Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój dziecka w rodzinie 12-PE-AR-S1-5RDR
semestr letni 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Rozwój dziecka w rodzinie 12-PE-AR-S1-5RDR
Zajęcia semestr letni 2016/2017 (2016/2017L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Aleksandra Minczanowska
Literatura:

Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków 2002.

Cywińska M.(red.), Oblicza trudnego dzieciństwa. Poznań 2014.

Grygielski M., Style komunikacji rodzicielskiej a identyfikacja dzieci z rodzicami. Lublin 1999

Izdebska J., Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje. Białystok 2000.

Izdebska J., Dziecko osamotnione w rodzinie: kontekst pedagogiczny. Białystok 2004.

Kawula St., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń 2007.

Majkowski W., Rodzina polska w kontekście nowych uwarunkowań. Kraków2010.

Ryś M., Systemy rodzinne: metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. Warszawa 2004.

Szlendak T.: Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa 2015.

Wilk J.(red.), W służbie dziecku. T.II: Rodzina XX wieku wobec dobra dziecka. Lublin 2003.

Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie. Warszawa 1984.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Rodzicielstwo – między wiedzą a intuicją: scenariusze zajęć. Kraków 1999.

Dziewięcka A., Barciński Z., Kiedy dzieci zachowują się… nie tak, jakbyśmy tego chcieli. Częstochowa 2009.

Dziewięcka-Bokun L., Rodzina jako wyzwanie polityki społecznej. [w:] J. Kędzior, A. Ładyżyński (red.), Współczesne wyzwania pracy socjalnej. Toruń 2006.

Guz S. (red.), Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia. Lublin 2005.

Grzesiuk L., Tryjarska B., Jak pomagać sobie, rodzinie i innym. Warszawa 1995.

Maj B., Współczesna rodzina jako podmiot pracy socjalnej. [w:] J. Kędzior, A. Ładyżyński (red.), Współczesne wyzwania pracy socjalnej. Toruń 2006.

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków 2008.

Stelmaszuk Z. W., Nowe spojrzenie na rodzinę. [w:] Z. W. Stelmaszuk (red.), Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Wybór tekstów. Warszawa 1999.

Zakres tematów:

Rodzina jako instytucja wychowawcza – cechy wspólne i odróżniające ją od innych grup i instytucji społecznych

Rola rodziny i więzi rodzinnej na poszczególnych etapach rozwoju człowieka

Współczesna rodzina a sytuacja dziecka (alternatywne modele rodziny, nowe ojcostwo i nowe macierzyństwo, rodzina „w kryzysie”, czysty związek i inne)

Procesy wewnątrzrodzinne a realizacja potrzeb dziecka (rozwody i separacje, rodzina wielodzietne, przemoc w rodzinie, niepełnosprawność w rodzinie, wielopokoleniowość, rodzina niepełna i inne)

Możliwości wspierania rozwoju rodziny i jej członków (przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego, doskonalenie relacji małżeńskich, doskonalenie procesu wychowania i samowychowania w rodzinie – wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych)

Pułapki i błędy popełniane przez osoby wspomagające rozwój dziecka w rodzinie

Prezentacje wybranych przykładów dobrych praktyk życia rodzinnego

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca z tekstem, wykład konwersatoryjny, metoda projektów

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja:prezentacja wybranych przykładów dobrych praktyk życia rodzinnego wraz z uzasadnieniem ich znaczenia dla wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka i odpowiedziami na pytania grupy.

W prezentacji biorą udział wszyscy członkowie zespołu przygotowującego projekt, każdy student oceniany jest indywidualnie. Ocena na podstawie zgodności projektu z tematem, poprawności merytorycznej i formalnej, kreatywności i oryginalności ujęcia prezentowanego tematu. Student otrzymuje oceny: 3; 3,5; 4; 4,5; 5. Po otrzymaniu negatywnej oceny student zobowiązany jest to poprawy przygotowanego projektu i ponownego zaprezentowania prowadzącej zajęcia.

Ocenie podlegać będzie umiejętność uzasadnienia wyboru przedstawianego przykładu i jego analizy, umiejętność wykorzystywania różnych źródeł informacji, czytelność przekazu, terminowość wykonanych prac, umiejętności komunikacyjne prezentujących, umiejętność pracy w grupie. Wszystkie osoby biorące udział w prezentacji powinny być przygotowane merytorycznie i zabrać głos w czasie jej trwania. Przedstawiane treści powinny być starannie opracowane i wygłoszone, a nie odczytane podczas zajęć. Studenci powinni zaplanować i wykorzystać w trakcie omawiania prezentacji metody aktywizujące słuchaczy. Osoby biorące udział w zajęciach powinny cechować się ciekawością i aktywnością poznawczą, korzystać z literatury obowiązkowej i uzupełniającej. Weryfikacja prowadzona na bieżąco. Terminy prezentacji zostaną ustalone po konsultacji ze studentami.

Opis i analiza indywidualnego przypadku: dokonanie wyboru indywidualnego przypadku sytuacji dziecka w rodzinie, wyznaczenie i nazwanie elementów zakłócających jego rozwój oraz zaproponowanie konkretnych działań wspomagających wszystkich członków rodziny. Ocenie podlegać będzie opis i analiza indywidualnego przypadku oraz ustalenie propozycji działań pozytywnie oddziałujących na rozwój dziecka i funkcjonowanie jego rodziny. Projekt składa się z dwóch części: pracy pisemnej oraz prezentacji przygotowanego projektu na forum grupy. Przygotowany przez studentów projekt powinien być przemyślany, zaplanowany i wykonany z należytą starannością. Ocena na podstawie zgodności projektu z tematem, poprawności merytorycznej i formalnej, kreatywności i oryginalności ujęcia badanego tematu. Student otrzymuje oceny: 3; 3,5; 4; 4,5; 5. Po otrzymaniu negatywnej oceny student zobowiązany jest to poprawy przygotowanego projektu i ponownego zaprezentowania prowadzącej zajęcia. Termin oddania prac zostanie ustalony ze studentami. Wskazana data będzie ostatecznym terminem oddania pracy. Każdy tydzień spóźnienia będzie obniżał ocenę o pół stopnia.

Uwagi:

OWZAR

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.