Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-BM-N1-GP19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia polityczna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wielgosz
Prowadzący grup: Łukasz Wielgosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Forma zaliczenia:

• Kolokwium zaliczeniowe (test ABCD jednokrotnego wyboru)

• Aktywność na zajęciach

Pełny opis:

Zakres tematów zajęć:

1. Wprowadzenie do zajęć. Czym jest geografia polityczna?

• Zapoznanie studentów z tematyką zajęć oraz formą zaliczenia przedmiotu

• Geografia jako nauka

• Podstawowe działy geografii

• Czym jest geografia polityczna

• Rozwój badań nad geografią polityczną oraz kierunki badań

2. Państwo w ujęciu geografii politycznej

• Istota i znaczenie państwa

• Geneza państwa w świetle koncepcji starożytnych, średniowiecznych, oświeceniowych i nowożytnych

• Atrybuty państwa i ich charakterystyka

• Forma i typ państwa

• Granica państwa (pojęcie granicy i jej klasyfikacje oraz funkcje)

3. Międzynarodowe organizacje integracyjne

• Czym jest integracja

• Krótka historia integracji europejskiej

• Układ z Schengen

• Instytucje międzynarodowe w Europie (Unia Europejska, Rada Europy, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Wspólnota Niepodległych Państw, Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Rada Nordycka, Grupa Wyszehradzka, Trójkąt Weimarski)

• Instytucje międzynarodowe poza Europą (Unia Afrykańska, Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, Organizacja Państw Amerykańskich, Forum Postępu i Rozwoju Ameryki Południowej, Liga Państw Arabskich, Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Szanghajska Organizacja Współpracy)

• Instytucje międzynarodowe o zasięgu światowym (Pakt Północnoatlantycki, Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej organizacje wyspecjalizowane)

4. Surowce i energetyka

• Zasoby odnawialne i nieodnawialne

• Węgiel. ropa naftowa, gaz ziemny, uran

• Energetyka węglowa, naftowa, gazowa, jądrowa, wiatrowa, słoneczna, wodna, geotermalna oraz energia z biomasy

• Krajowy System Elektroenergetyczny

• Złoto, srebro, miedź, aluminium, platyna, żelazo – wydobycie, znaczenie dla gospodarki

5. Rzeki, morza i oceany. Gospodarka wodna. Obszary podbiegunowe.

• Rzeki i ich regulacja

• Kanały wodne i cieśniny

• Obszary morskie. Podziały polityczne mórz i oceanów

• Granice morskie Polski

• Antarktyda i Układ Antarktyczny

• Arktyka i Rada Arktyczna

6. Gmina, powiat i województwo

• Gminy, powiaty i województwa w Polsce i ich terytorium

• Organy gmin, powiatów i województw

• Zadania gminy, powiatu i województwa

• Związki międzygminne

• Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

• Miasta na prawach powiatu

• Wojewoda i jego zadania

7. Miasto i wieś

• Wprowadzenie do geografii osadnictwa

• Miasto i czynnik miastotwórcze. Status miasta w polskim prawie

• Urbanizacja, suburbanizacja, dezurbanizacja, reurbanizacja

• Stolica – jej rodzaje i funkcje

• Aglomeracja, konurbacja, megalopolis. Obszar metropolitalny i miasta satelickie

• Miejscowość

• Wieś – jej rodzaje, funkcje i rozwój

8. Geografia wyborcza

• Determinizm, nihilizm i posybilizm geograficzny

• System wyborczy i jego elementy

• Funkcje wyborów rywalizacyjnych

• Zasada bezpośredniości, powszechności, równości i tajności oraz funkcja alternacji władzy

• Większość zwykła, bezwzględna, kwalifikowana

• Okręgi wyborcze. Swing states i safe states. Gerrymandering i Malapportionment

• Zalety i wady systemu większościowego / proporcjonalnego / mieszanego

• Przebieg procesu wyborczego

• Analiza wyników wybranych wyborów powszechnych w Polsce i Stanach Zjednoczonych

