Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.2] semestr letni 2016/2017
lektorat, grupa nr 38

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.2]
Zajęcia: semestr letni 2016/2017 [2016/2017L] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 38 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:50 - 13:20
sala 369-370
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Ryszard Kalamarz
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Oxenden, C., Latham-Koenig, C. 2013. English File Intermediate Student’s Book. 3rd Edition. Oxford: OUP.

Kurs e-learningowy “e-Workbook B1” (el.us.edu.pl/spnjo)

Literatura uzupełniająca:

Latham-Koenig, C. , Oxenden, C., Hudson, J. 2013. English File Intermediate Workbook. 3rd Edition. Oxford: OUP.

Gairns, R., Redman, S. 2008. Oxford Word Skills. Intermediate. London: OUP.

Vince, M. 2008. Macmillan English Grammar in Contexts. Intermediate. London: Macmillan.

Brown,G.D. 2008. Professional English in Use. Law. Cambridge: CUP

Kursy na platformie e-learningowej el.us.edu.pl/spnjo i el.us.edu.pl/upgow.

Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora.

Zakres tematów:

1. Czytanie i słuchanie informacji na temat wyścigu w Londynie, wypowiadanie się i poszukiwanie informacji w artykule, w oparciu o usystematyzowany i poszerzony zakres słownictwa na temat środków transportu, korzystania z transportu; słuchanie wypowiedzi eksperta i dyskutowanie na temat niebezpieczeństw podczas prowadzenia pojazdu, wypowiadanie się z poprawnym użyciem form przymiotników i przysłówków w stopniu wyższym i najwyższym; wyrażanie stanowiska w dyskusji, zgadzanie się i niezgadzanie się z przedstawianymi argumentami;

2. Czytanie artykułów i wypowiadanie się na temat funkcjonowania stereotypów, z poprawnym stosowaniem rodzajników i użyciem poszerzonego słownictwa.

3. Czytanie artykułu, słuchanie wypowiedzi na temat wychowywania dzieci oraz roli mężczyzn w tym procesie; dyskutowanie na temat stereotypowych ról mężczyzn i kobiet z wykorzystaniem kolokacji czasowników i przymiotników z przyimkami zależnymi.

4. Praktyczne użycie języka sytuacyjnego (przeprowadzanie wywiadu i udzielanie wywiadu, wyrażanie własnej opinii, zgadzanie się i niezgadzanie z argumentami).

5. Czytanie i wypowiadanie się na temat doskonalenia umiejętności i napotykanych problemów z wykorzystaniem poprawnych form czasowników can, could i be able to oraz za pomocą przymiotników zakończonych na –ing i –ed.

6. Czytanie artykułu, wypowiadanie się na temat umiejętności posługiwania się językami obcymi z wykorzystaniem poszerzonego słownictwa i z użyciem zaimków reflektywnych. Słuchanie, notowanie i wymienianie doświadczeń na temat dobrych praktyk w uczeniu się języka obcego;

7. Wypowiadanie się na temat wykorzystywania telefonu z wykorzystaniem słownictwa dotyczącego telefonów.

8. Czytanie artykułu na temat zasad, wskazówek i dobrych zwyczajów korzystania z telefonu, z wykorzystaniem czasowników modalnych opisujących obowiązek: must, have to i should.

9. Wypowiadanie się na temat dobrych i złych manier, komentowanie zdarzeń i zachowań z użyciem formy should have; słuchanie wypowiedzi osoby i wyrażanie własnej opinii na temat różnic kulturowych w zakresie dobrych obyczajów, wymienianie się opiniami na temat dobrych manier w różnych sytuacjach.

Metody dydaktyczne:

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Liczba godzin pracy własnej studenta: 30

Opis pracy własnej studenta:

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, materiałami na platformie e-learningowej, filmami. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (do wyboru na przykład projekt, prezentacja, dialog, e-mail). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą merytoryczną oceny jest opanowanie materiału gramatyczno-leksykalnego oraz nabycie sprawności językowych określonych w treściach zajęć.

Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z 2 testów sprawdzających gramatyczno-leksykalnych i 1 testu sprawdzającego sprawności językowe (waga 2),

- z krótkich sprawdzianów leksykalnych (waga 1),

- z wypowiedzi ustnych i pisemnych (waga 1),

- z realizacji kursu „e-Workbook B1 (waga 1).

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Testy sprawdzające zapowiedziane z 1-2-tygodniowym wyprzedzeniem, weryfikacja form pisemnych i ustnych przygotowanych w ramach pracy własnej studenta, ocena aktywności na zajęciach, systematyczne sprawdzanie leksyki w formie krótkich testów, weryfikacja wyników pracy studenta na platformie e-learningowej.

Uwagi:

PASMO HUMANISTYCZNO - SPOŁECZNE; I ROK NAUKI JĘZYKA

[WPiA: Prawo GR. A4]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)