Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.3] semestr zimowy 2016/2017
lektorat, grupa nr 13

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.3]
Zajęcia: semestr zimowy 2016/2017 [2016/2017Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 13 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:35 - 11:05
sala 144
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Liliana Kałafatiuk
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

„New Inside Out” Upper intermediate, Sue Kay, Vaughan Jones, Macmillan 2012

„New Inside Out” Upper intermediate workbook, Sue Kay, Vaughan Jones, Macmillan 2012

Literatura uzupełniająca:

- M. McCarthy & F. O’Dell „Academic Vocabulary In Use”, Cambridge University Press 2008

- dodatkowe materiały przygotowane przez lektora

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 5-6 podręcznika podstawowego (New Inside Out Upper Intermediate, Macmillan):

1. Wypowiadanie się na temat rytuałów i codziennych czynności: analiza tekstu „Mind games”.

2. Zastosowanie zwrotów frazeologicznych skonstruowanych na bazie czasownika „go”.

3. Wypowiadanie się na temat teraźniejszych i przeszłych przyzwyczajeń i nawyków (zastosowanie konstrukcji zawierających „will”, „would” oraz „used to”).

4. Wypowiadanie się na tematy związane z małżeństwem oraz związkami partnerskimi (użycie gerundialnych oraz bezokolicznikowych struktur czasownikowych); frazeologia związana z ceremonią zawierania związku małżeńskiego w różnych częściach świata na podstawie treści tekstu „The King and I” oraz wypowiedzi reprezentantów różnych nacji.

5. Wypowiedź pisemna - wyrażanie opinii (zastosowanie sformułowań: „in my view”, understandably”, „not surprisingly”, i innych).

6. Opisywanie pozytywnych i negatywnych doświadczeń związanych z bywaniem w restauracji - analiza tekstu „How to do restaurant sign language?” (utwalenie zasad zastosowania czasów Present Perfect Simple oraz Present Perfect Continuous).

7. Wypowiadanie się na temat żywności oraz nawyków żywieniowych na podstawie tekstów: „Is it time to give up meat?” oraz „What’s so bad about bottled water?”

8. Nabywanie umiejętności formułowania spójnej wypowiedzi przy pomocy wyrażeń: „however”, „although”, „consequently”.

9. Rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedź formalnej: opis statystyczny (zastosowanie strony biernej, sposoby zapisywania oraz odczytywania cyfr w liczbach podstawowych, porządkowych, ułamkach, datach, numerach telefonów oraz datach; sposoby odczytywania cyfry „zero”).

10. Frazeologia związana z wyrażaniem skarg na temat restauracji (kolokacje i idiomy).

11. Poszerzenie słownictwa z zakresu synonimów (np. „thin-slim-skinny”).

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

• Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Metody prowadzenia zajęć:

Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, webquest, case study).

Liczba godzin pracy własnej studenta: 30

Opis pracy własnej studenta:

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list ). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z minimum 2 testów na semestr ( waga 2),

- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych ( waga 1),

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 - 59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

PASMO HUMANISTYCZNO - SPOŁECZNE; II ROK NAUKI JĘZYKA

[WFil;

WNS;

WPiPs;

WPiA ;

WRiTv;

WTl]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)