Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.2] semestr letni 2016/2017
lektorat, grupa nr 11

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.2]
Zajęcia: semestr letni 2016/2017 [2016/2017L] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 11 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
sala 301
Plac Sejmu Śląskiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Tomasz Jarczyk
Literatura:

literatura obowiązkowa

English File Intermediate Student’s Book and Workbook, wydawnictwo Oxford University Press, 2013

literatura uzupełniająca

Raymond Murphy ‘English Grammar in Use’

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 3-4 podręcznika podstawowego (English File Intermediate)

1. Wypowiadanie się na temat publicznych środków transportu, ruchu ulicznego w dużych aglomeracjach, problemu bezpieczeństwa na drodze oraz umiejętności prowadzenia samochodu.

2. Poszerzanie zakresu słownictwa związanego z różnymi rodzajami transportu.

3. Zabieranie głosu w dyskusji dotyczącej odmiennego postrzegania rzeczywistości ze względu na płeć. Porównywanie odmiennych zachowań mężczyzn i kobiet w tych samych sytuacjach życia codziennego. Wypowiadanie się na temat współczesnego modelu męskości i kobiecości.

4. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem (tekst narracyjny, wywiad, dialog).

5. Poszerzanie zakresu słownictwa związanego z powyższymi zagadnieniami ze szczególnym uwzględnieniem posługiwania się wyrażeniami przyimkowymi i przedimkami (articles)

6. Zabieranie głosu w dyskusji z odniesieniem do swoich własnych niepowodzeń I sukcesów ze szczególnym uwzględnieniem właściwego

7. Użycie czasowników modalnych can, could, oraz be able to.

8. Omawianie skutecznych metod nauki języków obcych oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami w tej kwestii

9. Użycie form przymiotnikowych utworzonych od nazw krajów oraz przymiotników z przyrostkami –ed/ing.

10. Pogłębianie umiejętności czytania ze zrozumieniem (w oparciu o teksty zawarte w podręczniku).

11. Zabieranie głosu w dyskusji na temat potrzeby kultywowania dobrych manier i opisywanie ludzkich zachowań w różnych sytuacjach.

12. Użycie czasowników modalnych must, should, oraz have to.

13. Poszerzanie zakresu słownictwa związanego ze społecznym konwencjami używania telefonu komórkowego w miejscach publicznych, oraz językiem typowym dla rozmów telefonicznych i SMSów.

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

• Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, case study) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

-liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 30

-liczba godzin pracy własnej studenta 30

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z minimum 3 testów śródsemestralnych na semestr (umiejętnościowych i wiedzowych) ( waga 2),

- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych (waga 1),

- innych form pracy własnej studenta (np. przygotowanie prezentacji).

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

59 – 0% = ndst (niedostateczny)

Testy sprawdzające zapowiedziane z 1-2-tygodniowym wyprzedzeniem, weryfikacja form pisemnych i ustnych przygotowanych w ramach pracy własnej studenta, systematyczne sprawdzanie leksyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)