Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka po roku III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 06-PS-NM-350
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka po roku III
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 sem. psychologii /wiecz. mag./
Strona przedmiotu: http://ip.us.edu.pl/?fo_id=61585
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Realizacja ścieżki specjalizacyjnej, w ramach której realizowana jest praktyka.

Skrócony opis:

Praktyki stanowią integralną część programu kształcenia w ramach studiów na kierunku psychologia. Ich celem jest: poznanie zasad funkcjonowania, struktury organizacyjnej, podziału kompetencji i procedur obowiązujących w placówkach, w jakich student odbywa praktykę; rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach w ramach wybranych przez studenta ścieżek specjalizacyjnych; kształtowanie umiejętności i kompetencji niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej; przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania oraz stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy.

Pełny opis:

Za odbytą praktykę student otrzymuje 3 punkty ECTS (zarówno po III jak i po IV roku). Studenci odbywają praktykę zawodową, zgodną ze specyfiką wybranych przez siebie ścieżek zawodowych. Praktyka w danym roku akademickim powinna być zgodna ze specyfiką jednej, a w kolejnym roku drugiej ścieżki wybranej przez studenta. Na kierunku psychologia realizowane są następujące ścieżki specjalizacyjne:

1. Psychologia kliniczna człowieka dorosłego

2. Psychologia sądowa;

3. Psychlogia pracy i organizacji;

4. Psychologia rozwoju i badań nad rodziną;

5. Psychologia zdrowia i jakości życia.

Spotkania i dyżury w związku z praktykami:

Wszelkie szczegółowe informacje na temat organizacji praktyk dla studentów III roku podawane są na spotkaniu z koordynatorem praktyk i opiekunami praktyk w semestrze letnim każdego roku akademickiego (marzec). Informacja o spotkaniu jest zamieszczana na stronie internetowej, a uczestnictwo w nim - obowiązkowe dla wszystkich studentów i opiekunów praktyk. Studenci IV roku są zobowiązani stawić się na spotkanie organizacyjne z opiekunami praktyk w terminie wyznaczonym przez opiekunów. Informacje o terminach spotkań są zamieszczane na stronie internetowej pod koniec semestru letniego w danym roku akademickim. Terminy dyżurów oraz kontakt e-mail do opiekunów podane są na stronie internetowej.

Czas realizacji praktyk

Przerwa wakacyjna po semestrze letnim każdego roku akademickiego, w wymiarze 80 godzin (np. 10 dni roboczych x 8 godzin = 80 godzin. Uwaga: Praktyka może być rozłożona w czasie np. 20 dni po 4 godziny - wg indywidualnych ustaleń).

Dokumentacja praktyk

2 egzemplarze porozumienia z zakładem pracy - do pobrania na stronie - inny wzór dla studentów wieczorowych i dziennych

Raport ogólny z przebiegu praktyki. Uwaga! Raport musi być podpisany przez dyplomowanego psychologa zatrudnionego w miejscu, gdzie student odbywa praktykę - bez tego zaliczenie praktyki będzie niemożliwe

Raport szczegółowy z przebiegu praktyki oraz esej - zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w dokumencie: Efekty kształcenia dla praktyk oraz szczegółowymi informacjami zawartymi w sylabusach praktyk zawodowych

Skierowanie na praktyki jest potrzebne TYLKO wówczas, gdy potrzebuje tego dany zakład pracy - podpisywane jest przez opiekuna praktyki.

Obieg dokumentów

1. Przed rozpoczęciem praktyki student oddaje poprawnie wypełnione porozumienie (2 egzemplarze) opiekunowi praktyk - terminy składania porozumień ustalają opiekunowie, jednak porozumienie MUSI być podpisane przed rozpoczęciem praktyki!

2. Opiekunowie przekazują porozumienia do zaparafowania koordynatorowi ds. praktyk, skąd przekazywane są właściwym prodziekanom. Jeżeli porozumienie nie trafia do koordynatora przez opiekuna – na porozumieniu (w rubryce uwagi) powinien być podpis opiekuna praktyki, który jest równoważny z jego akceptacją miejsca praktyki wybranego przez studenta.

3. UWAGA - Prosimy o korzystanie z odpowiednich sekretariatów w godzinach ich pracy - podpisane przez właściwych prodziekanów dokumenty trafiają do opiekunów przez sekretariaty - pok. 326: dr Stasiła-Sieradzka i mgr Brol lub pok. 437: pozostali opiekunowie, a następnie do studentów.

4. Podpisane przez prodziekana porozumienia student przekazuje do podpisu przez osobę upoważnioną w miejscu odbywania praktyki - jedna kopia zostaje w placówce, gdzie student odbywa praktykę, druga po zakończeniu praktyki wraz z raportem i dzienniczkiem zostaje przekazana opiekunowi praktyki i STANOWI PODSTAWĘ DO UZYSKANIA ZALICZENIA PRAKTYKI WAKACYJNEJ.

