Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPZ_M03_Somatopsychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-225 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPZ_M03_Somatopsychologia
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zaliczenie wcześniejszych modułów ścieżki specjalizacyjnej psychologia zdrowia i jakości życia.

Skrócony opis:

Somatopsychologia jest jednym z modułów ścieżki specjalizacyjnej psychologia zdrowia i jakości życia, prowadzonym w ramach bloku zastosowania psychologii zdrowia. Celem zajęć jest umożliwienie studentom zdobycia efektów kształcenia wiążących się z problematyką zdrowia i choroby w ujęciu indywidualnym i społecznym. Treści kursu obejmują zależności pomiędzy sferami somatyczną, psychiczną i społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań somy na psyche, umiejętności komunikacji interpersonalnej z człowiekiem chorym i umierającym oraz jego rodziną, zagadnienia relacji lekarz-pacjent czy też aspekty etyczno-moralne związane z poszanowaniem praw pacjenta do samostanowienia w obliczu dylematów egzystencjalnych.

Pełny opis:

Somatopsychologia stanowi 3 moduł ścieżki specjalizacyjnej psychologia zdrowia i jakości życia i realizowany jest w bloku zastosowania psychologii zdrowia. Celem dydaktycznym zajęć jest uzyskanie efektów kształcenia odnoszących się do szeroko rozumianych aspektów zdrowia i choroby z perspektywy podmiotowej, rodzinnej i społecznej. W ramach kursu zostaną uwzględnione zagadnienia wpływu sfery somatycznej na psychiczną i społeczną. Studenci powinni również zdobyć wiedzę z zakresu relacji lekarz-pacjent i nabyć umiejętności praktycznego jej zastosowania w pracy terapeutycznej i szkoleniowej. Odbycie modułu winno umożliwić im zdobycie umiejętności komunikacji interpersonalnej zarówno z pacjentem, jego rodziną, jak i personelem medycznym. Ponadto powinni nabyć umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy psychologicznej w pracy z człowiekiem zdrowym, chorym somatycznie i umierającym. Osoby biorące udział w zajęciach wykażą się także świadomością i wrażliwością na problemy etyczno-moralne i egzystencjalne w sytuacji choroby i cierpienia. Studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. poprzez branie aktywnego udziału w dyskusjach, dramach, analizach przypadków, opracowywaniu prezentacji multimedialnych czy studiowaniu literatury przedmiotu.

Literatura:

Pełny opis bibliograficzny znajduje się w sylabusie przedmiotu.

Heszen I. Sęk H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN.

Górnik-Durose, M. (red). (2013). Kultura współczesna a zdrowie. Sopot, GWP.

Karta Praw Pacjenta. www.klinika-rzeszow.pl/doc/karta_praw_pacjenta

Karkowska, D. (2009). Prawa pacjenta ABC. Warszawa: Wolters Kluwer business.

Efekty uczenia się:

Student zna podmiotowe, społeczne i środowiskowe wyznaczniki zdrowia i choroby.

Student posiada wiedzę dotyczącą psychologicznych aspektów chorób somatycznych w kontekście wzajemnej relacji soma-psyche-soma.

Student orientuje się w podstawowych prawach pacjenta i jego rodziny.

Student potrafi przeprowadzić analizę relacji lekarz-pacjent ze wskazaniem na słabe i mocne strony tej relacji oraz uzasadnić swoją ocenę w kontekście zdobytej wiedzy.

Student potrafi nawiązać kontakt z człowiekiem chorym somatycznie i niepełnosprawnym oraz członkami jego rodziny w sytuacji traumatycznej.

Student jest w stanie zidentyfikować i przeanalizować problemy pacjentów chorych somatycznie oraz zaproponować opcjonalne metody pomocy choremu i jego rodzinie.

Student wykazuje postawy tolerancji wobec drugiego człowieka, jego światopoglądu i wyborów życiowych.