9. Kolokwium zaliczeniowe

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wielgosz
Prowadzący grup: Łukasz Wielgosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Forma zaliczenia:

• Kolokwium zaliczeniowe (test ABCD jednokrotnego wyboru)

• Aktywność na zajęciach

Pełny opis:

Zakres tematów zajęć:

1. Wprowadzenie do zajęć. Czym jest geografia polityczna?

• Zapoznanie studentów z tematyką zajęć oraz formą zaliczenia przedmiotu

• Geografia jako nauka

• Podstawowe działy geografii

• Czym jest geografia polityczna

• Rozwój badań nad geografią polityczną oraz kierunki badań

2. Państwo w ujęciu geografii politycznej

• Istota i znaczenie państwa

• Geneza państwa w świetle koncepcji starożytnych, średniowiecznych, oświeceniowych i nowożytnych

• Atrybuty państwa i ich charakterystyka

• Forma i typ państwa

• Granica państwa (pojęcie granicy i jej klasyfikacje oraz funkcje)

3. Międzynarodowe organizacje integracyjne

• Czym jest integracja

• Krótka historia integracji europejskiej

• Układ z Schengen

• Instytucje międzynarodowe w Europie (Unia Europejska, Rada Europy, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Wspólnota Niepodległych Państw, Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Rada Nordycka, Grupa Wyszehradzka, Trójkąt Weimarski)

• Instytucje międzynarodowe poza Europą (Unia Afrykańska, Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, Organizacja Państw Amerykańskich, Forum Postępu i Rozwoju Ameryki Południowej, Liga Państw Arabskich, Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Szanghajska Organizacja Współpracy)

• Instytucje międzynarodowe o zasięgu światowym (Pakt Północnoatlantycki, Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej organizacje wyspecjalizowane)

4. Surowce i energetyka

• Zasoby odnawialne i nieodnawialne

• Węgiel. ropa naftowa, gaz ziemny, uran

• Energetyka węglowa, naftowa, gazowa, jądrowa, wiatrowa, słoneczna, wodna, geotermalna oraz energia z biomasy

• Krajowy System Elektroenergetyczny

• Złoto, srebro, miedź, aluminium, platyna, żelazo – wydobycie, znaczenie dla gospodarki

5. Rzeki, morza i oceany. Gospodarka wodna. Obszary podbiegunowe.

• Rzeki i ich regulacja

• Kanały wodne i cieśniny

• Obszary morskie. Podziały polityczne mórz i oceanów

• Granice morskie Polski

• Antarktyda i Układ Antarktyczny

• Arktyka i Rada Arktyczna

6. Gmina, powiat i województwo

• Gminy, powiaty i województwa w Polsce i ich terytorium

• Organy gmin, powiatów i województw

• Zadania gminy, powiatu i województwa

• Związki międzygminne

• Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

• Miasta na prawach powiatu

• Wojewoda i jego zadania

7. Miasto i wieś

• Wprowadzenie do geografii osadnictwa

• Miasto i czynnik miastotwórcze. Status miasta w polskim prawie

• Urbanizacja, suburbanizacja, dezurbanizacja, reurbanizacja

• Stolica – jej rodzaje i funkcje

• Aglomeracja, konurbacja, megalopolis. Obszar metropolitalny i miasta satelickie

• Miejscowość

• Wieś – jej rodzaje, funkcje i rozwój

8. Geografia wyborcza

• Determinizm, nihilizm i posybilizm geograficzny

• System wyborczy i jego elementy

• Funkcje wyborów rywalizacyjnych

• Zasada bezpośredniości, powszechności, równości i tajności oraz funkcja alternacji władzy

• Większość zwykła, bezwzględna, kwalifikowana

• Okręgi wyborcze. Swing states i safe states. Gerrymandering i Malapportionment

• Zalety i wady systemu większościowego / proporcjonalnego / mieszanego

• Przebieg procesu wyborczego

• Analiza wyników wybranych wyborów powszechnych w Polsce i Stanach Zjednoczonych

