Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium (sem. 3) 06-PE-EWP-S1-38.2
semestr zimowy 2016/2017
seminarium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium (sem. 3) 06-PE-EWP-S1-38.2
Zajęcia semestr zimowy 2016/2017 (2016/2017Z) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 14
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Alicja Żywczok
Literatura:

Brzeziński J.: Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa 1984.

Denzin N., Lincoln Y.: Metody badań jakościowych. T.I. Warszawa 2010.

Gerstmann S.: Rozmowa i wywiad w psychologii. Warszawa 1985.

Gibbs G.: Analizowanie danych jakościowych. Warszawa 2011.

Góralski A.: Metody badań pedagogicznych. Warszawa 1994.

Hajduk Z.: Ogólna metodologia nauk. Lublin 2000.

Juszczyk S.: Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice 2005.

Juszczyk S.: Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice 2013.

Krȕger H.: Metody badań w pedagogice. Gdańsk 2007.

Krȕger H.: Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Gdańsk 2005.

Kubinowski M., Nowak M. (red.): Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Kraków 2006.

Lewowicki T. (red.): Dylematy metodologiczne pedagogiki. Warszawa – Cieszyn 1995.

Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 1999.

Mayntz R., K. Holm, P. Hubner: Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Warszawa 1985.

Nowak A.: Metoda biograficzna w badaniach pedagogicznych. [W:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Red. S. Palka. Kraków 1998.

Nowak S.: Metodologia badań społecznych. Warszawa 1995.

Palka S. (red.): Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk 2010, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Palka S.: Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk 2006.

Palka S.: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Kraków 1998.

Pieter J.: Z zagadnień pracy naukowej. Wrocław 1974.

Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa 2001.

Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 1998.

Sztumski J.: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice 1995.

Śliwerski B. (red.): Pedagogika. T II. Pedagogika wobec edukacji, polityki i badań naukowych. Gdańsk 2006.

Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (red.): Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Łódź 2003.

Wallon P., Cambier A., Engelhart D.: Rysunek dziecka. Warszawa 1993.

Włodarek J., Ziółkowski M.: Metoda biograficzna w socjologii. Warszawa 1990.

Zaczyński W.: Praca badawcza nauczyciela. Warszawa 1995.

Zaręba E.: Badania empiryczne ilościowe i jakościowe w pedagogice. [W:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. Red. S. Palka. Kraków 1998.

Żechowska B. (red.): Z metodologicznych i empirycznych problemów pedagogiki. Katowice 1990.

Hejwosz D.: Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych. Kraków 2010.

Jaskot K.: Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej. Szczecin 2006.

Kamiński S.: Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin 1998.

Melosik Z.: Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskurs wolności, wiedzy i władzy. Kraków 2009.

Stróżewski W.: O idei uniwersytetu. W: Stróżewski W.: W kręgu wartości. Kraków 1992.

Żywczok A.: Aksjologia odkrycia naukowego. Studium rozwoju i wychowania osobowości naukowych. Toruń 2009.

Zakres tematów:

1. Metody, techniki i narzędzia badawcze oraz zasady ich prawidłowego zastosowania w procesie badań:

- pojęcie metody, techniki i narzędzia badawczego – zróżnicowanie zakresów pojęć;

- metody: monograficzna, eksperyment pedagogiczny, sondaż diagnostyczny, studium indywidualnych przypadków (metoda biograficzna), analiza dokumentów np. oświatowych i wytworów dziecka.

- techniki, np. socjometryczne, obserwacja, test, ankieta, rozmowa, wywiad.

2. Omówienie formalnej strony pracy licencjackiej, jej użyteczności społecznej.

- zasady pisania wstępu i zakończenia;

- struktura i proporcje poszczególnych rozdziałów;

- konstrukcja pozostałych jednostek pracy: spis treści, bibliografia, aneks, spis tabel, wykresów, rysunków, wykaz skrótów, podstawowych terminów;

- słowa kluczowe i streszczenie pracy dyplomowej.

3. Etyczne aspekty pracy naukowej - uczciwość, staranność i prawda w postawie badacza.

Metody dydaktyczne:

Rozmowa, dyskusja, konsultacja, trening twórczego myślenia.

Metody i kryteria oceniania:

Postawą zaliczenia trzeciego semestru są przygotowane narzędzia badawcze oraz przeprowadzone badania. Student powinien również okazać wyniki tych badań prowadzącemu seminarium. Na ocenę semestralną składa się również zaangażowanie badawcze studenta, poziom przygotowania do zajęć seminaryjnych oraz jakość okazanych wyników badań naukowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.