Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium tekstów filozoficznych cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W1-FI-S1-TTF-C1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium tekstów filozoficznych cz.1
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Śpiewak
Prowadzący grup: Sebastian Śpiewak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenie podlega umiejętność tłumaczenia anglojęzycznych tekstów naukowych z zakresu filozofii:

Ocena: bardzo dobry (5.0) – doskonała umiejętność samodzielnego tłumaczenia tekstów źródłowych z języka angielskiego na język polski (tłumaczenie semestralne tekstu na wyższą ocenę); minimum 4 plusy z aktywności podczas zajęć; doskonała umiejętność redagowania i edytowania tłumaczeń;


Ocena: dobry plus (4.5) – dobra umiejętność samodzielnego tłumaczenia tekstów źródłowych z języka angielskiego na język polski (tłumaczenie semestralne tekstu na wyższą ocenę), z niewielkimi uchybieniami merytorycznymi bez uchybień formalnych; minimum 4 plusy z aktywności podczas zajęć.


Ocena: dobry (4.0) - dobra umiejętność tłumaczenia tekstów źródłowych z języka angielskiego na język polski , z niewielkimi uchybieniami merytorycznymi lub formalnymi. Ocena na podstawie tłumaczeń realizowanych podczas zajęć: minimum 3 plusy z aktywności podczas zajęć.


Ocena: dostateczny plus (3.5) - umiejętność tłumaczenia prostych tekstów źródłowych z języka angielskiego na język polski – na poziomie akceptowalnym; z uchybieniami merytorycznymi lub formalnymi. Ocena na podstawie tłumaczeń realizowanych podczas zajęć: minimum 2 plusy z aktywności podczas zajęć.


Ocena: dostateczny (3.0) – dostateczna umiejętność tłumaczenia prostych tekstów źródłowych; Ocena na podstawie tłumaczeń realizowanych podczas zajęć: minimum 1 plus z aktywności podczas zajęć.Pełny opis:

Celem zajęć jest rozwiniecie umiejętności tłumaczenia i redagowania tłumaczeń anglojęzycznych tekstów filozoficznych. Tłumaczone będą prace o różnym stopniu trudności i o zróżnicowanej tematyce. Translatorium wzbogaca specjalistyczną terminologię filozoficzną w języku obcym i wypracowuje umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu naukowego i jego adekwatnego przekładu. Student w praktyczny sposób zapozna się także z umiejętnością redagowania tłumaczeń tekstów filozoficznych, z zasadami stylistyki przekładu oraz z kwestiami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej i praw autorskich.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mruszczyk
Prowadzący grup: Magdalena Mruszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie na podstawie pisemnych prac translacyjnych.

Pełny opis:

Moduł ma na celu zaznajomić studentek i studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z procesem translacji tekstu filozoficznego – z wybranego języka obcego na język polski. Studentki i studenci zaznajamia się z zasadami publikacji tekstu filozoficznego, jak również z podstawowymi informacjami o charakterystyce potencjalnych odbiorców takiej publikacji. Znają specyfikę terminologii filozoficznej oraz potrafią wpisać się w ewentualnie istniejącą już tradycję translatorską.

Uwagi:

a) Uczestnictwo w lektoracie z wybranego języka obcego.

b) Ustalenie, przyjęcie i zaakceptowanie Kontraktu określającego zasady organizacyjne i porządkowe, komunikacyjne i logistyczne jako warunek otrzymania wpisu oceny zaliczeniowej.

A. Zasady organizacyjne i porządkowe:

1. Włączanie kamerki podczas przywitania się (w razie spóźniania nie włączamy kamerki, aby nie zakłócać toku zajęć).

2. Wyciszanie mikrofonów, gdy nie zabiera się głosu.

3. Podnoszenie „łapki”, gdy chce się włączyć do dyskusji.

5. Można uzyskać wpis obecności na zajęciach, jeśli spóźnienie nie przekroczy 30 minut. W innym przypadku, można uczestniczyć w zajęciach, ale bez formalnej obecności i możliwości uzyskania punktów za aktywność merytoryczną.

6. Lista obecności jest pobierana w ok. 30-tej minucie trwania zajęć.

7. Nie wolno nagrywać zajęć ani w trybie audio, ani video.

B. Zasady komunikacyjne:

1. Mamy prawo, by decydować o sposobie, w jaki osoba prowadząca zajęcia oraz inni uczestnicy zajęć będą się do nas zwracać („pan”, „pani”).

2. Mówimy we własnym imieniu – używamy zaimka „ja”, nie „my”.

3. Mówimy do osoby, a nie o osobie.

4. Mówimy w taki sposób, aby unikać sformułowań uogólniających, które wykluczają wyjątki: zawsze, wszędzie, każdy, wszyscy itd.

5. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach: angażujemy się w dyskusję, słuchamy wypowiedzi innych osób.

6. Mamy prawo do kierowania własnym poziomem otwartości na zajęciach.

7. Nie oceniamy osoby.

8. Odnosimy się do zachowania innych osób, a nie do tego, kim one są.

9. Przestrzegamy „zasady Las Vegas”. Nie wynosimy z grupy treści osobistych, tylko efekty uczenia się i kompetencje zdobyte na laboratorium.

10. Dajemy możliwość wypowiedzenia się innym osobom.

11. Moderatorem w dyskusji jest osoba aktualnie prowadząca zajęcia (nauczyciel).

C. Logistyka:

1. Materiał literacko-filozoficzny przeznaczony do tłumaczenia (w postaci plików) jest dostarczany przez prowadzącą zajęcia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)