Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia środowiskowa 01-OS-S1-1OS-28
semestr letni 2015/2016
Laboratorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Biochemia środowiskowa 01-OS-S1-1OS-28
Zajęcia semestr letni 2015/2016 (2015/2016L) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Jolanta Pająk
Literatura:

Obowiązkowa :

J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer 2011. Biochemia. PWN. Warszawa

S.E. Manahan 2011. Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne. PWN. Warszawa

Uzupełniająca:

J. Witwicki, W. Ardelt 1989.Elementy enzymologii. PWN. Warszawa

A. Zgirski, R. Gondko 2012. Obliczenia biochemiczne. PWN. Warszawa

L. Kłyszejko-Stefanowicz 2011. Ćwiczenia z biochemii. PWN. Warszawa

W. Minakowski, S. Weidner 1998 i nowsze. Biochemia kręgowców. PWN. Warszawa

B.D. Hames, N.M. Hooper, J.D. Houghton. 2002 i nowsze. Biochemia. Krótkie wykłady. PWN. Warszawa

R.K. Murray i wsp. 1995 i nowsze. Biochemia Harpera. PWN. Warszawa

A. Kołodziejczyk. 2003. Naturalne związki organiczne. PWN. Warszawa

Zakres tematów:

1.Reakcje charakterystyczne aminokwasów i białek - Budowa, podział i właściwości chemiczne aminokwasów. Reakcje charakterystyczne aminokwasów. Jon obojnaczy, punkt izoelektryczny. Charakterystyka wiązania peptydowego.

2. Stężenie białka jako wskaźnik ilości biomasy w próbach środowiskowych -Prawo Lamberta-Beera. Właściwości aminokwasów – powtórzenie. Budowa przestrzenna białek - charakterystyka struktur. Właściwości fizyko-chemiczne białek.

3. Wpływ temperatury na aktywność proteaz w glebie – Pojęcie katalizatora i enzymu klasyfikacja enzymów, budowa enzymów, szybkość reakcji chemicznej, energia aktywacji, równowaga reakcji chemicznej, czynniki wpływające na aktywność enzymów, przemiany aminokwasów: deaminacja, dekarboksylacja, transaminacja, cykl mocznikowy.

4. Wpływ pH na aktywność 2,3-dioksygenazy katecholowej - modele działanie enzymów; swoistość enzymów; teoria Michaelisa-Menten, Metoda linearyzacji Lineweavera- Burka; inhibicja reakcji enzymatycznej, jednostki enzymatyczne (U, kat), aktywność enzymatyczna (aktywność właściwa i molekularna).

5. Podsumowanie i omówienie wyników badań. Dyskusja. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia w laboratorium pod nadzorem prowadzącego, wykonywane w zespołach 2-osobowych (ćwiczenie 1) lub 4-osobowych (ćwiczenie 2, 3 i 4) na podstawie instrukcji. Analiza i omówienie otrzymanych wyników (ćwiczenie 5)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z laboratorium wystawiana jest na podstawie liczby uzyskanych punktów, maksymalnie 44 punktów, w tym za: sprawozdania (maksymalnie 5 x 2 pkt), kolokwia cząstkowe (maksymalnie 4 x 4 pkt), kolokwium zaliczeniowe z części laboratoryjnej (maksymalnie 16 pkt), ocena umiejętności praktycznych (maksymalnie 2 pkt),

zgodnie z kryteriami: 22,5 – 26,5 pkt – ocena dostateczna (3,0); 27,0 – 31,5: ocena plus dostateczna (3,5); 32 – 35,5: ocena dobra (4,0), 36 – 40,5: ocena plus dobra (4,5); 41 – 44: ocena bardzo dobra (5,0).

Każdy student przygotowuje 5 sprawozdań. Sprawozdania z ćwiczeń nr 1-4 są przygotowywane w formie pisemnej przez parę lub 4-ro osobową grupę studentów i zawiera obserwacje i wnioski z każdego przeprowadzonego doświadczenia. Oddanie sprawozdań odbywa się w terminie do 7 dni od zakończonych zajęć. Każde sprawozdanie powinno zawierać cel doświadczenia, prezentację wyników w postaci tabel i wykresów (wykresy muszą być czytelne, posiadać opisane osie oraz prawidłowe jednostki), obserwacje i proponowane wnioski. Sprawozdanie podsumowujące z ćwiczeń nr 2-4 jest przygotowywane w postaci prezentacji multimedialnej (maksymalnie 10 slajdów).

Ocena każdego sprawozdania w skali punktowej 0-2, z przeskokiem co 0,5.

2 punkty – sprawozdanie jest kompletne i pozbawione błędów merytorycznych

1,5 punktu – sprawozdanie zawiera pełny zestaw wyników, uzyskanych przez studentów podczas wykonywania ćwiczeń; przeliczenia, prezentacja wyników i ich interpretacja oraz wnioski są zasadniczo prawidłowe, może zawierać drobne błędy merytoryczne, niedomówienia lub niejasności

1 punkt – sprawozdanie zawiera pełny zestaw wyników, uzyskanych przez studentów podczas wykonywania ćwiczeń; przeliczenia, prezentacja wyników i ich interpretacja albo wnioski są w części nieprawidłowe;

0,5 punktu – sprawozdanie zawiera niepełny zestaw wyników, uzyskanych przez studentów podczas wykonywania ćwiczeń; przeliczenia, prezentacja wyników i ich interpretacja są w dużej części nieprawidłowe, sprawozdanie pozbawione jest wniosków

0 punktów – brak sprawozdania.

Ocena sprawozdania z zajęć nr 1-4 wykonanego przez studenta, dostarczonego najpóźniej do 7 dni od odbytych ćwiczeń. Sprawozdanie w postaci prezentacji oceniane bezpośrednio na zajęciach nr 5.

Za sprawozdanie dostarczone po wyznaczonym terminie można uzyskać jedynie połowę maksymalnej liczby punktów. Wyniki weryfikacji przekazywane będą drogą elektroniczną na wskazanych przez studentów adres mailowy.

Kolokwia cząstkowe oceniane są w skali punktowej 0-4, z przeskokiem co 0,5, gdzie 0 to brak odpowiedzi, a 4 to pełna odpowiedź na wszystkie pytania. Kolokwium zaliczeniowe oceniane jest w skali punktowej 0-16, z przeskokiem co 0,5. Składa się z 8 pytań wyboru oraz (0,5 punktu za prawidłową odpowiedź) oraz 7 pytań otwartych (12 punktów).

Kolokwia cząstkowe odbywają się na początku zajęć nr 1 - 4 i składają się z 2 krótkich pytań opisowych. Czas trwania kolokwium cząstkowego 10 minut. Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń laboratoryjnych odbywa się na zajęciach nr 5 i trwa 45 minut.

Nie ma możliwości poprawy kolokwium cząstkowego. Wyniki weryfikacji przekazywane będą drogą elektroniczną na wskazanych przez studentów adres mailowy.

Ocena umiejętności przeprowadzenia eksperymentu i wnioskowania każdorazowo podczas zajęć laboratoryjnych nr 1 – 4., oceniana na podstawie obserwacji studenta i rozmowy w trakcie zajęć, w skali punktowej 0-0,5, gdzie 0,5 oznacza spełnienie wymagań merytorycznych i kryteriów oceny, a 0 oznacza ocenę negatywną

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.