Student radzi sobie z sytuacjami trudnymi i niejednoznacznymi wykazując wysokie wartości moralno-etyczne.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa modułu ustalona zostanie na podstawie ocen uzyskanych z:

1. kolokwium (waga: 0,5)

2. merytorycznego zaangażowania w dyskusję/udział w dramie (waga: 0,2)

3. prezentacji multimedialnej/opracowania projektu badawczego/udziału w projekcie badawczym (opcjonalnie)(waga: 0,3)

50-60% możliwych do uzyskania punktów dst

60,1 -69,9% możliwych do uzyskania punktów +dst

70-80% możliwych do uzyskania punktów db

80,1-90% możliwych do uzyskania punktów +db

90,1 -100 % możliwych do uzyskania punktów bdb

Uzyskanie zaliczenia modułu jest możliwe tylko wówczas, gdy zarówno 1. kolokwium, 2 przygotowanie i aktywność na zajęciach, jak i 3. prezentacja multimedialna/opracowanie projektu badawczego/udział w projekcie badawczym (opcjonalnie), zostaną ocenione pozytywnie.

Studentowi, który nie zaliczył ćwiczeń w pierwszym terminie, przysługują dwa terminy poprawkowe, wyznaczone przez Prowadzącego zajęcia. Uzyskana ocena niedostateczna w pierwszym/drugim terminie zaliczenia będzie uwzględniana przy obliczaniu końcowej oceny z modułu.

W przypadku uzyskania negatywnej oceny z merytorycznego zaangażowania w dyskusję/udział w dramie Student zobowiązany będzie do przedyskutowania z Prowadzącym wybranego problemu psychologicznego z zakresu somatopsychologii.

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe stanowią oddzielny moduł zajęć.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jagoda Różycka
Prowadzący grup: Jagoda Różycka, Monika Stojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

cena końcowa modułu ustalona zostanie na podstawie ocen uzyskanych z:


1. kolokwium (waga: 0,5)


2. praca praktyczna (waga 0,5)


50-60% możliwych do uzyskania punktów dst


60,1 -69,9% możliwych do uzyskania punktów +dst


70-80% możliwych do uzyskania punktów db


80,1-90% możliwych do uzyskania punktów +db


90,1 -100 % możliwych do uzyskania punktów bdb


Uzyskanie zaliczenia modułu jest możliwe tylko wówczas, gdy zarówno 1. kolokwium, 2. praca zostaną ocenione pozytywnie.Pełny opis:

Somatopsychologia stanowi 3 moduł ścieżki specjalizacyjnej psychologia zdrowia i jakości życia i realizowany jest w bloku zastosowania psychologii zdrowia. Celem dydaktycznym zajęć jest uzyskanie efektów kształcenia odnoszących się do szeroko rozumianych aspektów zdrowia i choroby z perspektywy podmiotowej, rodzinnej i społecznej. W ramach kursu zostaną uwzględnione zagadnienia wpływu sfery somatycznej na psychiczną i społeczną - w oparciu o poszczególne jednostki chorobowe. Studenci powinni również zdobyć wiedzę z zakresu relacji lekarz-pacjent i nabyć umiejętności praktycznego jej zastosowania w pracy terapeutycznej i szkoleniowej. Zajęcia umożliwią zdobycie umiejętności komunikacji interpersonalnej zarówno z pacjentem, jego rodziną, jak i personelem medycznym. Ponadto powinni nabyć umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy psychologicznej w pracy z człowiekiem zdrowym, chorym somatycznie i umierającym. Osoby biorące udział w zajęciach wykażą się także świadomością i wrażliwością na problemy etyczno-moralne i egzystencjalne w sytuacji choroby i cierpienia. Studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. poprzez branie aktywnego udziału w dyskusjach, dramach, analizach przypadków, opracowywaniu prezentacji multimedialnych czy studiowaniu literatury przedmiotu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.