Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium specjalizacyjne I: Aksjologia filozoficzna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FI-S1-KS1-AF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium specjalizacyjne I: Aksjologia filozoficzna
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjny

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kubalica
Prowadzący grup: Tomasz Kubalica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

prezentacja ustna / praca pisemna

Ostateczna ocena aktywności studenta zależy od uznania jej wartości przez oceniającego nauczyciela.

• ocena bardzo dobra (5.0) – w najwyższym stopniu satysfakcjonujący poziom prac i aktywności;

• ocena plus dobra (4.5) – ponadprzeciętnie satysfakcjonujący poziom prac i aktywności;

• ocena dobra (4.0) – satysfakcjonujący poziom prac i aktywności;

• ocena plus dostateczna (3.5) – wystarczający – choć nie satysfakcjonujący – poziom prac i aktywności;

• ocena dostateczna (3.0) – wystarczający poziom prac i aktywności;

• ocena niedostateczny (2.0) – niewystarczający poziom prac i aktywności.

Obniżenie oceny o jeden stopień może nastąpić każdorazowo po stwierdzeniu przez oceniającego nauczyciela następujących uchybień w

ocenianej aktywności studenta:

1. Nieobecność na zajęciach. Obecność na zajęciach może zostać sprawdzona przez prowadzącego podczas wybranych zajęć.

Nieobecności studentów są rejestrowane w rejestrze nieobecności.

2. Brak zaliczenia prezentacji lub kolokwium przed sesją egzaminacyjną, jeżeli oceniający nauczyciel zarządził prezentację lub kolokwium

podczas zajęć wybranych przez prowadzącego. Ze względu na obowiązujące przepisy RODO nauczyciel akademicki nie ma możliwości

usprawiedliwiania nieobecności studenta podczas prezentacji lub kolokwium.

3. Nieoddanie obowiązkowej pracy semestralnej w wyznaczonym terminie, jeżeli prowadzący zarządził prace semestralne.

Kryteria oceny:

wiedza o wartościach, typach hierarchii wartości i ich uzasadnieniu, normach społecznych;

znajomość idei i argumentów wybranych klasycznych autorów filozoficznych z zakresu aksjologii i prakseologii na podstawie samodzielnej

lektury ich pism;

wiedza na temat zasad i norm moralnych;

umiejętność rekonstrukcji i konstrukcji różnego rodzaju argumentacji na podstawie podstawowych przesłanek normatywnych danego

stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych;

świadomość znaczenia refleksji aksjologicznej dla kształtowania się więzi społecznych.

Pełny opis:

Przedmiot aksjologia filozoficzna obejmuje tematykę związaną z teorią wartości. Skupia się nie tylko na świadomie formułowanych

teoriach aksjologicznych, ale także na refleksji o wartościach zawartej implicite w różnych koncepcjach i systemach filozoficznych. Od

strony historycznej pokazuje przemiany związane z rozumieniem wartości, ze szczególnym naciskiem na różnicę między paradygmatem

obiektywistycznym i paradygmatem subiektywistycznym. Od strony problemowo-systematycznej omawiane są takie kwestie jak:

hierarchizacja wartości, sposoby poznawania wartości, zależność vs. niezależność wartości od stanowienia podmiotowego, związek

aksjologii z ontologią i metafizyką, związek aksjologii z etyką, wartości

realizowane przez człowieka, wartości leżące u podstaw różnych wizji społeczno-antropologicznych. Zajęcia mają charakter

konwersatoryjny, nastawione są na aktywność studentów, którzy przygotowują i prezentują referaty, biorą udział w dyskusjach oraz

przygotowują i prowadzą debatę.

Uwagi:

Przedmiot obejmuje:

- wprowadzenie do prowadzonych zajęć terminologii angielskiej w zakresie pojęć i teorii naukowych

- przygotowanie propozycji anglojęzycznych źródeł naukowych dla studentów.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kubalica
Prowadzący grup: Tomasz Kubalica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

prezentacja ustna / praca pisemna

Praca pisemna do 12.06.2022

Ostateczna ocena aktywności studenta zależy od uznania jej wartości przez oceniającego nauczyciela.

• ocena bardzo dobra (5.0) – w najwyższym stopniu satysfakcjonujący poziom prac i aktywności;

• ocena plus dobra (4.5) – ponadprzeciętnie satysfakcjonujący poziom prac i aktywności;

• ocena dobra (4.0) – satysfakcjonujący poziom prac i aktywności;

• ocena plus dostateczna (3.5) – wystarczający – choć nie satysfakcjonujący – poziom prac i aktywności;

• ocena dostateczna (3.0) – wystarczający poziom prac i aktywności;

• ocena niedostateczny (2.0) – niewystarczający poziom prac i aktywności.

Obniżenie oceny o jeden stopień może nastąpić każdorazowo po stwierdzeniu przez oceniającego nauczyciela następujących uchybień w ocenianej aktywności studenta:

1. Nieobecność na zajęciach. Obecność na zajęciach może zostać sprawdzona przez prowadzącego podczas wybranych zajęć.

Nieobecności studentów są rejestrowane w rejestrze nieobecności.

