Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój dziecka w rodzinie 12-PE-AR-S1-5RDR
semestr letni 2016/2017
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Rozwój dziecka w rodzinie 12-PE-AR-S1-5RDR
Zajęcia semestr letni 2016/2017 (2016/2017L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Aleksandra Minczanowska
Literatura:

Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków 2002.

Cywińska M.(red.), Oblicza trudnego dzieciństwa. Poznań 2014.

Grygielski M., Style komunikacji rodzicielskiej a identyfikacja dzieci z rodzicami. Lublin 1999

Izdebska J., Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje. Białystok 2000.

Izdebska J., Dziecko osamotnione w rodzinie: kontekst pedagogiczny. Białystok 2004.

Kawula St., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń 2007.

Majkowski W., Rodzina polska w kontekście nowych uwarunkowań. Kraków2010.

Ryś M., Systemy rodzinne: metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. Warszawa 2004.

Szlendak T.: Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa 2015.

Wilk J.(red.), W służbie dziecku. T.II: Rodzina XX wieku wobec dobra dziecka. Lublin 2003.

Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie. Warszawa 1984.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Rodzicielstwo – między wiedzą a intuicją: scenariusze zajęć. Kraków 1999.

Dziewięcka A., Barciński Z., Kiedy dzieci zachowują się… nie tak, jakbyśmy tego chcieli. Częstochowa 2009.

Dziewięcka-Bokun L., Rodzina jako wyzwanie polityki społecznej. [w:] J. Kędzior, A. Ładyżyński (red.), Współczesne wyzwania pracy socjalnej. Toruń 2006.

Guz S. (red.), Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia. Lublin 2005.

Grzesiuk L., Tryjarska B., Jak pomagać sobie, rodzinie i innym. Warszawa 1995.

Maj B., Współczesna rodzina jako podmiot pracy socjalnej. [w:] J. Kędzior, A. Ładyżyński (red.), Współczesne wyzwania pracy socjalnej. Toruń 2006.

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków 2008.

Stelmaszuk Z. W., Nowe spojrzenie na rodzinę. [w:] Z. W. Stelmaszuk (red.), Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem. Wybór tekstów. Warszawa 1999.

Zakres tematów:

Rodzina jako instytucja wychowawcza – cechy wspólne i odróżniające ją od innych grup i instytucji społecznych

Rola rodziny i więzi rodzinnej na poszczególnych etapach rozwoju człowieka

Współczesna rodzina a sytuacja dziecka (alternatywne modele rodziny, nowe ojcostwo i nowe macierzyństwo, rodzina „w kryzysie”, czysty związek i inne)

Procesy wewnątrzrodzinne a realizacja potrzeb dziecka (rozwody i separacje, rodzina wielodzietne, przemoc w rodzinie, niepełnosprawność w rodzinie, wielopokoleniowość, rodzina niepełna i inne)

Możliwości wspierania rozwoju rodziny i jej członków (przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego, doskonalenie relacji małżeńskich, doskonalenie procesu wychowania i samowychowania w rodzinie – wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych)

Pułapki i błędy popełniane przez osoby wspomagające rozwój dziecka w rodzinie

Prezentacje wybranych przykładów dobrych praktyk życia rodzinnego

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca z tekstem, wykład konwersatoryjny, metoda projektów

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja:prezentacja wybranych przykładów dobrych praktyk życia rodzinnego wraz z uzasadnieniem ich znaczenia dla wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka i odpowiedziami na pytania grupy.

W prezentacji biorą udział wszyscy członkowie zespołu przygotowującego projekt, każdy student oceniany jest indywidualnie. Ocena na podstawie zgodności projektu z tematem, poprawności merytorycznej i formalnej, kreatywności i oryginalności ujęcia prezentowanego tematu. Student otrzymuje oceny: 3; 3,5; 4; 4,5; 5. Po otrzymaniu negatywnej oceny student zobowiązany jest to poprawy przygotowanego projektu i ponownego zaprezentowania prowadzącej zajęcia.

Ocenie podlegać będzie umiejętność uzasadnienia wyboru przedstawianego przykładu i jego analizy, umiejętność wykorzystywania różnych źródeł informacji, czytelność przekazu, terminowość wykonanych prac, umiejętności komunikacyjne prezentujących, umiejętność pracy w grupie. Wszystkie osoby biorące udział w prezentacji powinny być przygotowane merytorycznie i zabrać głos w czasie jej trwania. Przedstawiane treści powinny być starannie opracowane i wygłoszone, a nie odczytane podczas zajęć. Studenci powinni zaplanować i wykorzystać w trakcie omawiania prezentacji metody aktywizujące słuchaczy. Osoby biorące udział w zajęciach powinny cechować się ciekawością i aktywnością poznawczą, korzystać z literatury obowiązkowej i uzupełniającej. Weryfikacja prowadzona na bieżąco. Terminy prezentacji zostaną ustalone po konsultacji ze studentami.

Opis i analiza indywidualnego przypadku: dokonanie wyboru indywidualnego przypadku sytuacji dziecka w rodzinie, wyznaczenie i nazwanie elementów zakłócających jego rozwój oraz zaproponowanie konkretnych działań wspomagających wszystkich członków rodziny. Ocenie podlegać będzie opis i analiza indywidualnego przypadku oraz ustalenie propozycji działań pozytywnie oddziałujących na rozwój dziecka i funkcjonowanie jego rodziny. Projekt składa się z dwóch części: pracy pisemnej oraz prezentacji przygotowanego projektu na forum grupy. Przygotowany przez studentów projekt powinien być przemyślany, zaplanowany i wykonany z należytą starannością. Ocena na podstawie zgodności projektu z tematem, poprawności merytorycznej i formalnej, kreatywności i oryginalności ujęcia badanego tematu. Student otrzymuje oceny: 3; 3,5; 4; 4,5; 5. Po otrzymaniu negatywnej oceny student zobowiązany jest to poprawy przygotowanego projektu i ponownego zaprezentowania prowadzącej zajęcia. Termin oddania prac zostanie ustalony ze studentami. Wskazana data będzie ostatecznym terminem oddania pracy. Każdy tydzień spóźnienia będzie obniżał ocenę o pół stopnia.

Uwagi:

OWZAR

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.