Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet 2. Psychologia aktywności ekonomicznej 06-PS-SM-102.01
semestr zimowy 2016/2017
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Fakultet 2. Psychologia aktywności ekonomicznej 06-PS-SM-102.01
Zajęcia semestr zimowy 2016/2017 (2016/2017Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Łukasz Jach
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Falkowski, A., Tyszka, T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich (wyd. II). Gdańsk: GWP.

2. Tyszka, T. (red.) (2004). Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP.

3. Zaleśkiewicz, T. (2012). Psychologia ekonomiczna. Warszawa: PWN

4. Górnik-Durose, M. (2009). Żyć godnie i/czy dostatnio. Dobrobyt materialny a godność i podmiotowość człowieka. Czasopismo Psychologiczne, (15), 1, 57-66.

5. Górnik-Durose, M. (2010). Kupowanie rzeczy, kupowanie doświadczeń – nowe tendencje w zachowaniach konsumentów. W: M. Goszczyńska, M. Górnik-Durose, M. (red.) Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość – Pieniądze – Konsumpcja (ss. 209-234).. Warszawa: Difin.

6. Górnik-Durose, M., Mróz, B., Zawadzka, A.M. (2012). Zakończenie. Współczesna oferta supermarketu szczęścia – nowe zjawiska w zachowaniach konsumenckich. Trójgłos interdyscyplinarny. W: M. Górnik-Durose, A.M. Zawadzka (red.) (2012). W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia (321-342). Warszawa: Difin.

7. Mróz, B. (2010). Dyskretny urok konsumpcjonizmu. Szkic do portretu konsumenta XXI wieku. W: A.M. Zawadzka, M. Górnik-Durose, M. (2010). Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu – psychologiczne ścieżki współzależności (ss. 15-33). Gdańsk: GWP.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Barber, B., R. (2008). Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli. Warszawa: Muza

2. Bauman, Z. (2009). Konsumowanie życia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

3. Frank, R. (2009). Dlaczego piloci kamikadze zakładali hełmy, czyli ekonomia bez tajemnic. Kraków: Wydawnictwo Literackie

Goldstein, D.G., Gigerenzer, G. (2002). Models of Ecological Rationality. The Recognition Heuristic. Psychological Review, 109, 75-90.

4. Goszczyńska, M. Górnik-Durose, M. (red.) (2010).Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość – Pieniądze – Konsumpcja (ss. 257-273). Warszawa: Difin.

5. Górniak, J. (2000). My i nasze pieniądze. Kraków: AUREUS (rozdz. „Pieniądz jako zjawisko społeczne”, s. 17-50)

6. Górnik-Durose, M., Zawadzka, A.M. (Red.) (2012). W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia. Warszawa: Difin.

7. Kasser, T. (2007). Dobre życie czy życie dobrami? Psychologia pozytywna i poczucie dobrostanu w kulturze konsumpcji. W: P.A. Linley, S. Joseph (red.) Psychologia pozytywna w praktyce (ss. 42-58). Warszawa: PWN.

8. Lea, S.E.G., Webley, P. (2006). Money as a tool, money as a drug. The biological psychology in strong incentive. Behavioral and Brain Sciences, 29, 161-209.

9. Lewis, A. (ed.) (2008). The Cambridge Handbook of Psychology and Economic Behaviour. Cambridge: Cambridge University Press.

10. Niesiobędzka, M. (2013). Dlaczego nie płacimy podatków? Psychologiczna analiza uchylania się od opodatkowania. Warszawa: SCHOLAR

11. Sokołowska, J. (2005).Racjonalność decyzji. Warszawa: PWE.

12. Zawadzka, A.M., Górnik-Durose, M. (red.) (2010). Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu – psychologiczne ścieżki współzależności. Gdańsk: GWP.

13. Zawadzka, A.M., Niesiobędzka, M., Godlewska-Werner, D. (red.) (2015). Kultura konsumpcji – wartości, cele , dobrostan. Psychologiczne aspekty zjawiska. Warszawa: Liberi Libri.