Efekty uczenia się:

Student:

Posiada wiedzę dotyczącą:

1. rodzaju i charakteru problemów oraz zadań pojawiających się w działalności praktycznej (zawodowej) w różnych środowiskach i kontekstach społecznych;

2. środowisk (organizacji, instytucji, struktur społecznych), w których możliwa jest i pożądana działalność praktyczna (zawodowa);

3. norm prawnych i przepisów regulujących funkcjonowanie placówki, w jakiej realizowana jest określona działalność praktyczna ;

4. konsekwencji naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących działań będących w zakresie zadań psychologa;

Posiada wiedzę na temat procesu diagnostycznego/interwencyjnego oraz jego specyfiki, metod i narzędzi właściwych dla wybranego obszaru psychologii stosowanej; zna podstawy i zasady opiniowania psychologicznego w tych obszarach działalności praktycznej;

Potrafi zaplanować proces diagnostyczny/interwencyjny w odniesieniu do problemów psychologicznych właściwych dla określonego obszaru psychologii stosowanej (tzn. potrafi formułować problemy i hipotezy) oraz wskazać adekwatne do ich weryfikacji metody diagnostyczne;

Potrafi przeprowadzić badanie psychologiczne/plan oddziaływań interwencyjnych posługując się metodami stosowanymi w praktyce diagnostycznej, badawczej lub eksperckiej;

Potrafi zinterpretować zebrane dane empiryczne oraz na podstawie wyników przeprowadzonej diagnozy podjąć odpowiedzialne decyzje odnośnie dalszej pracy z pacjentem/klientem/uczniem/pracownikiem;

Potrafi w sposób komunikatywny i zrozumiały dla zleceniodawców sporządzić opinię psychologiczną lub przygotować projekt interwencyjny, lub zaproponować strategie sprawdzania jego skuteczności;

Posiada umiejętność identyfikowania problemów wymagających współpracy interdyscyplinarnej oraz posiada przygotowanie do współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin;

Jest uwrażliwiony na problemy osób i grup społecznych znajdujących się w trudnym położeniu lub w szczególnej sytuacji życiowej, aktywnie inicjuje lub wspiera wszelkie inicjatywy sprzyjające tworzeniu optymalnych warunków życia w różnych środowiskach (rodzinnym, zawodowym, szkolnym) szanując jednocześnie indywidualne systemy wartości, lokalne tradycje i kulturę danej społeczności, organizacji lub instytucji;

Jest otwarty na współpracę na zasadach równości ze specjalistami z innych dziedzin; posiada kompetencje społeczne pozwalające na pracę w zespołach interdyscyplinarnych z jednoczesnym uwrażliwieniem na problemy i dylematy etyczne pojawiające się w działalności profesjonalnej psychologa w różnych obszarach zastosowania wiedzy psychologicznej, również w perspektywie interdyscyplinarnej w relacjach psycholog-klient, psycholog-inny psycholog, psycholog-specjalista w innej dziedzinie, psycholog- społeczeństwo (również w odniesieniu do mediów i polityki).

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będzie esej i raport z działań praktycznych, zgodnie z punktacją poniżej:

Zasady punktacji eseju:

• opis struktury placówki, w której odbywała się praktyka z uwzględnieniem opisu podstaw prawnych, na bazie których realizowane są zadania tej placówki (ze zwróceniem szczególnej uwagi na uprawnienia zawodowe, certyfikaty, ścieżki awansu zawodowego psychologa) - od 0 do 10 pkt;

• opis zakresu zadań wykonywanych przez psychologa w danej placówce, podejmowanych oddziaływań psychologicznych (diagnoza, interwencja, terapia), w tym charakterystyka zakresu współpracy ze specjalistami reprezentującymi inne profesje (jeżeli takie są podejmowane) - od 0 do 20 pkt;

• opis etycznych aspektów działań psychologicznych (w relacji z klientami/pacjentami oraz przedstawicielami innych profesji), na które psycholog realizujący działania praktyczne w danym ośrodku winien zwrócić szczególną uwagę - od 0 do 10 pkt.

