Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rola sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-BM-S1-RSZ20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rola sił zbrojnych w systemie bezpieczeństwa państwa
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Wątor
Prowadzący grup: Włodzimierz Wątor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Przedmiot kończy się zaliczeniem, uzyskanym na podstawie:

 aktywnego udziału w zajęciach dydaktycznych;

 pozytywnej oceny z testu końcowego obejmującego treści kształcenia.

Pełny opis:

Po zaliczeniu przedmiotu student (studentka)

1. w zakresie wiedzy:

 zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu obronności, sztuki wojennej, polemologii;

 ma podstawową wiedzę o istocie systemu bezpieczeństwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów operacyjnych (obronnego

i ochronnego), a także o zadaniach Sił Zbrojnych RP realizowanych

w sferze militarnej;

 ma podstawową wiedzę w zakresie organizacji SZ RP, przeznaczenia poszczególnych komponentów oraz struktury kierowania i dowodzenia,

z uwzględnieniem zachodzących zmian w tej dziedzinie;

 ma elementarną wiedzę dotyczącą organizacji i wyposażenia sił zbrojnych wybranych państw oraz charakterystycznych trendów zachodzących

w sferze wojskowości;

 ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad i form współpracy wojskowej

Polski z wybranymi państwami świata (regionu)

 ma elementarną wiedzę dotyczącą organizacji i funkcjonowania sił wielonarodowych (Sił Odpowiedzi NATO, Grup Bojowych Unii Europejskiej, w kolacjach);

 zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące zasadniczych działań taktycznych oraz operacji wojennych, reagowania kryzysowego oraz pokojowych;

 zna przyczyny oraz ogólny przebieg wybranych, współczesnych konfliktów zbrojnych oraz potrafi określić trendy im towarzyszące

 zna główne zadania SZ RP wynikające z ustaw (o zarządzaniu kryzysowym”, „o stanie klęski żywiołowej”„ o stanie wyjątkowym”) i przepisów wykonawczych;

 zna podstawy prawne udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju oraz przykłady ich zaangażowania w misjach zagranicznych;

 zna podstawy prawne oraz uwarunkowania modernizacji technicznej SZ RP;

 ma wiedzę dotyczącą zasad kwalifikowania i naboru do służby zawodowej w SZ RP oraz problematyki szkolenia żołnierzy rezerwy.

2. w zakresie umiejętności:

 rozwój umiejętności analitycznego myślenia;

 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie dokumentów, literatury oraz przekazów medialnych związanych tematycznie z treściami przedmiotu, potrafi formułować wnioski, opracowywać i prezentować wyniki badań;

 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska i trendy dotyczące zagadnień związanych z przedmiotem;

 potrafi określić rolę i znaczenie sił zbrojnych w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych;

 potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu podjęcia samodzielnych prób: diagnozowania i prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa militarnego (na świecie/ w regionie), przemian w obszarze systemu obronnego, w tym dotyczących funkcjonowania SZ RP oraz ich zadań (w czasie pokoju, kryzysu i wojny);

 potrafi, w sposób ogólny, scharakteryzować zmiany w SZRP, (w tym

w obszarze organizacyjnym i technicznym) oraz odnieść je do aktualnych

i perspektywicznych światowych trendów w dziedzinie wojskowości;

 potrafi analizować przepisy prawne wchodzące w zakres treści przedmiotu.

3. w zakresie kompetencji:

 akceptuje potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy

i umiejętności, w tym w ramach innych przedmiotów (modułów);

 odpowiedzialnie przygotowuje się do zajęć, planuje i wykonuje działania

w zespole problemowym;

 wykazuje gotowość do podejmowania nowych wyzwań, poszukuje optymalnych rozwiązań

Uwagi:

W trakcie pierwszych zajęć studenci zostaną zapoznani z poszczególnymi zagadnieniami, zakładanymi efektami kształcenia (w postaci wiedzy i umiejętności), zasadami zaliczenia przedmiotu, zakresem wiadomości zalecanym do samodzielnego przyswojenia oraz literaturą.

Repetytorium (realizowane na ostatnich zajęciach cyklu/ostatnich zajęciach kontaktowych) umożliwi studentom powtórzenie treści poszczególnych zajęć (uzupełnienie wiadomości przez studentów nieobecnych).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Wątor
Prowadzący grup: Włodzimierz Wątor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Przedmiot kończy się zaliczeniem, uzyskanym na podstawie:

 aktywnego udziału w zajęciach dydaktycznych;

 pozytywnej oceny z testu końcowego obejmującego treści kształcenia.

