Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia z elementami logiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PS-SM-FzELE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia z elementami logiki
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Śpiewak
Prowadzący grup: Tomasz Ćwiertniak, Sebastian Śpiewak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin ustny z treści przekazywanych podczas wykładu.


Ocena:

Bardzo dobry (5.0):

- Wyczerpująca znajomość treści omawianych na wykładach,


Dobry plus (4.5):

- Bardzo dobra treści omawianych na wykładach,


Dobry (4.0):

- Dobra znajomość treści omawianych na wykładach,


Dostateczny plus (3.5):

- Dostateczna znajomość materiału omawianego na wykładach,


Dostateczny (3.0):

znajomość materiału omawianego na wykładach.


Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności studenta na zajęciach oraz oceny jego indywidualnej pracy (aktywność oraz przygotowanie referatu):


Ocena dst. : obecność na zajęciach

Ocena dst+ : obecność na zajęciach i niewielka aktywność (od 1 do 3 plusów)

Ocena db : obecność na zajęciach i aktywność (od 4 do 6 plusów)

Ocena db+ : obecność na zajęciach i wyróżniająca się aktywność (powyżej 6 plusów)

Ocena bdb : obecność na zajęciach, aktywność na zajęciach (od 4 plusów) i referat problemowy.
Pełny opis:

Celem merytorycznym zajęć (wykładu) jest wprowadzenie studentów w problematykę, zagadnienia oraz terminologię filozoficzną; zapoznanie z głównymi epokami, koncepcjami, dziedzinami i pojęciami filozofii; ukazanie jej znaczenia na tle kultury i cywilizacji europejskiej. Praktycznym celem zajęć (ćwiczeń) jest rozwinięcie umiejętności analizy oraz interpretacji tekstów źródłowych; umiejętności dyskusji, twórczego i abstrakcyjnego myślenia, jak również problematyzacji treści zgodnie z porządkiem płaszczyzn refleksji filozoficznej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Wojtczak
Prowadzący grup: Tomasz Ćwiertniak, Hanna Wojtczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin pisemny z treści przekazywanych podczas wykładu i zadanych w reamach wykładu

Ocena zgodnie z procentową skalą ocen:

poniżej 51% ndst

51% - 60% dst

61% - 70% dst+

71% - 80% db

81% - 90% db+

91% - 100% bdb


Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach - dopuszcza się maks. 2 nieobecności (przekroczenie tej liczby oznacza konieczność indywidualnego zaliczenia treści opuszczonych zajęć).


Nieobecność na co najmniej połowie zajęć wiąże się z brakiem zaliczenia.


Ocena końcowa z ćwiczeń wyznaczona jest przez trzy części składowe:

1) ilość plusów dokumentujących aktywność na poszczególnych zajęciach (na jednych zajęciach można zdobyć jeden plus za aktywność).

Skala:

0-1 plusów – dst (3)

2-3 plusy – dst plus (3,5)

4-5 plusów – dobry (4)

6-7 plusów – dobry plus (4,5)

8 plusów lub więcej – bdb (5)


2) ocenę z przygotowanej prezentacji (połączonej z moderowaniem dyskusji na zajęciach)


3) ocenę z pisemnego kolokwium (ocena pozytywna z kolokwium stanowi warunek konieczny uzyskania zaliczenia).

Ocena zgodnie z procentową skalą ocen:

poniżej 51% ndst

51% - 60% dst

61% - 70% dst+

71% - 80% db

81% - 90% db+

91% - 100% bdb

Pełny opis:

W trakcie nauki filozofii z elementami logiki Student zdobędzie podstawowe informacje na temat głównych nurtów, stanowisk, kierunków i szkół filozoficznych, które stanowią efekt poszukiwań odpowiedzi na pytania o sens i początek życia, a które nurtują ludzi bez względu na czas i miejsce ich życia. Są to na przykład pytania o to: Jaka jest rzeczywistość? Co jest jej zasadą? Czy świat istnieje realnie? Czy jest racjonalny? Czy istnieją obiektywne prawa — np. prawa przyrody albo też prawa moralne? Czy życie człowieka ma sens? Czy istnieje życie po śmierci? Czy istnieje Bóg? Jak powinniśmy żyć? Co to jest dobro? Co to jest prawda? Jakie są podstawowe prawa myślenia (logiki)? Jak prowadzić argumentację?

Większość tych ciągle aktualnych pytań filozoficznych ma swoją bardzo długą historię. Dlatego też pytania te zostaną przedstawione u ich źródeł wraz z najbardziej reprezentatywnymi próbami ich rozwiązania. Dzięki temu Student uzyska niezbędną dla ogólnej kultury wiedzę merytoryczną o najważniejszych myślicielach, ich metodach argumentowania, sposobach wyjaśnia rzeczywistości oraz rozwiązywania pojedynczych zagadnień.

A ponieważ pokazane zostaną logiczne konsekwencje płynące z przyjęcia danego stanowiska Student pozna jak doktryny filozoficzne kształtowały postawy moralne i intelektualne, światopoglądy czy ideologie.

