Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SPP_M09_Zarządzanie zasobami ludzkimi i jego narzędzia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-SM-273 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SPP_M09_Zarządzanie zasobami ludzkimi i jego narzędzia
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 9 sem. psychologii /stacj. jednolite magisterskie/
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dobrowolska
Prowadzący grup: Małgorzata Dobrowolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Test wiedzy ustny przeprowadzany jest w formie indywidualnego spotkania ze studentem losującego i odpowiadającego na 3 pytania.

Ocena ta stanowi 50% oceny końcowej

Ocenie podlega stopień opanowania wiedzy teoretycznej i sposób jej zastosowania, poprawność logiczna i jakość wniosków - to kryterium daje 100%;

5,0 (bdb) – znakomita znajomość treści programowych,

4,5 (db +) – bardzo dobra znajomość treści programowych

4,0 (db) – dobra znajomość treści programowych

3,5 (dst +) – zadowalająca znajomość treści programowych

3,0 (dst) – dostateczna znajomość treści programowych

2,0 (ndst) – niezadowalająca znajomość treści programowych

Uzyskana ocena jest oceną indywidualną.


Pełny opis:

Efekty kształcenia w ramach przedmiotu: Zarządzania zasobami ludzkimi pozwalają na przygotowanie studentów do zdobycia zasadniczych umiejętności i kompetencji doradcy personalnego, co stanowi czwarty moduł ścieżki specjalizacyjnej. Opierają się one na wiedzy dotyczącej współczesnego zarządzania i instrumentów HR. W efekcie student potrafi skonstruować wszystkie narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi od planowania personelu, rekrutacji i selekcji, systemów oceny pracowniczej, systemów motywacyjnych po zwolnienia monitorowane uwzględniając rodzaj organizacji i sektor, a także potrzeby i specyfikę otoczenia wraz z zastosowaniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Metody: Zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem metod aktywizujących celem przygotowania studentów do samodzielnego opracowywania narzędzia dla każdej z funkcji zarządzania zasobami ludzkimi, przygotowanie i przedstawienie do zaliczenia wybranego instrumentu HR, przedstawienie efektów swojej pracy – prezentacja, dyskusja grupowa. Gromadzenie i przedstawienie do zaliczenia warsztatu doradcy personalnego – materiałów z zajęć, testów, kwestionariuszy. Zajęcia na terenie wybranych firm MŚP oraz dużych organizacji trzech sektorów: społecznego, państwowego, prywatnego.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więcek-Jakubek
Prowadzący grup: Katarzyna Więcek-Jakubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Test wiedzy pisemny: ocenie podlega stopień opanowania wiedzy teoretycznej i sposób jej zastosowania, poprawność logiczna i jakość wniosków - to kryterium daje 100%;

5,0 (bdb) – znakomita znajomość treści programowych,

4,5 (db +) – bardzo dobra znajomość treści programowych

4,0 (db) – dobra znajomość treści programowych

3,5 (dst +) – zadowalająca znajomość treści programowych

3,0 (dst) – dostateczna znajomość treści programowych

2,0 (ndst) – niezadowalająca znajomość treści programowych

Uzyskana ocena jest oceną indywidualną.

Aktywność na zajęciach oraz frekwencja: do testu zaliczeniowego może przystąpić student, którego frekwencja jest co najmniej na poziomie 87%. Studenci, których frekwencja jest niższa, przed przystąpieniem do testu zaliczeniowego zobowiązani są wykazać się znajomością tematów zajęć, na których byli nieobecni (zaliczenie ustne podczas konsultacji).

Pełny opis:

Przedmiot Zarządzanie zasobami ludzkimi i jego narzędzia wyposaża słuchaczy w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do zaprojektowania lub modyfikacji systemu personalnego w firmie oraz opracowania narzędzi jego realizacji. Omawiane zagadnienia w sposób przekrojowy prezentują problematykę budowania nowoczesnych rozwiązań i narzędzi HR wspierających realizację celów organizacji.

Efekty kształcenia: celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów teoretycznej wiedzy i aplikowalnych umiejętności z zakresu projektowania rozwiązań i narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim firmy, które pozwolą na zbudowanie w organizacji nowoczesnej funkcji personalnej i umacnianie znaczenia działu personalnego. W rezultacie student, który otrzymał zaliczenie z przedmiotu zna zasady konstruowania strategii i polityki personalnej oraz potrafi przełożyć założenia strategiczne na konkretne działania operacyjne w obszarze: budowania wizerunku pracodawcy, analizy i planowania zatrudnienia, rekrutacji pracowników, adaptacji i integracji, oceny pracowniczej, rozwoju personelu, systemów motywacyjnych, procesów restrukturyzacji.

