Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie 06D-Z5.6-IISEM
rozliczenie roczne 2015/2016
seminarium, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium doktoranckie 06D-Z5.6-IISEM
Zajęcia rozliczenie roczne 2015/2016 (2015/2016) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Alicja Żywczok
Literatura:

Brzeziński J.: Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa 1984.

Denzin N., Lincoln Y.: Metody badań jakościowych. T.I. Warszawa 2010.

Gerstmann S.: Rozmowa i wywiad w psychologii. Warszawa 1985.

Gibbs G.: Analizowanie danych jakościowych. Warszawa 2011.

Goćkowski J., Pigoń K. (red.): Etyka zawodowa ludzi nauki. Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.

Góralski A.: Metody badań pedagogicznych. Warszawa 1994.

Góralski A.: Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii i pedagogice. Warszawa 1976.

Hajduk Z.: Ogólna metodologia nauk. Lublin 2000.

Hejwosz D.: Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych. Kraków 2010.

Heller M., Urbaniec J. (red.): Otwarta nauka i jej zwolennicy. Tarnów 1996.

Jaskot K.: Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej. Szczecin 2006.

Juszczyk S.: Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice 2005.

Juszczyk S.: Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice 2013.

Kamiński S.: Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin 1998.

Krȕger H.: Metody badań w pedagogice. Gdańsk 2007.

Krȕger H.: Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Gdańsk 2005.

Kubinowski M., Nowak M. (red.): Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków 2006.

Kuhn T.: Struktura rewolucji naukowych. Warszawa 2001.

Lewowicki T. (red.): Dylematy metodologiczne pedagogiki. Warszawa – Cieszyn 1995.

Losee J.: Wprowadzenie do filozofii nauki. Warszawa 2001.

Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 1999.

Mames J.: Kodeks etyczny pracownika nauki (zarys). „Nauka Polska” 1992 nr 3.

Mayntz R., K. Holm, P. Hubner: Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa 1985.

Melosik Z.: Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskurs wolności, wiedzy i władzy. Kraków 2009.

Nowak A.: Metoda biograficzna w badaniach pedagogicznych. [W:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Red. S. Palka. Kraków 1998.

Nowak S.: Metodologia badań społecznych. Warszawa 1995.

Palka S. (red.): Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk 2010, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Palka S.: Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk 2006.

Palka S.: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków 1998.

Pieter J.: Z zagadnień pracy naukowej. Wrocław 1974.

Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa 2001.

Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 1998.

Pilch T.: Zasady badań społecznych. Warszawa 1995.

Strawiński W.: Jedność nauki, redukcja, emergencja. Z metodologicznych i ontologicznych problemów integracji wiedzy. Warszawa 1997.

Stróżewski W.: O idei uniwersytetu. W: Stróżewski W.: W kręgu wartości. Kraków 1992.

Sztumski J.: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice 1995.

Śliwerski B. (red.): Pedagogika. T II. Pedagogika wobec edukacji, polityki i badań naukowych. Gdańsk 2006.

Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (red.): Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Łódź 2003.

Wallon P., Cambier A., Engelhart D.: Rysunek dziecka. Warszawa 1993.

Włodarek J., Ziółkowski M.: Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa 1990.

Wroczyński R., Pilch T. (red.): Metodologia pedagogiki społecznej. Wrocław 1974.

Zaczyński W.: Praca badawcza nauczyciela. Warszawa 1995.

Zaręba E.: Badania empiryczne ilościowe i jakościowe w pedagogice. [W:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Red. S. Palka. Kraków 1998.

Żechowska B. (red.): Z metodologicznych i empirycznych problemów pedagogiki. Katowice 1990.

Żywczok A.: Aksjologia odkrycia naukowego. Studium rozwoju i wychowania osobowości naukowych. Toruń 2009.

Zakres tematów:

1. Rozwój naukowy jako zobowiązanie wobec samego siebie i uniwersytetu. Aksjologiczne i utylitarne aspekty pracy naukowej.

2. Naukowe koncepcje rozwoju wiedzy. Praca twórcza – przejaw autodeterminacji i kompetencji badawczych.

3. Model współczesny uczonego – połączenie specjalizacji i humanizmu.

4. Klasyfikacje nauk; podobieństwa i różnice między naukami i ich subdyscyplinami.

5. Od zaciekawienia do zamiłowania. Analizy z zakresu pedagogiki i psychologii twórczości.

6. Rodzaje badań naukowych i ich specyfika.

7. Procedura postępowania badawczego, etapy i organizacja badań naukowych.

8. Poprawne definiowanie terminów w naukach humanistycznych i społecznych.

9. Aspekty strukturalne i bibliograficzne pracy doktorskiej. Sposoby korzystania z trudnodostępnych źródeł naukowych.

10. Zasady przygotowania koncepcji dysertacji doktorskiej. Wyznaczniki doskonałości naukowej.

Metody dydaktyczne:

Rozmowa, dyskusja, konsultacja, trening umiejętności twórczych, metoda kazusów.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie będą podlegać postępy doktoranta w zakresie:

 - konkretyzacji własnych zainteresowań naukowych,

 - samodzielności w przygotowaniu koncepcji dysertacji doktorskiej,

 - kultury językowej zaprezentowanej na spotkaniu otwartym mającym na celu przedyskutowanie z pracownikami naukowymi oraz naukowo-dydaktycznymi szczegółowych aspektów koncepcji pracy doktorskiej,

 - rozwoju naukowego i autoedukacji,

 - systematyczności w realizowaniu etapowych celów badawczych,

 - publikowania monografii autorskiej/współautorskiej bądź artykułu w naukowych czasopismach parametryzowanych,

- aktywnego udziału w konferencjach naukowych (krajowych

i międzynarodowych).

Podstawę zaliczenia seminarium stanowi również frekwencja doktoranta na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.