Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPR_M04_Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-234 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPR_M04_Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży stanowi moduł 4 ścieżki specjalizacyjnej na profilu: psychologia rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia i jest realizowany w bloku zastosowania psychologii rozwoju człowieka i rodziny w cyklu życia .

Student po ukończeniu modułu zna oraz rozpoznawanie poszczególne zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży oraz rozpoznaje ich przyczyny. Student potrafi samodzielnie stawiać hipotezy odnośnie mechanizmów powstawania zaburzeń, a także proponuje interwencje psychologiczną i wychowawczą uwzględniając dynamikę problemów jednostki oraz zasoby jej środowiska rodzinnego i szkolnego wychowawczych. Student planuje i przeprowadza badanie diagnostyczne, (wywiad, rozmowa kliniczna, obserwacja) a następnie sporządza opis studium przypadku.

Pełny opis:

1. Problematyka psychologii zaburzeń w okresie dzieciństwa i adolescencji – zajęcia organizacyjne.

2. Zaburzenia lękowe w okresie dzieciństwa i adolescencji. Obraz zaburzeń emocjonalnych; lękowe zaburzenie separacyjne, zaburzenia przywiązania, fobia społeczna i fobia szkolna, lekowe zaburzenie obsesyjno - kompulsywne.

3. Przyczyny zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży. Objawy lękowe u dzieci i młodzieży a funkcjonowanie systemu rodzinnego. Procesy triangulacji w rodzinie.Współpraca z rodzinną, szkołą i specjalistami.

4. Zaburzenia depresyjne w dzieciństwie i adolescencji. Cywilizacyjne, rodzinne, szkolne, indywidualne czynniki ryzyka powstawania zaburzeń depresyjnych wśród dzieci i młodzieży. Postawy rodzicielskie a depresja u dzieci i młodzieży. Problemy separacji w rodzinie a rozwój depresji u młodzieży.

5-6. Procesy dojrzewania fizycznego a rozwój depresji młodzieńczej. Problemy tożsamości i realizacji zadań rozwojowych adolescencji a depresja młodzieńcza. Obraz kliniczny depresji młodzieńczej (przejawy w sferze poznawczej, emocjonalnej, somatycznej, społecznej i motywacji). Funkcjonowanie młodzieży depresyjnej w środowisku szkolnym. Problematyka samobójstwa.

7. Problemy diagnozy nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Kryteria diagnostyczne nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi a inne typy nadpobudliwości. Problemy emocjonalne dzieci i młodzieży z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi.

8. Postępowanie psychologiczne i pedagogiczne względem dzieci z ADHD. Wsparcie rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową.

9. Zaburzenia odżywiania w okresie dzieciństwa i adolescencji. Przyczyny zaburzeń odżywiania w okresie wczesnego dzieciństwa. Kryteria diagnostyczne anoreksji i bulimii psychicznej. Kryteria diagnostyczne anoreksji i bulimii psychicznej. Czynniki indywidualne, rodzinne i społeczne w rozwoju zaburzeń odżywiania w okresie adolescencji. Znaczenie relacji rodzinnych w rozwoju anoreksji u pacjentki. Znaczenie obrazu siebie i obrazu własnego ciała w rozwoju zaburzeń odżywiania.

10. Problematyka nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży. Czynniki ryzyka rozwoju nadmiernej wagi ciała u dzieci i młodzieży. Nadwaga i otyłość a jakość życia adolescentów. Zapobieganie otyłości

i nadmiernej wagi ciała wśród dzieci i adolescentów.

11. Zagrożenia rozwoju psychospołecznego u dzieci i młodzieży z chorobami przewlekłymi. Adaptacja dziecka i rodziny do choroby przewlekłej.

12. Dziecko w roli pacjenta. Zmaganie się z cierpieniem. Problemy emocjonalne dziecka z wybranymi chorobami przewlekłymi: astmą oskrzelową, cukrzycą typu 1, chorobami kardiologicznymi, choroby nowotworowymi, dysfunkcjami narządów ruchu.

13-14. Problematyka doświadczania żałoby przez dzieci i młodzieży. Reakcje dzieci i młodzieży po śmierci bliskich osób. Rola wsparcia dorosłych w radzeniu sobie ze stratą bliskich osób.

15. Zaliczenie.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kendal P.C. (2004), Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. GWP Gdańsk

2. Namysłowska (red.) Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

3. Wolańczyk T. (red.) zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

4. Pilecka W. (red.) (2011). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży. Perspektywa kliniczna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Literatura uzupełniająca:

1. Grzeszta E. (2006) Depresja wieku dorastania: zachowania rodziców jako czynnik ochronny lub czynnik ryzyka u dorastających dzieci. Warszawa: Wydawnictwo SWPS.

2. Jablow M. (1993). Na bakier z jedzeniem. Gdańsk GWP.

3. Józefik B. (2014). Kultura, ciało, (nie)jedzenie. Perspektywa narracyjno – konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

4. Józefik B. (red.) (1996). Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania.

5. Radoszewska J. (2011). Ucieleśnienie. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

6. Woynarowska, B. (2010). Otyłość. W: W. B. Woynarowska (red.) Uczniowie z chorobami przewlekłymi: jak wspierać ich rozwój, zdrowie, edukację.

7. Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M. (1999), Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Lublin: Wydawnictwo Bifolium.

8. Tatoń, J. Czech A., Bernas, M, (2010). Otyłość zespół metaboliczny. Warszawa PZWL.

Kerise M. (2005). Jak pomóc dziecku przeżyć stratę i żałobę. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

Efekty uczenia się:

- Wiedza na temat poszczególnych zaburzeń psychicznych okresu dzieciństwa i adolescencji oraz ich przyczyn i objawów.

- Umiejętność rozpoznawania poszczególnych zaburzeń psychicznych oraz problemów wychowawczych w okresie dzieciństwa

i adolescencji.

- Umiejętność formułowania hipotez dotyczących mechanizmów powstawania zaburzeń psychicznych oraz dzieci i młodzieży.

- Umiejętność samodzielnego przeprowadzenia wywiadu i rozmowy klinicznej z dzieckiem i jego rodziną.

- Umiejętność planowania interwencji psychologicznej z uwzględnieniem dynamiki zaburzeń jednostki

oraz zasobów środowisk wychowawczych w których funkcjonuje, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska rodzinnego

Umiejętność samodzielnego opisu studium przypadku.

Kompetencje komunikacyjne i interpersonalne pozwalające na nawiązanie na nawiązanie kontaktu i pracę z klientem.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna - analiza przypadku Ocenie podlegać będą: dane z obserwacji dziecka, wywiadu z dzieckiem, wywiadu z rodzicami dziecka, wywiadu z nauczycielem, interpretacja problemów psychologicznych dziecka w świetle literatury,formułowanie zaleceń do pomocy psychologicznej dziecka.

Dyskusje i prezentacje przygotowanych przez studentów opisów studiów przypadków.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Wieteska
Prowadzący grup: Aleksandra Wieteska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia oceny z kolokwium i pracy zaliczeniowej;

3,00 – 3,25 dostateczna

3,26-3,75 plus dostateczna

3,76 – 4,25 dobra

4,26 – 460 plus dobra

4,61 – 5,00 bardzo dobra


Pełny opis:

Laboratoria odbywają się raz w tygodniu w semestrze letnim III roku studiów (studia stacjonarne, łącznie 30 godz.).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.