Metody: zajęcia prowadzone są w oparciu o metody aktywizujące, obejmujące w szczególności: studia przypadków, dyskusje moderowane, burze mózgów, pracę w grupach, próbki pracy, sesje informacji zwrotnej, wizyty studyjne i/lub panele eksperckie z przedstawicielami działów HR firm stosujących nowoczesne metody zarządzania personelem i organizacji procesu pracy, mini-wykłady itp.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więcek-Jakubek
Prowadzący grup: Katarzyna Więcek-Jakubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest w oparciu o 3 kryteria:

(K1) postawa: aktywność i frekwencja na zajęciach,

(K2) umiejętności: zaliczenie z pracy grupowej,

(K3) wiedza: ocena z pisemnego testu wiedzy.


Ad. K1: zaliczenie z przedmiotu otrzyma student, którego frekwencja jest co najmniej na poziomie 87%.

Studenci, których frekwencja jest niższa, zobowiązani są wykazać się znajomością tematów zajęć, na których byli nieobecni (zaliczenie ustne podczas konsultacji).


Ad. K2: zaliczenie z przedmiotu otrzyma student, który w ramach pracy grupowej, wykonał analizę kluczowej problematyki psychologii pracy i organizacji w wybranych czasopismach naukowych z kategorii Applied Psychology.


Ad. K3: zaliczenie z przedmiotu otrzyma student, który otrzymał pozytywną ocenę z pisemnego testu wiedzy; ocenie podlega stopień opanowania wiedzy teoretycznej i sposób jej zastosowania, poprawność logiczna i jakość wniosków - to kryterium daje 100%;

5,0 (bdb) – znakomita znajomość treści programowych,

4,5 (db +) – bardzo dobra znajomość treści programowych

4,0 (db) – dobra znajomość treści programowych

3,5 (dst +) – zadowalająca znajomość treści programowych

3,0 (dst) – dostateczna znajomość treści programowych

2,0 (ndst) – niezadowalająca znajomość treści programowych


Uzyskana ocena końcowa z przedmiotu jest oceną indywidualną.

Pełny opis:

Przedmiot Zarządzanie zasobami ludzkimi i jego narzędzia wyposaża słuchaczy w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do zaprojektowania lub modyfikacji systemu personalnego w firmie oraz opracowania narzędzi jego realizacji. Omawiane zagadnienia w sposób przekrojowy prezentują problematykę budowania nowoczesnych rozwiązań i narzędzi HR wspierających realizację celów organizacji.

Efekty kształcenia: celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów teoretycznej wiedzy i aplikowalnych umiejętności z zakresu projektowania rozwiązań i narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim firmy, które pozwolą na zbudowanie w organizacji nowoczesnej funkcji personalnej i umacnianie znaczenia działu personalnego. W rezultacie student, który otrzymał zaliczenie z przedmiotu zna zasady konstruowania strategii i polityki personalnej oraz potrafi przełożyć założenia strategiczne na konkretne działania operacyjne w obszarze: budowania wizerunku pracodawcy, analizy i planowania zatrudnienia, rekrutacji pracowników, adaptacji i integracji, oceny pracowniczej, rozwoju personelu, systemów motywacyjnych, procesów restrukturyzacji.

Metody: zajęcia prowadzone są w oparciu o metody aktywizujące, obejmujące w szczególności: studia przypadków, dyskusje moderowane, burze mózgów, pracę w grupach, próbki pracy, sesje informacji zwrotnej, wizyty studyjne lub panele eksperckie z przedstawicielami działów HR firm stosujących nowoczesne metody zarządzania personelem i organizacji procesu pracy, mini-wykłady itp.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Więcek-Jakubek
Prowadzący grup: Katarzyna Więcek-Jakubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest w oparciu o 3 kryteria:

(K1) postawa: aktywność i frekwencja na zajęciach,

(K2) umiejętności: przygotowanie do zajęć,

(K3) wiedza: ocena z pisemnego testu wiedzy.


Ad. K1: zaliczenie z przedmiotu otrzyma student, którego frekwencja jest co najmniej na poziomie 87%.

Studenci, których frekwencja jest niższa, zobowiązani są wykazać się znajomością tematów zajęć, na których byli nieobecni (zaliczenie ustne podczas konsultacji).


Ad. K2: zaliczenie z przedmiotu otrzyma student, który wykazuje się praktyczną znajomością omawianych zagadnień oraz potrafi zastosować wiedzę nabytą w wyniku zapoznania się z zadana literaturą podczas realizacji zadań domowych oraz ćwiczeń problemowych indywidualnych i grupowych.


Ad. K3: zaliczenie z przedmiotu otrzyma student, który otrzymał pozytywną ocenę z pisemnego testu wiedzy; ocenie podlega stopień opanowania wiedzy teoretycznej i sposób jej zastosowania, poprawność logiczna i jakość wniosków - to kryterium daje 100%;

5,0 (bdb) – znakomita znajomość treści programowych,

4,5 (db +) – bardzo dobra znajomość treści programowych

4,0 (db) – dobra znajomość treści programowych

3,5 (dst +) – zadowalająca znajomość treści programowych

3,0 (dst) – dostateczna znajomość treści programowych

2,0 (ndst) – niezadowalająca znajomość treści programowych


Uzyskana ocena końcowa z przedmiotu jest oceną indywidualną.