2. Brak zaliczenia prezentacji lub kolokwium przed sesją egzaminacyjną, jeżeli oceniający nauczyciel zarządził prezentację lub kolokwium podczas zajęć wybranych przez prowadzącego. Ze względu na obowiązujące przepisy RODO nauczyciel akademicki nie ma możliwości usprawiedliwiania nieobecności studenta podczas prezentacji lub kolokwium.

3. Nieoddanie obowiązkowej pracy semestralnej w wyznaczonym terminie, jeżeli prowadzący zarządził prace semestralne.

Kryteria oceny:

wiedza o wartościach, typach hierarchii wartości i ich uzasadnieniu, normach społecznych; znajomość idei i argumentów wybranych klasycznych autorów filozoficznych z zakresu aksjologii i prakseologii na podstawie samodzielnej lektury ich pism; wiedza na temat zasad i norm moralnych; umiejętność rekonstrukcji i konstrukcji różnego rodzaju argumentacji na podstawie podstawowych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych; świadomość znaczenia refleksji aksjologicznej dla kształtowania się więzi społecznych.


Pełny opis:

Przedmiot aksjologia filozoficzna obejmuje tematykę związaną z teorią wartości. Skupia się nie tylko na świadomie formułowanych

teoriach aksjologicznych, ale także na refleksji o wartościach zawartej implicite w różnych koncepcjach i systemach filozoficznych. Od strony historycznej pokazuje przemiany związane z rozumieniem wartości, ze szczególnym naciskiem na różnicę między paradygmatem obiektywistycznym i paradygmatem subiektywistycznym. Od strony problemowo-systematycznej omawiane są takie kwestie jak: hierarchizacja wartości, sposoby poznawania wartości, zależność vs. niezależność wartości od stanowienia podmiotowego, związek aksjologii z ontologią i metafizyką, związek aksjologii z etyką, wartości realizowane przez człowieka, wartości leżące u podstaw różnych wizji społeczno-antropologicznych. Zajęcia mają charakter konwersatoryjny, nastawione są na aktywność studentów, którzy przygotowują i prezentują referaty, biorą udział w dyskusjach oraz przygotowują i prowadzą debatę.

Uwagi:

Przedmiot obejmuje:

- wprowadzenie do prowadzonych zajęć terminologii angielskiej w zakresie pojęć i teorii naukowych

- przygotowanie propozycji anglojęzycznych źródeł naukowych dla studentów.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kubalica
Prowadzący grup: Tomasz Kubalica
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

AKTYWNOŚĆ NA ZAJĘCIACH i USTNA PREZENTACJA REFERATU

Aktywność na zajęciach jest oceniana na podstawie:

aktywnego uczestnictwa w dyskusji na zajęciach i

prezentacji referatu.

PISEMNA PRACA SEMESTRALNA (ZALICZENIOWA)

Terminy i sposób oddawania prac semestralnych — koniec zajęć dydaktycznych danego semestru. W semestrze letnim do godz. 24:00, 25 czerwca 2023).

Pisemna praca semestralna (zaliczeniowa) powinna mieć formę eseju najlepiej wielostronnie analizującego jeden wybrany cytat z zakresu aksjologii. Lista proponowanych cytatów z zakresu aksjologii jest dostępna w zespole MS Teams. Osoba studiująca może również zaproponować cytat spoza listy. Esej powinien być wyposażony w aparat naukowy taki jak przypisy i bibliografia. Objętość eseju max. 7 i min. 3 strony standardowe (1 strona standardowa = 1800 znaków ze spacjami).

Forma składania prac: Do lepszej organizacji przyjmowania i oceniania przygotowywanych prac wykorzystywana jest uczelniana platforma e-learningową MS Teams. Prace przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie elektronicznej w zespołowej zakładce zadań (każde zadanie osobno). W toku pracy nad tekstem mogą być wymagane kolejne wersje poprawionego tekstu, które najlepiej umieścić osobno. Tekst powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem studenta z podaniem roku i kierunku studiów.

Ostateczna ocena aktywności studenta zależy od uznania jej wartości przez oceniającego nauczyciela.

• ocena bardzo dobra (5.0) – w najwyższym stopniu satysfakcjonujący poziom prac i aktywności;

• ocena plus dobra (4.5) – ponadprzeciętnie satysfakcjonujący poziom prac i aktywności;

• ocena dobra (4.0) – satysfakcjonujący poziom prac i aktywności;

• ocena plus dostateczna (3.5) – wystarczający – choć nie satysfakcjonujący – poziom prac i aktywności;

• ocena dostateczna (3.0) – wystarczający poziom prac i aktywności;

• ocena niedostateczna (2.0) – niewystarczający poziom prac i aktywności.

Indywidualne formy studiów: Ze względu na indywidualną formę pracy pisemnej oraz na — również indywidualny — elektroniczny sposób ich dostarczania terminy oddawania prac pisemnych są niezależne od przyznanych uprawnień studenckich typu indywidualny tok studiów, indywidualna organizacja studiów lub indywidualne dostosowanie studiów, które w odniesieniu do prac pisemnych nie obowiązują.