Zasady punktacji raportu szczegółowego z działań praktycznych (diagnostycznych, interwencyjnych, terapeutycznych, promocyjnych, profilaktycznych, szkoleniowych etc):

• uzasadnienie zaplanowanego postępowania diagnostycznego/terapeutycznego/uzasadnienie projektu badawczego/interwencyjnego lub przedstawienie podstaw teoretycznych planowanych działań praktycznych - od 0 do 20 pkt;

• opis zaplanowanych kroków postępowania diagnostycznego/terapeutycznego/interwencyjnego/projektu badawczego (w tym planowanych metod i narzędzi) oraz opis przebiegu działań praktycznych /np. postępowania diagnostycznego, oddziaływań terapeutycznych, działań interwencyjnych/ , analiza zastosowanych metod, technik, narzędzi w kontekście problemu pacjenta/klienta i celu podjętych oddziaływań- od 0 do 20 pkt;

• opis efektów przeprowadzonych działań oraz sporządzenie opinii/protokołu/ ekspertyzy/planu dalszych oddziaływań, z uwzględnieniem (możliwych lub koniecznych) obszarów współpracy interdyscyplinarnej ze specjalistami reprezentującymi inne profesje (przykładowo student uczestniczący w procesie badawczym/diagnostycznym/rekrutacyjnym/selekcyjnym opisuje uzyskane wyniki, interpretuje je oraz sporządza na ich podstawie opinię/protokół/ekspertyzę; student uczestniczący w procesie terapii grupowej analizuje przebieg terapii, formułuje wnioski z jej przebiegu, proponuje plan dalszych oddziaływań; student uczestniczący w szkoleniach analizuje zastosowane metody i po zakończonych oddziaływaniach przedstawia propozycje ich udoskonalenia) - od 0 do 20 pkt.

Jeżeli specyfika placówki, w której student zamierza odbyć praktykę nie daje możliwości sporządzenia pełnego raportu zgodnie z w/w punktami student powinien to zgłosić opiekunowi praktyk przed ich rozpoczęciem w celu ustalenia kryteriów punktacji dostosowanej do specyfiki pracy ośrodka, w którym praktyka będzie realizowana.

W raporcie szczegółowym będzie punktowana refleksyjność studenta, komunikatywność i zrozumiałość stylu wypowiedzi pisemnej, umiejętność skonfrontowania wiedzy i umiejętności zdobytych na studiach z wiedzą i umiejętnościami oraz kompetencjami niezbędnymi w pracy z pacjentem (grupą)/klientem/uczniem/ pracownikiem, umiejętność planowania oddziaływań psychologicznych na postawie zgromadzonych informacji na temat problemu, umiejętność identyfikowania problemów wymagających współpracy interdyscyplinarnej.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Joanna Mateusiak
Prowadzący grup: Wiola Friedrich-Pyrak, Izabela Rajska-Kulik, Jagoda Różycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

OCENA KOŃCOWA Z MODUŁU ustalana na podstawie punktów uzyskanych z eseju i raportu szczegółowego z działań praktycznych, zgodnie z zasadą:

90-100 bdb

80-89 +db

70-79 db

60-69 +dst

51-59 dst

0-50 - ndst

Warunkiem pozytywnego zaliczenia praktyki jest spełnienie wszystkich wymogów formalnych oraz uzyskanie minimum 51 punktów, z czego minimum 20 punktów z raportu szczegółowego oraz minimum 15 punktów z eseju.


Pełny opis:

Praktyki stanowią integralną część programu kształcenia w ramach studiów na kierunku psychologia. Ich celem jest: poznanie zasad funkcjonowania, struktury organizacyjnej, podziału kompetencji i procedur obowiązujących w placówkach, w jakich student odbywa praktykę; rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach w ramach wybranych przez studenta ścieżek specjalizacyjnych; kształtowanie umiejętności i kompetencji niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej; przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania oraz stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji zawodowej studenta na rynku pracy.

Uwagi:

Wytyczne dot. organizacji praktyk aktualizowane są na stronie https://us.edu.pl/wydzial/wns/praktyki-psychologia/ w marcu każdego roku akademickiego.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat organizacji praktyk dla studentów III roku dodatkowo przekazywane są na spotkaniu studentów z dyrektorem kierunku, a następnie opiekunami praktyk w semestrze letnim każdego roku akademickiego (marzec). Informacja o spotkaniach przesyłana jest mejlowo do studentów, a uczestnictwo w nim - obowiązkowe dla wszystkich studentów i opiekunów praktyk. Studenci IV roku są zobowiązani stawić się na spotkanie organizacyjne z opiekunami praktyk w terminie wyznaczonym przez opiekunów i przesłanym studentom przez system usos-mail.

Czas realizacji praktyk

Przerwa wakacyjna po semestrze letnim każdego roku akademickiego, w wymiarze 80 godzin (np. 10 dni roboczych x 8 godzin = 80 godzin. Uwaga: Praktyka może być rozłożona w czasie np. 20 dni po 4 godziny - wg indywidualnych ustaleń).

Dokumentacja praktyk niezbędna do zaliczenia:

2 egzemplarze porozumienia z zakładem pracy - do pobrania na stronie.

Raport ogólny z przebiegu praktyki. Uwaga! Raport musi być podpisany przez psychologa zatrudnionego w miejscu, gdzie student odbywa praktykę - bez tego zaliczenie praktyki będzie niemożliwe

Raport szczegółowy z przebiegu praktyki oraz esej - zgodnie z wytycznymi opiekunów praktyk.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)