Pełny opis:

Po zaliczeniu przedmiotu student (studentka)

1. w zakresie wiedzy:

 zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu obronności, sztuki wojennej, polemologii;

 ma podstawową wiedzę o istocie systemu bezpieczeństwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów operacyjnych (obronnego

i ochronnego), a także o zadaniach Sił Zbrojnych RP realizowanych

w sferze militarnej;

 ma podstawową wiedzę w zakresie organizacji SZ RP, przeznaczenia poszczególnych komponentów oraz struktury kierowania i dowodzenia,

z uwzględnieniem zachodzących zmian w tej dziedzinie;

 ma elementarną wiedzę dotyczącą organizacji i wyposażenia sił zbrojnych wybranych państw oraz charakterystycznych trendów zachodzących

w sferze wojskowości;

 ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad i form współpracy wojskowej

Polski z wybranymi państwami świata (regionu)

 ma elementarną wiedzę dotyczącą organizacji i funkcjonowania sił wielonarodowych (Sił Odpowiedzi NATO, Grup Bojowych Unii Europejskiej, w kolacjach);

 zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące zasadniczych działań taktycznych oraz operacji wojennych, reagowania kryzysowego oraz pokojowych;

 zna przyczyny oraz ogólny przebieg wybranych, współczesnych konfliktów zbrojnych oraz potrafi określić trendy im towarzyszące

 zna główne zadania SZ RP wynikające z ustaw (o zarządzaniu kryzysowym”, „o stanie klęski żywiołowej”„ o stanie wyjątkowym”) i przepisów wykonawczych;

 zna podstawy prawne udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju oraz przykłady ich zaangażowania w misjach zagranicznych;

 zna podstawy prawne oraz uwarunkowania modernizacji technicznej SZ RP;

 ma ogólną wiedzę dotyczącą zasad kwalifikowania i naboru do służby zawodowej i terytorialnej w SZ RP oraz problematyki szkolenia żołnierzy rezerwy.

2. w zakresie umiejętności:

 rozwój umiejętności analitycznego myślenia;

 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie dokumentów, literatury oraz przekazów medialnych związanych tematycznie z treściami przedmiotu, potrafi formułować wnioski, opracowywać i prezentować wyniki badań;

 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska i trendy dotyczące zagadnień związanych z przedmiotem;

 potrafi określić rolę i znaczenie sił zbrojnych w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych;

 potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu podjęcia samodzielnych prób: diagnozowania i prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa militarnego (na świecie/ w regionie), przemian w obszarze systemu obronnego, w tym dotyczących funkcjonowania SZ RP oraz ich zadań (w czasie pokoju, kryzysu i wojny);

 potrafi, w sposób ogólny, scharakteryzować zmiany w SZ RP, (w tym

w obszarze organizacyjnym i technicznym) oraz odnieść je do aktualnych

i perspektywicznych światowych trendów w dziedzinie wojskowości;

 potrafi analizować przepisy prawne wchodzące w zakres treści przedmiotu.

3. w zakresie kompetencji:

 akceptuje potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy

i umiejętności, w tym w ramach innych przedmiotów (modułów);

 odpowiedzialnie przygotowuje się do zajęć, planuje i wykonuje działania

w zespole problemowym;

 wykazuje gotowość do podejmowania nowych wyzwań, poszukuje optymalnych rozwiązań

Uwagi:

Praca własna studenta obejmuje przygotowanie do poszczególnych zagadnień realizowanych metodą seminarium ćwiczeniowego (referatowo-dyskusyjnego) oraz zaliczenia przedmiotu. Szczegółowe wskazówki zostaną każdorazowo określone w „Wytycznych”. Ponadto studenci, w ramach samokształcenia, pogłębią wiedzę w zakresie zadań i struktury organizacyjnej NATO oraz UE (Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony - WPBiO) Sprecyzowanie zakresu wiadomości do samodzielnego przyswojenia nastąpi w trakcie poszczególnych zajęć cyklu (zajęć kontaktowych).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Wątor
Prowadzący grup: Włodzimierz Wątor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Przedmiot kończy się zaliczeniem, uzyskanym na podstawie:

 aktywnego udziału w zajęciach dydaktycznych;

 pozytywnej oceny z testu końcowego obejmującego treści kształcenia.