Pełny opis:

Przedmiot Zarządzanie zasobami ludzkimi i jego narzędzia wyposaża słuchaczy w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do zaprojektowania lub modyfikacji systemu personalnego w firmie oraz opracowania narzędzi jego realizacji. Omawiane zagadnienia w sposób przekrojowy prezentują problematykę budowania nowoczesnych rozwiązań i narzędzi HR wspierających realizację celów organizacji.

Efekty kształcenia: celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów teoretycznej wiedzy i aplikowalnych umiejętności z zakresu projektowania rozwiązań i narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim firmy, które pozwolą na zbudowanie w organizacji nowoczesnej funkcji personalnej i umacnianie znaczenia działu personalnego. W rezultacie student, który otrzymał zaliczenie z przedmiotu zna zasady konstruowania strategii i polityki personalnej oraz potrafi przełożyć założenia strategiczne na konkretne działania operacyjne w obszarze: budowania wizerunku pracodawcy, analizy i planowania zatrudnienia, rekrutacji pracowników, adaptacji i integracji, oceny pracowniczej, rozwoju personelu, systemów motywacyjnych, procesów restrukturyzacji.

Metody: zajęcia prowadzone są w oparciu o metody aktywizujące, obejmujące w szczególności: studia przypadków, dyskusje moderowane, burze mózgów, pracę w grupach, próbki pracy, sesje informacji zwrotnej, wizyty studyjne lub panele eksperckie z przedstawicielami działów HR firm stosujących nowoczesne metody zarządzania personelem i organizacji procesu pracy, mini-wykłady itp.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Drąg
Prowadzący grup: Marek Drąg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest w oparciu o 3 kryteria:

(K1) postawa: aktywność i frekwencja na zajęciach,

(K2) umiejętności: przygotowanie do zajęć,

(K3) wiedza: ocena z pisemnego testu wiedzy.


Ad. K1: zaliczenie z przedmiotu otrzyma student, którego frekwencja jest co najmniej na poziomie 86,7%.

Studenci, których frekwencja jest w przedziale 86,6% - 80% zobowiązani są wykazać się znajomością tematów zajęć, na których byli nieobecni (dodatkowa praca pisemna)


Ad. K2: zaliczenie z przedmiotu otrzyma student, który wykazuje się praktyczną znajomością omawianych zagadnień oraz potrafi zastosować wiedzę nabytą w wyniku zapoznania się z zadana literaturą podczas realizacji zadań domowych oraz ćwiczeń problemowych indywidualnych i grupowych.


Ad. K3: zaliczenie z przedmiotu otrzyma student, który otrzymał pozytywną ocenę z pisemnego testu wiedzy; ocenie podlega stopień opanowania wiedzy teoretycznej i sposób jej zastosowania, poprawność logiczna i jakość wniosków - to kryterium daje 100%;

5,0 (bdb) – znakomita znajomość treści programowych,

4,5 (db +) – bardzo dobra znajomość treści programowych

4,0 (db) – dobra znajomość treści programowych

3,5 (dst +) – zadowalająca znajomość treści programowych

3,0 (dst) – dostateczna znajomość treści programowych

2,0 (ndst) – niezadowalająca znajomość treści programowych


Uzyskana ocena końcowa z przedmiotu jest oceną indywidualną.

Pełny opis:

Przedmiot Zarządzanie zasobami ludzkimi i jego narzędzia wyposaża słuchaczy w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do zaprojektowania lub modyfikacji systemu personalnego w firmie oraz opracowania narzędzi jego realizacji. Omawiane zagadnienia w sposób przekrojowy prezentują problematykę budowania nowoczesnych rozwiązań i narzędzi HR wspierających realizację celów organizacji.

Efekty kształcenia: celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów teoretycznej wiedzy i aplikowalnych umiejętności z zakresu projektowania rozwiązań i narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim firmy, które pozwolą na zbudowanie w organizacji nowoczesnej funkcji personalnej i umacnianie znaczenia działu personalnego. W rezultacie student, który otrzymał zaliczenie z przedmiotu zna zasady konstruowania strategii i polityki personalnej oraz potrafi przełożyć założenia strategiczne na konkretne działania operacyjne w obszarze: budowania wizerunku pracodawcy, analizy i planowania zatrudnienia, rekrutacji pracowników, adaptacji i integracji, oceny pracowniczej, rozwoju personelu, systemów motywacyjnych, procesów restrukturyzacji.

Metody: zajęcia prowadzone są w oparciu o metody aktywizujące, obejmujące w szczególności: studia przypadków, dyskusje moderowane, burze mózgów, pracę w grupach, próbki pracy, sesje informacji zwrotnej, wizyty studyjne lub panele eksperckie z przedstawicielami działów HR firm stosujących nowoczesne metody zarządzania personelem i organizacji procesu pracy, mini-wykłady itp.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.