Analiza argumentacji dokonywanej w ramach danego systemu będzie ćwiczeniem w logice praktycznej — Student pozna podstawowe prawa logiczne oraz ich praktyczne zastosowanie; pozna zasady poprawnego rozumowania (w konformacji z błędami rozumowania); zdobędzie umiejętność argumentowania, precyzyjnego użycia języka i formułowania twierdzeń; samodzielnego stawiania pytań i analizowania tekstów. Ostatecznym efektem będzie zdobycie suwerenności myślenia.

Znajomość historii filozofii umożliwia "wydobycie się z ciasnego dogmatyzmu i uczy poszanowania dla poglądów innych, gdyż wskazuje, że genialni nawet myśliciele różnili się w poglądach na sprawy najważniejsze".

Jednym z efektów nauki powinno być poznanie podstawowych pojęć filozoficznych, a także zdobycie sprawności posługiwania się nimi.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Wojtczak
Prowadzący grup: Aleksander Bańka, Krzysztof Dąbrówka, Dariusz Rymar, Sebastian Śpiewak, Hanna Wojtczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Egzamin pisemny z treści przekazywanych podczas wykładu i zadanych w reamach wykładu

Ocena zgodnie z procentową skalą ocen:

poniżej 51% ndst

51% - 60% dst

61% - 70% dst+

71% - 80% db

81% - 90% db+

91% - 100% bdb


Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach - dopuszcza się maks. 2 nieobecności (przekroczenie tej liczby oznacza konieczność indywidualnego zaliczenia treści opuszczonych zajęć).


Nieobecność na co najmniej połowie zajęć wiąże się z brakiem zaliczenia.


Ocena końcowa z ćwiczeń wyznaczona jest przez trzy części składowe:

1) ilość plusów dokumentujących aktywność na poszczególnych zajęciach (na jednych zajęciach można zdobyć jeden plus za aktywność).

Skala:

0-1 plusów – dst (3)

2-3 plusy – dst plus (3,5)

4-5 plusów – dobry (4)

6-7 plusów – dobry plus (4,5)

8 plusów lub więcej – bdb (5)


2) ocenę z przygotowanej prezentacji (połączonej z moderowaniem dyskusji na zajęciach)


3) ocenę z pisemnego kolokwium (ocena pozytywna z kolokwium stanowi warunek konieczny uzyskania zaliczenia).

Ocena zgodnie z procentową skalą ocen:

poniżej 51% ndst

51% - 60% dst

61% - 70% dst+

71% - 80% db

81% - 90% db+

91% - 100% bdb

Pełny opis:

W trakcie nauki filozofii z elementami logiki Student zdobędzie podstawowe informacje na temat głównych nurtów, stanowisk, kierunków i szkół filozoficznych, które stanowią efekt poszukiwań odpowiedzi na pytania o sens i początek życia, a które nurtują ludzi bez względu na czas i miejsce ich życia. Są to na przykład pytania o to: Jaka jest rzeczywistość? Co jest jej zasadą? Czy świat istnieje realnie? Czy jest racjonalny? Czy istnieją obiektywne prawa — np. prawa przyrody albo też prawa moralne? Czy życie człowieka ma sens? Czy istnieje życie po śmierci? Czy istnieje Bóg? Jak powinniśmy żyć? Co to jest dobro? Co to jest prawda? Jakie są podstawowe prawa myślenia (logiki)? Jak prowadzić argumentację?

Większość tych ciągle aktualnych pytań filozoficznych ma swoją bardzo długą historię. Dlatego też pytania te zostaną przedstawione u ich źródeł wraz z najbardziej reprezentatywnymi próbami ich rozwiązania. Dzięki temu Student uzyska niezbędną dla ogólnej kultury wiedzę merytoryczną o najważniejszych myślicielach, ich metodach argumentowania, sposobach wyjaśnia rzeczywistości oraz rozwiązywania pojedynczych zagadnień.

A ponieważ pokazane zostaną logiczne konsekwencje płynące z przyjęcia danego stanowiska Student pozna jak doktryny filozoficzne kształtowały postawy moralne i intelektualne, światopoglądy czy ideologie.

Analiza argumentacji dokonywanej w ramach danego systemu będzie ćwiczeniem w logice praktycznej — Student pozna podstawowe prawa logiczne oraz ich praktyczne zastosowanie; pozna zasady poprawnego rozumowania (w konformacji z błędami rozumowania); zdobędzie umiejętność argumentowania, precyzyjnego użycia języka i formułowania twierdzeń; samodzielnego stawiania pytań i analizowania tekstów. Ostatecznym efektem będzie zdobycie suwerenności myślenia.

Znajomość historii filozofii umożliwia "wydobycie się z ciasnego dogmatyzmu i uczy poszanowania dla poglądów innych, gdyż wskazuje, że genialni nawet myśliciele różnili się w poglądach na sprawy najważniejsze".

Jednym z efektów nauki powinno być poznanie podstawowych pojęć filozoficznych, a także zdobycie sprawności posługiwania się nimi.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)