Ogólny zakres tematyczny testu oraz kwestie organizacyjne zostaną przedstawione w trakcie repetytorium.

Test składa się z 15 pytań. Czas trwania testu: 20 minut. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 50% punktów.


Zaliczenie odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej

w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu ŚląskiegoPełny opis:

Po zaliczeniu przedmiotu student (studentka)

1. w zakresie wiedzy:

 zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu obronności, sztuki wojennej, polemologii;

 ma podstawową wiedzę o istocie systemu bezpieczeństwa narodowego, a także o zadaniach Sił Zbrojnych RP realizowanych w sferze militarnej;

 ma podstawową wiedzę w zakresie organizacji SZ RP, przeznaczenia poszczególnych komponentów oraz struktury kierowania i dowodzenia,

z uwzględnieniem zachodzących zmian w tej dziedzinie;

 ma elementarną wiedzę dotyczącą organizacji i wyposażenia sił zbrojnych wybranych państw oraz charakterystycznych trendów zachodzących

w sferze wojskowości;

 ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad i form współpracy wojskowej

Polski z wybranymi państwami świata (regionu)

 ma elementarną wiedzę dotyczącą organizacji i funkcjonowania sił wielonarodowych (Sił Odpowiedzi NATO, Grup Bojowych Unii Europejskiej, w kolacjach);

 zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące zasadniczych działań taktycznych oraz operacji wojennych, reagowania kryzysowego oraz pokojowych;

 zna przyczyny oraz ogólny przebieg wybranych, współczesnych konfliktów zbrojnych oraz potrafi określić trendy im towarzyszące

 zna główne zadania SZ RP wynikające z ustaw (o zarządzaniu kryzysowym”, „o stanie klęski żywiołowej”„ o stanie wyjątkowym”) i przepisów wykonawczych;

 zna podstawy prawne udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju oraz przykłady ich zaangażowania w misjach zagranicznych;

 zna podstawy prawne oraz uwarunkowania modernizacji technicznej SZ RP;

 ma ogólną wiedzę dotyczącą zasad kwalifikowania i naboru do służby zawodowej i terytorialnej w SZ RP oraz problematyki szkolenia żołnierzy rezerwy.

2. w zakresie umiejętności:

 doskonali umiejętności analitycznego myślenia;

 doskonali elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie dokumentów, literatury oraz przekazów medialnych związanych tematycznie z treściami przedmiotu, potrafi formułować wnioski, opracowywać i prezentować wyniki badań;

 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska i trendy dotyczące zagadnień związanych z przedmiotem;

 potrafi określić rolę i znaczenie sił zbrojnych w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych;

 potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu podjęcia samodzielnych prób: diagnozowania i prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa militarnego (na świecie/ w regionie), przemian w obszarze systemu obronnego, w tym dotyczących funkcjonowania SZ RP oraz ich zadań (w czasie pokoju, kryzysu i wojny);

 potrafi, w sposób ogólny, scharakteryzować zmiany w SZ RP, (w tym

w obszarze organizacyjnym i technicznym) oraz odnieść je do aktualnych

i perspektywicznych światowych trendów w dziedzinie wojskowości;

 potrafi analizować przepisy prawne wchodzące w zakres treści przedmiotu.

3. w zakresie kompetencji:

 akceptuje potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy

i umiejętności, w tym w ramach innych przedmiotów (modułów);

 odpowiedzialnie przygotowuje się do zajęć, planuje i wykonuje działania

w zespole problemowym;

 wykazuje gotowość do podejmowania nowych wyzwań, poszukuje optymalnych rozwiązań

Uwagi:

W trakcie pierwszych zajęć studenci zostaną zapoznani z poszczególnymi zagadnieniami, zakładanymi efektami kształcenia (w postaci wiedzy i umiejętności), zasadami zaliczenia przedmiotu, zakresem wiadomości zalecanym do samodzielnego przyswojenia oraz literaturą.

Repetytorium (realizowane na ostatnich zajęciach cyklu/ostatnich zajęciach kontaktowych) umożliwi studentom powtórzenie treści poszczególnych zajęć (uzupełnienie wiadomości przez studentów nieobecnych).

Prowadzący zakłada możliwość rozszerzenia treści kształcenia objętych niniejszym sylabusem o zagadnienia zaproponowane przez studentów, stosownie do potrzeb i zainteresowań.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Wątor
Prowadzący grup: Włodzimierz Wątor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)