Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPS_M04_Opiniodawstwo sądowo-psychologiczne w sprawach karnych (dorosłych i nieletnich)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-232.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPS_M04_Opiniodawstwo sądowo-psychologiczne w sprawach karnych (dorosłych i nieletnich)
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do umiejętności opracowania pełnej ilustracji kryminologicznej nieletniego na potrzeby opiniodawstwa sądowego.

Pełny opis:

Rodzaje i uwarunkowania przestępczości nieletnich w świetle przemian społeczno – gospodarczych. Rola czynników rozwojowych w procesie rozwoju niedostosowania społecznego (wrodzone zadatki anatomiczno – fizjologiczne, środowisko, wychowanie, aktywność własna podmiotu)

Wpływ warunków materialno – bytowych na niedostosowanie społeczne.

Uwarunkowania rozwojowe oraz biologiczne determinanty zachowań aspołecznych. (16.03)

Okres prenatalny (teratogenny), okres okołoporodowy (czynniki perinatalne), okres noworodkowy i niemowlęcy, ocena aktualnego stanu zdrowia nieletniego (leki, hospitalizacje), stwierdzone zaburzenia (zachowania, emocji, rozwoju osobowości, choroba psychiczna).

Uwarunkowania rodzinne niedostosowania społecznego. (30.03)

Specyfika wydarzeń w życiu rodziny mających istotny wpływ na sytuację nieletniego, opracowanie zagadnień: więzi, RAD: diagnoza i możliwości terapii, przemoc w rodzinie.

Wpływy środowiska rodzinnego na niedostosowanie społeczne młodzieży. Podjęcie tematów: osobowość rodziców, wydolność wychowawcza, postawy rodzicielskie, wzorce i normy, relacje z rodzeństwem, cykliczność dysfunkcjonalnych wzorców

Efekty edukacyjno – wychowawcze w szkole oraz przebieg i specyfika edukacji szkolnej a ryzyko wystąpienia przejawów demoralizacji i zachowań przestępczych nieletnich

Niedostosowanie społeczne młodzieży jako styl funkcjonowania. Aktywność własna: styl życia, funkcjonowanie w subkulturach młodzieżowych, środowiskach osób zdemoralizowanych, grupach chuligańskich i przestępczych w kontekście kryminogenezy nieletnich

Odbiór społeczny – uprzedzenia, stereotypy, wykluczenie z grupy, niepowodzenia, ekopama

Realizacja zadań rozwojowych w okresie adolescencji a ryzyko wystąpienia przejawów demoralizacji i zachowań przestępczych nieletnich na przykładzie ujęcia R.J. Havighursta

Literatura:

Fołtarz L., Nowakowski J.: Wpływ ubóstwa materialnego rodziny na zjawisko niedostosowania społecznego. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, nr 2, 2006, str. 202-212

Górecki P., Stachowiak S. (2005) Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz. Kraków: Wyd. Zakamycze

Gray D.: Adopcja i przywiązanie. Wyd. GWP, Sopot 2010, str. 14-21, 56-73

Guerin S., Hennessy E. (2004) Przemoc i prześladowanie w szkole: skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży Gdańska, Wyd. GWP.

Heyne D., Rollings S., Niechęć do szkoły. Jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje. Wyd. GWP, Sopot, 2004

Holin C. R., Browne D., Palmer E.: Przestępczość wśród młodzieży. Wyd. GWP, Gdańsk 2008, str. 17-40

Holin C. R., Browne D., Palmer E.: Przestępczość wśród młodzieży. Wyd. GWP, Gdańsk 2008, str. 17-40

Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

Kowalska K.: Zaburzenia przystosowania społecznego wywołane brakiem sukcesu szkolnego. [w:] Dziecko zagrożone wykluczeniem. Elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe. Biel K., Kusztal J. [red.]. Wyd. WAM, Kraków 2011

Radochoński M.: Osobowość antyspołeczna. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, str. 61-73; 112-131

Różańska – Kowal Joanna, Rode Danuta: Rodzaje i uwarunkowania przestępczości nieletnich w świetle przemian społeczno – gospodarczych (w): Przestępczość nieletnich. Aspekty psychospołeczne i prawne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005. str. 36-49

Stanik J. :Warunki opiekuńczo – wychowawcze w rodzinie, radzenie sobie z wymaganiami szkolnymi a stopień ryzyka przestępczości nieletnich (w): Przestępczość nieletnich. Aspekty psychospołeczne i prawne. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005. str. 87-96

Stanik J.: Psychologia sądowa, rozdział 19: Społeczna etiologia NS, A, D, P jako przedmiot badań i diagnozy psychologii sądowej w sprawach nieletnich

Stanik J.M., Przybyła H. (1981) Opinia biegłego psychologa w sprawach karnych nieletnich.

Strzembosz A. (1984): Postępowanie w sprawach nieletnich w prawie polskim. Lublin: Wyd. KUL.

Urban B.: Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, str. 41-47

Zwoliński A.: Krzywdzone dzieci. Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, rozdział 8 – dzieci przestępcze, str. 155-176

Efekty uczenia się:

Wiedza na temat uwarunkowań niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży

Rozumienie mechanizmów kryminogenezy nieletnich

Umiejętność syntezy wiedzy dotyczącej uwarunkowań przestępczości nieletnich w kontekście diagnozy psychologicznosądowej

Umiejętność przygotowania i przeprowadzenia pełnej diagnozy przyczyn demoralizacji nieletniego przy zastosowaniu analizy dokumentacji dotyczącej nieletniego

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie pełnej diagnozy wybranego nieletniego w oparciu o dokumentację

Kolokwium w formie testu

Wypowiedzi w oparciu o zadaną literaturę

Obecność na zajęciach (1 dopuszczalna nieobecność nieusprawiedliwiona)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Cugowski
Prowadzący grup: Mikołaj Cugowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.