9. Kolokwium zaliczeniowe

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wielgosz
Prowadzący grup: Łukasz Wielgosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Forma zaliczenia:

• Kolokwium zaliczeniowe (test ABCD jednokrotnego wyboru)

• Aktywność na zajęciach

Pełny opis:

Zakres tematów zajęć:

1. Wprowadzenie do zajęć. Czym jest geografia polityczna?

• Zapoznanie studentów z tematyką zajęć oraz formą zaliczenia przedmiotu

• Geografia jako nauka

• Podstawowe działy geografii

• Czym jest geografia polityczna

• Rozwój badań nad geografią polityczną oraz kierunki badań

2. Państwo w ujęciu geografii politycznej

• Istota i znaczenie państwa

• Geneza państwa w świetle koncepcji starożytnych, średniowiecznych, oświeceniowych i nowożytnych

• Atrybuty państwa i ich charakterystyka

• Forma i typ państwa

• Granica państwa (pojęcie granicy i jej klasyfikacje oraz funkcje)

3. Międzynarodowe organizacje integracyjne

• Czym jest integracja

• Krótka historia integracji europejskiej

• Układ z Schengen

• Instytucje międzynarodowe w Europie (Unia Europejska, Rada Europy, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Wspólnota Niepodległych Państw, Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Rada Nordycka, Grupa Wyszehradzka, Trójkąt Weimarski)

• Instytucje międzynarodowe poza Europą (Unia Afrykańska, Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, Organizacja Państw Amerykańskich, Forum Postępu i Rozwoju Ameryki Południowej, Liga Państw Arabskich, Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Szanghajska Organizacja Współpracy)

• Instytucje międzynarodowe o zasięgu światowym (Pakt Północnoatlantycki, Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej organizacje wyspecjalizowane)

4. Surowce i energetyka

• Zasoby odnawialne i nieodnawialne

• Węgiel. ropa naftowa, gaz ziemny, uran

• Energetyka węglowa, naftowa, gazowa, jądrowa, wiatrowa, słoneczna, wodna, geotermalna oraz energia z biomasy

• Krajowy System Elektroenergetyczny

• Złoto, srebro, miedź, aluminium, platyna, żelazo – wydobycie, znaczenie dla gospodarki

5. Rzeki, morza i oceany. Gospodarka wodna. Obszary podbiegunowe.

• Rzeki i ich regulacja

• Kanały wodne i cieśniny

• Obszary morskie. Podziały polityczne mórz i oceanów

• Granice morskie Polski

• Antarktyda i Układ Antarktyczny

• Arktyka i Rada Arktyczna

6. Gmina, powiat i województwo

• Gminy, powiaty i województwa w Polsce i ich terytorium

• Organy gmin, powiatów i województw

• Zadania gminy, powiatu i województwa

• Związki międzygminne

• Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

• Miasta na prawach powiatu

• Wojewoda i jego zadania

7. Miasto i wieś

• Wprowadzenie do geografii osadnictwa

• Miasto i czynnik miastotwórcze. Status miasta w polskim prawie

• Urbanizacja, suburbanizacja, dezurbanizacja, reurbanizacja

• Stolica – jej rodzaje i funkcje

• Aglomeracja, konurbacja, megalopolis. Obszar metropolitalny i miasta satelickie

• Miejscowość

• Wieś – jej rodzaje, funkcje i rozwój

8. Geografia wyborcza

• Determinizm, nihilizm i posybilizm geograficzny

• System wyborczy i jego elementy

• Funkcje wyborów rywalizacyjnych

• Zasada bezpośredniości, powszechności, równości i tajności oraz funkcja alternacji władzy

• Większość zwykła, bezwzględna, kwalifikowana

• Okręgi wyborcze. Swing states i safe states. Gerrymandering i Malapportionment

• Zalety i wady systemu większościowego / proporcjonalnego / mieszanego

• Przebieg procesu wyborczego

• Analiza wyników wybranych wyborów powszechnych w Polsce i Stanach Zjednoczonych