Obniżenie oceny o jeden stopień może nastąpić każdorazowo po stwierdzeniu przez oceniającego nauczyciela następujących uchybień w ocenianej aktywności studenta:

1. Spóźnione złożenie obowiązkowej pracy semestralnej w wyznaczonym terminie, jeżeli prowadzący zarządził prace semestralne. Nieoddanie pracy oznacza ocenę niedostateczną.

2. Brak zaliczenia prezentacji lub kolokwium przed sesją egzaminacyjną, jeżeli oceniający nauczyciel zarządził prezentację lub kolokwium podczas zajęć wybranych przez prowadzącego. Ze względu na obowiązujące przepisy RODO nauczyciel akademicki nie ma możliwości usprawiedliwiania nieobecności studenta podczas prezentacji lub kolokwium.

3. Nieobecność na zajęciach. Obecność na zajęciach może zostać sprawdzona przez prowadzącego podczas wybranych zajęć. Nieobecności studentów może być rejestrowana w rejestrze nieobecności. Studenci mają prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach. Warunki odrabiania zaległych zajęć ustala osoba prowadząca. Wyjątkiem są osoby z IDS, dla których limit nieobecności może wynosić maksymalnie 50% zajęć. W sytuacjach wyjątkowy zgodę na zwiększenie liczby nieobecności wydaje dyrekcja dydaktyczna.

Kryteria oceny:

wiedza o wartościach, typach hierarchii wartości i ich uzasadnieniu, normach społecznych;

znajomość idei i argumentów wybranych klasycznych autorów filozoficznych z zakresu aksjologii i prakseologii na podstawie samodzielnej lektury ich pism;

wiedza na temat zasad i norm moralnych;

umiejętność rekonstrukcji i konstrukcji różnego rodzaju argumentacji na podstawie podstawowych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź wyobrażeń kulturowych;

świadomość znaczenia refleksji aksjologicznej dla kształtowania się więzi społecznych.

Metoda weryfikacji podana w sylabusie odpowiada wskazanej w opisie modułu. Opisy modułów znajdują się pod linkiem: https://informator.us.edu.pl/modules/ .

Warunki zaliczeń i egzaminów zostały jednoznacznie określone (np. ustny egzamin; praca pisemna; aktywność na zajęciach) i obowiązują wszystkie osoby z danej grupy. Wyjątek stanowi posiadanie przez studentkę czy studenta IDSu (Indywidualne dostosowanie studiów). Tylko wówczas osoby studiujące mogą ubiegać się o zmianę formy weryfikacji wiedzy (uprawnienia wynikające z IDS są zawarte w stosownym dokumencie wydawanym przez COS – Centrum Obsługi Studenta).

Link informujący o IDS: https://us.edu.pl/student/studia/tok-studiow-2/wsparcie-i-fundusze-dostosowanie-do-specjalnych-potrzeb-indywidualne-dostosowanie-studiow/

Weryfikacja wiedzy obejmuje całość materiału przerabianego na zajęciach.

Pełny opis:

Przedmiot aksjologia filozoficzna obejmuje tematykę związaną z teorią wartości. Skupia się nie tylko na świadomie formułowanych teoriach aksjologicznych, ale także na refleksji o wartościach zawartej implicite w różnych koncepcjach i systemach filozoficznych. Od strony historycznej pokazuje przemiany związane z rozumieniem wartości, ze szczególnym naciskiem na różnicę między paradygmatem obiektywistycznym i paradygmatem subiektywistycznym. Od strony problemowo-systematycznej omawiane są takie kwestie jak: hierarchizacja wartości, sposoby poznawania wartości, zależność lub niezależność wartości od stanowienia podmiotowego, związek aksjologii z ontologią i metafizyką, związek aksjologii z etyką, wartości realizowane przez człowieka, wartości leżące u podstaw różnych wizji społeczno-antropologicznych. Zajęcia mają charakter konwersatoryjny, nastawione są na aktywność studentów, którzy przygotowują i prezentują referaty, biorą udział w dyskusjach oraz przygotowują i prowadzą debatę.

Uwagi:

Przedmiot obejmuje:

- wprowadzenie do prowadzonych zajęć terminologii angielskiej w zakresie pojęć i teorii naukowych

- przygotowanie propozycji anglojęzycznych źródeł naukowych dla studentów.

Zgodnie z przyjętą dokumentacją projektową „Akredytowany Praktyk Tutoringu” (zał. nr 5 pkt 7) w celu zachowania długotrwałych i realnych efektów uzyskanych w trakcie realizacji projektu praktycznie wykorzystuje kompetencje nabyte podczas prowadzonych ze studentami zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych metod dydaktycznych, w języku angielskim lub z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, przez co najmniej jeden semestr zrealizowany lub rozpoczęty w trakcie realizacji projektu. Ze studentami wykorzystuję poznane podczas szkolenia elementy metody projektowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)