Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka po roku III 06-PS-NM-350
semestr letni 2016/2017
Praktyka, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praktyka po roku III 06-PS-NM-350
Zajęcia semestr letni 2016/2017 (2016/2017L) (zakończony)
Praktyka (PRAKT), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Brandt-Salmeri
Literatura:

Zalecana indywidualnie w zależności od ośrodka, w którym student realizuje praktykę.

Zakres tematów:

Uzależniony od specyfiki ośrodka, w którym student realizuje praktykę.

Metody dydaktyczne:

Uzależniony od specyfiki ośrodka, w którym student realizuje praktykę.

Metody i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA Z MODUŁU ustalana na podstawie punktów uzyskanych z eseju i raportu szczegółowego z działań praktycznych, zgodnie z zasadą:

90-100 bdb

80-89 +db

70-79 db

60-69 +dst

51-59 dst

0-50 - ndst

Warunkiem pozytywnego zaliczenia praktyki jest spełnienie wszystkich wymogów formalnych oraz uzyskanie minimum 51 punktów, z czego minimum 20 punktów z raportu szczegółowego oraz minimum 15 punktów z eseju.

Ocenie podlegać będzie esej i raport z działań praktycznych, zgodnie z punktacją poniżej:

Zasady punktacji eseju:

• opis struktury placówki, w której odbywała się praktyka z uwzględnieniem opisu podstaw prawnych, na bazie których realizowane są zadania tej placówki (ze zwróceniem szczególnej uwagi na uprawnienia zawodowe, certyfikaty, ścieżki awansu zawodowego psychologa) - od 0 do 10 pkt;

• opis zakresu zadań wykonywanych przez psychologa w danej placówce, podejmowanych oddziaływań psychologicznych (diagnoza, interwencja, terapia), w tym charakterystyka zakresu współpracy ze specjalistami reprezentującymi inne profesje (jeżeli takie są podejmowane) - od 0 do 20 pkt;

• opis etycznych aspektów działań psychologicznych (w relacji z klientami/pacjentami oraz przedstawicielami innych profesji), na które psycholog realizujący działania praktyczne w danym ośrodku winien zwrócić szczególną uwagę - od 0 do 10 pkt.

Zasady punktacji raportu szczegółowego z działań praktycznych (diagnostycznych, interwencyjnych, terapeutycznych, promocyjnych, profilaktycznych, szkoleniowych etc):

• uzasadnienie zaplanowanego postępowania diagnostycznego/terapeutycznego/uzasadnienie projektu badawczego/interwencyjnego lub przedstawienie podstaw teoretycznych planowanych działań praktycznych - od 0 do 20 pkt;

• opis zaplanowanych kroków postępowania diagnostycznego/terapeutycznego/interwencyjnego/projektu badawczego (w tym planowanych metod i narzędzi) oraz opis przebiegu działań praktycznych /np. postępowania diagnostycznego, oddziaływań terapeutycznych, działań interwencyjnych/ , analiza zastosowanych metod, technik, narzędzi w kontekście problemu pacjenta/klienta i celu podjętych oddziaływań- od 0 do 20 pkt;

• opis efektów przeprowadzonych działań oraz sporządzenie opinii/protokołu/ ekspertyzy/planu dalszych oddziaływań, z uwzględnieniem (możliwych lub koniecznych) obszarów współpracy interdyscyplinarnej ze specjalistami reprezentującymi inne profesje (przykładowo student uczestniczący w procesie badawczym/diagnostycznym/rekrutacyjnym/selekcyjnym opisuje uzyskane wyniki, interpretuje je oraz sporządza na ich podstawie opinię/protokół/ekspertyzę; student uczestniczący w procesie terapii grupowej analizuje przebieg terapii, formułuje wnioski z jej przebiegu, proponuje plan dalszych oddziaływań; student uczestniczący w szkoleniach analizuje zastosowane metody i po zakończonych oddziaływaniach przedstawia propozycje ich udoskonalenia) - od 0 do 20 pkt.

Jeżeli specyfika placówki, w której student zamierza odbyć praktykę nie daje możliwości sporządzenia pełnego raportu zgodnie z w/w punktami student powinien to zgłosić opiekunowi praktyk przed ich rozpoczęciem w celu ustalenia kryteriów punktacji dostosowanej do specyfiki pracy ośrodka, w którym praktyka będzie realizowana.

W raporcie szczegółowym będzie punktowana refleksyjność studenta, komunikatywność i zrozumiałość stylu wypowiedzi pisemnej, umiejętność skonfrontowania wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach z wiedzą i umiejętnościami oraz kompetencjami niezbędnymi w pracy z pacjentem (grupą)/klientem/uczniem/ pracownikiem, umiejętność planowania oddziaływań psychologicznych na postawie zgromadzonych informacji na temat problemu, umiejętność identyfikowania problemów wymagających współpracy interdyscyplinarnej.

Uwagi:

Warunkiem uzyskania zaliczenia praktyki jest oddanie opiekunowi praktyk kompletu dokumentów, na który składają się:

1. porozumienie, 2. raport ogólny z praktyk podpisany przez dyplomowanego psychologa i poświadczony pieczęcią ośrodka, w którym student odbył praktykę, 3. ankieta wypełniona przez studenta dotycząca oceny miejsca praktyki; 4. esej; 5. raport szczegółowy z działań praktycznych (diagnostycznych, interwencyjnych, promocyjnych, profilaktycznych, szkoleniowych, badawczych etc).

Wszystkie dokumenty powinny być złożone opiekunowi praktyk w formie papierowej.

Ostateczny termin składania kompletnych dokumentów z odbytych praktyk nie może odbyć się później niż 3.10.2017.Wzory porozumień i inne dokumenty dotyczące praktyk można pobrać ze strony internetowej Instytutu Psychologii (dział: KSZTAŁCENIE). Komplet dokumentów można składać w sekretariacie (pok. 437).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.