9. Kolokwium zaliczeniowe

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wielgosz
Prowadzący grup: Łukasz Wielgosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Forma zaliczenia:

• Kolokwium zaliczeniowe (test ABCD jednokrotnego wyboru)

• Aktywność na zajęciach

Pełny opis:

Zakres tematów zajęć:

1. Wprowadzenie do zajęć. Czym jest geografia polityczna?

• Zapoznanie studentów z tematyką zajęć oraz formą zaliczenia przedmiotu

• Geografia jako nauka

• Podstawowe działy geografii

• Czym jest geografia polityczna

• Rozwój badań nad geografią polityczną oraz kierunki badań

2. Państwo w ujęciu geografii politycznej

• Istota i znaczenie państwa

• Geneza państwa w świetle koncepcji starożytnych, średniowiecznych, oświeceniowych i nowożytnych

• Atrybuty państwa i ich charakterystyka

• Forma i typ państwa

• Granica państwa (pojęcie granicy i jej klasyfikacje oraz funkcje)

3. Międzynarodowe organizacje integracyjne

• Czym jest integracja

• Krótka historia integracji europejskiej

• Układ z Schengen

• Instytucje międzynarodowe w Europie (Unia Europejska, Rada Europy, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Wspólnota Niepodległych Państw, Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Rada Nordycka, Grupa Wyszehradzka, Trójkąt Weimarski)

• Instytucje międzynarodowe poza Europą (Unia Afrykańska, Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, Organizacja Państw Amerykańskich, Forum Postępu i Rozwoju Ameryki Południowej, Liga Państw Arabskich, Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Szanghajska Organizacja Współpracy)

• Instytucje międzynarodowe o zasięgu światowym (Pakt Północnoatlantycki, Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej organizacje wyspecjalizowane)

4. Surowce i energetyka

• Zasoby odnawialne i nieodnawialne

• Węgiel. ropa naftowa, gaz ziemny, uran

• Energetyka węglowa, naftowa, gazowa, jądrowa, wiatrowa, słoneczna, wodna, geotermalna oraz energia z biomasy

• Krajowy System Elektroenergetyczny

• Złoto, srebro, miedź, aluminium, platyna, żelazo – wydobycie, znaczenie dla gospodarki

5. Rzeki, morza i oceany. Gospodarka wodna. Obszary podbiegunowe.

• Rzeki i ich regulacja

• Kanały wodne i cieśniny

• Obszary morskie. Podziały polityczne mórz i oceanów

• Granice morskie Polski

• Antarktyda i Układ Antarktyczny

• Arktyka i Rada Arktyczna

6. Gmina, powiat i województwo

• Gminy, powiaty i województwa w Polsce i ich terytorium

• Organy gmin, powiatów i województw

• Zadania gminy, powiatu i województwa

• Związki międzygminne

• Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

• Miasta na prawach powiatu

• Wojewoda i jego zadania

7. Miasto i wieś

• Wprowadzenie do geografii osadnictwa

• Miasto i czynnik miastotwórcze. Status miasta w polskim prawie

• Urbanizacja, suburbanizacja, dezurbanizacja, reurbanizacja

• Stolica – jej rodzaje i funkcje

• Aglomeracja, konurbacja, megalopolis. Obszar metropolitalny i miasta satelickie

• Miejscowość

• Wieś – jej rodzaje, funkcje i rozwój

8. Geografia wyborcza

• Determinizm, nihilizm i posybilizm geograficzny

• System wyborczy i jego elementy

• Funkcje wyborów rywalizacyjnych

• Zasada bezpośredniości, powszechności, równości i tajności oraz funkcja alternacji władzy

• Większość zwykła, bezwzględna, kwalifikowana

• Okręgi wyborcze. Swing states i safe states. Gerrymandering i Malapportionment

• Zalety i wady systemu większościowego / proporcjonalnego / mieszanego

• Przebieg procesu wyborczego

• Analiza wyników wybranych wyborów powszechnych w Polsce i Stanach Zjednoczonych

9. Kolokwium zaliczeniowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)