Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.2] semestr letni 2016/2017
lektorat, grupa nr 30

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.2]
Zajęcia: semestr letni 2016/2017 [2016/2017L] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 30 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:10 - 12:40
sala 234
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Anna Kluczka
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Latham-Koenig C., Oxenden C. English File Intermediate - third edition Student’s Book, Oxford University Press 2013

- Latham-Koenig C., Oxenden C. English File Intermediate – third edition Workbook, Oxford University Press 2013

Literatura uzupełniająca:

- Vince M., Intermediate Language Practice, Macmillan 2010

- Vince M., Macmillan English Grammar in Context, Intermediate, Macmillan 2012

- Gairns R., Redman S. Oxford Word Skills Intermediate, Oxford University Press, 2012

- Swan M., Walter C. Oxford English Grammar Course, Oxford University Press 2013

- Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press 2010

- Oxford Wordpower Słownik angielsko-polski, polsko-angielski, Oxford University Press 2011

- Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora

- E-lektorat – język angielski: http://el.us.edu.pl/upgow/course/view.php?id=134

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 3 - 4 podręcznika podstawowego (English File Intermediate - third edition, Oxford University Press)

1. Porównywanie odległości, częstotliwości, szybkości; opisywanie podróży w mieście z wykorzystaniem różnych środków transportu - analiza tekstu ‘Top Gear Challenge’ (użycie przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym).

2. Rozwijanie leksyki z zakresu środków transportu, transport publiczny, wykorzystanie czasowników złożonych związanych z tym tematem np. set off, end up.

3. Wypowiadanie się na temat bezpieczeństwa na drodze, wysłuchanie opinii eksperta.

4. Formułowanie wypowiedzi pisemnej: opis środków transportu w mieście w oparciu o modelowy tekst: ‘Transport in London’.

5. Zabieranie głosu w dyskusji na temat stereotypów dotyczących roli kobiet i mężczyzn na podstawie tekstu ‘Commando dad’ (wykorzystanie kolokacji: czasowniki i przymiotniki z przyimkami zależnymi).

6. Praktyczne użycie języka sytuacyjnego: wyrażanie własnej opinii, pytanie o opinie i reagowanie na nie, zgadzanie i nie zgadzanie się z argumentami.

7. Usystematyzowanie wiadomości na temat przedimków (przedimek określony, nieokreślony, zerowy).

8. Wypowiadanie się na temat doskonalenia umiejętności (np. nauki języków obcych) i napotykanych problemów, w teraźniejszości i przeszłości (wykorzystanie czasowników modalnych can, could i wyrażenia be able to).

9. Opisywanie stanów emocjonalnych oraz osób i zjawisk, które je wywołują (przymiotniki zakończone na -ed/-ing).

10. Wzbogacenie leksyki w zakresie telefonii komórkowej (wykorzystanie czasowników i rzeczowników złożonych). Lektura artykułu dotyczącego zasad i dobrych zwyczajów w kwestii używania telefonów komórkowych w miejscach publicznych (zastosowanie czasowników modalnych: must, should, have to).

11. Doskonalenie wymowy, nabywanie umiejętności rozpoznawania głosek niemych w wyrazach (tzw. silent consonants).

12. Zabieranie głosu w dyskusji na temat różnic międzykulturowych w kwestii etykiety i dobrych manier w różnych krajach.

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

• Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i/lub video.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Liczba godzin pracy własnej studenta: 30

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład: prezentacja, projekt, dialog, list). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z minimum 3 testów w semestrze (sprawdzających umiejętności

i wiedzę) (waga 2),

- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych (waga 1),

- innych form pracy własnej studenta (waga 1).

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = + db (plus dobry)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = + dst (plus dostateczny)

60 - 68% = dst (dostateczny)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)