jest opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu literatury podstawowej, umiejętność wyprowadzania wniosków z analizowanych treści. Kolokwium zaliczeniowe obejmuje materiał opracowywany i analizowany na zajęciach i zawarty w literaturze podstawowej.


Skrócony opis:

Student posiada wiedzę na temat obrazu klinicznego i mechanizmów uzależnienia od różnych środków psychoaktywnych. Potrafi rozpoznać problemy i potrzeby osób uzależnionych od alkoholu (i innych środków psychoaktywnych) i współuzależnionych. Orientuje się w obszarze pomocy psychologicznej udzielanej osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz w ofercie placówek udzielających pomocy i wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.

Pełny opis:

Efekty kształcenia założone w ramach modułu wskazują, że student po jego ukończeniu posiada wiedzę na temat obrazu klinicznego i mechanizmów uzależnienia od różnych środków psychoaktywnych. Potrafi rozpoznać problemy i potrzeby osób uzależnionych od alkoholu (i innych środków psychoaktywnych) i współuzależnionych. Orientuje się w obszarze pomocy psychologicznej udzielanej osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz w ofercie placówek udzielających pomocy i wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.

Efekty uczenia się:

Student:

1. Potrafi rozpoznać objawy zaburzeń związanych używaniem szkodliwym oraz uzależnieniem od środków psychoaktywnych

2. Dysponuje wiedzą o objawach i konsekwencjach używania, nadużywania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych, ich uwarunkowaniach i przebiegu.

3. Zna zjawisko współzachorowalności i potrafi wskazać jakie zaburzenia psychiczne towarzyszą rożnym uzależnieniom.

4. Posiada umiejętność odróżnienia uzależnienia od nadużywania i sporadycznego używania, potrafi podać kryteria

różnicujące i zastosować je w praktyce diagnostycznej.

5. Potrafi dostrzec wysokie nasilenie objawów i przewidzieć ich możliwe skutki w zakresie zaburzeń psychicznych związanych z nadużywaniem środków psychoaktywnych

6. Potrafi formułować hipotezy diagnostyczne oraz wskazania do terapii osób uzależnionych i współuzależnionych

Metody i kryteria oceniania:

Test wiadomości

Student wykaże się wiedzą teoretyczną z omawianego zakresu

Studium przypadku lub zajęcia terenowe w ośrodku leczenia uzależnień Umiejętności analizowania i diagnozowania konkretnych przypadków i stawiania trafnej diagnozy oraz proponowania skutecznych rozwiązań

Odgrywanie ról (sceny symulowane)

Student ćwiczy podstawowe zasady pracy psychologa w procesie diagnozy klinicznej oraz pomocy psychologicznej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Adamek
Prowadzący grup: Dominik Adamek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średni ocen uzyskanych w testach wiedzy, przy udziale oceny z referatu, oddanego jako film (prezentacja z podkładem głosowym).


Warunkami koniecznymi uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest frekwencja (dozwolone dwie nieobecności), merytoryczna aktywność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z obydwu kolokwiów. W przypadku kolokwium, będącego konsekwencją braku przygotowania grupy do zajęć, do uzyskania zaliczenia z przedmiotu niezbędne jest jego zaliczenie.


Progi ocen w ocenie końcowej:

0% - 50% ndst

51% - 60% dst

61% - 70% dst+

71% - 80% db

81% - 90% db+

91% - 100% bdb


Pełny opis:

Student posiada wiedzę na temat obrazu klinicznego i mechanizmów używania różnych substancji psychoaktywnych i uzależnienia od nich. Potrafi rozpoznać problemy i potrzeby osób stosujących substancje psychoaktywne, uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz współuzależnionych. Orientuje się w obszarze pomocy psychologicznej udzielanej osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz w ofercie placówek udzielających pomocy i wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.