14. Zhou, X., Vohs, K.D., Baumeister, R.F. (2009). The Symbolic Power of Money. Psychological Science, 20, 700-706.

Zakres tematów:

Wykłady w cyklu tygodniowym w wymiarze 2 godzin dydaktycznych, obejmujące następujące zagadnienia:

1. Przedmiot zainteresowania, podstawowe pojęcia i koncepcje psychologii ekonomicznej

2. Racjonalność człowieka ekonomicznego z punktu widzenia ekonomii i psychologii

3. Relacje człowieka ze światem rzeczy materialnych

4. Funkcjonalność zasobów materialnych, problem materializmu

5. Pieniądze jako zasoby szczególne w relacjach ekonomicznych i interpersonalnych

6. Dysponowanie pieniędzmi – pomnażanie i oszczędzanie

7. Dysponowanie pieniędzmi – płacenie podatków

8. Podejmowanie decyzji konsumenckich. Zakupy planowane i impulsywne

9. Psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji konsumenckich

10. Indywidualne wyznaczniki zachowań konsumenckich

11. Społeczne i kulturowe wyznaczniki zachowań konsumenckich

12. Realizacja wartości w rynkowej rzeczywistości i merkantylizacji życia codziennego

13. Godność i szczęście w konsumpcyjnym świecie

14. Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii ekonomicznej w praktyce psychologicznej, psychopatologia w zachowaniach ekonomicznych.

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Studenci mają wykazać się znajomością pojęć, teorii i koncepcji oraz wyników najważniejszych badań z obszaru psychologii ekonomicznej, orientacją w literaturze przedmiotu oraz umiejętnością wykorzystywania wiedzy teoretycznej do analizy zjawisk i zachowań ekonomicznych, mają dowieść, że potrafią dostrzegać problemy i jasno je formułować, stawiać tezy i odpowiednio argumentować na ich rzecz oraz formułować klarowne konkluzje.

Końcowy rezultat egzaminu stanowi suma punktów uzyskanych przez studenta/studentkę za odpowiedzi na pytania, udzielone w trakcie egzaminu pisemnego, składającego się z trzech części:

a) części testowej dotyczącej rozumienia pojęć oraz znajomości podstawowych teorii i koncepcji z obszaru psychologii ekonomicznej,

b) części zawierającej pytanie problemowe; odpowiedź na nie wymaga krytycznego myślenia, analizy i syntezy wiedzy uzyskanej w trakcie zajęć,

c) części zawierającej opis zjawiska o charakterze ekonomicznym, zaobserwowanego w życiu codziennym; zadaniem studentów będzie psychologiczna analiza tego zjawiska w świetle wiedzy z zakresu psychologii ekonomicznej oraz zaproponowanie rozwiązań dostrzeżonych problemów z zachowaniem dbałości o standardy etyczne.

Za odpowiedzi w części testowej studenci mogą uzyskać do 5 punktów.

Za odpowiedź na pytanie problemowe studenci mogą uzyskać do 10 punktów.

Za odpowiedź w części wymagającej analizy zjawiska z życia codziennego studenci mogą uzyskać do 10 punktów

Punkty z poszczególnych kategorii sumują się, dając wynik ogólny, jednakże student/studentka musi uzyskać co najmniej 3 punkty w każdej kategorii, aby jego/jej wyniki podlegały zsumowaniu. Jeśli w którejś z części nie uzyska wymaganych 3 punktów otrzyma ocenę niedostateczną (2,0).

Przeliczenie punktów na oceny dokonuje się według następującej skali:

- od 9 do 12 punktów – ocena niedostateczna (2,0)

- od 13 do 15 punktów – ocena dostateczna (3,0)

- od 16 do 17 punktów – ocena dostateczna plus (3,5)

- od 18 do 20 punktów – ocena dobra (4,0)

- od 21 do 22 punktów – ocena dobra plus (4,5)

- od 23 do 25 punktów – ocena bardzo dobra (5,0)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Egzamin ma formę pisemną. Studenci mają 60 minut na odpowiedzi na pytania testowe i pytania otwarte.

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.