Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.2] semestr letni 2016/2017
lektorat, grupa nr 43

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.2]
Zajęcia: semestr letni 2016/2017 [2016/2017L] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 43 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala 211
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Irena Malara
Literatura:

literatura obowiązkowa English File Intermediate Third Edition, Ch. Latham-Koenig, C. Oxenden, OUP, 2013.

Student’s Book, Workbook, CD-ROM.

literatura uzupełniająca R. Murphy „English Grammar In Use” CUP 2010.

Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 3 - 4 podręcznika podstawowego (English File Intermediate - third edition, Oxford University Press)

1. Porównywanie odległości, częstotliwości, szybkości; opisywanie podróży w mieście z wykorzystaniem różnych środków transportu - analiza tekstu ‘Top Gear Challenge’ (użycie przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym).

2. Rozwijanie leksyki z zakresu środków transportu, transport publiczny, wykorzystanie czasowników złożonych związanych z tym tematem np. set off, end up.

3. Wypowiadanie się na temat bezpieczeństwa na drodze, wysłuchanie opinii eksperta.

4. Formułowanie wypowiedzi pisemnej: opis środków transportu w mieście w oparciu o modelowy tekst: ‘Transport in London’.

5. Zabieranie głosu w dyskusji na temat stereotypów dotyczących roli kobiet i mężczyzn na podstawie tekstu ‘Commando dad’ (wykorzystanie kolokacji: czasowniki i przymiotniki z przyimkami zależnymi).

6. Praktyczne użycie języka sytuacyjnego: wyrażanie własnej opinii, pytanie o opinie i reagowanie na nie, zgadzanie i nie zgadzanie się z argumentami.

7. Usystematyzowanie wiadomości na temat przedimków (przedimek określony, nieokreślony, zerowy).

8. Wypowiadanie się na temat doskonalenia umiejętności (np. nauki języków obcych) i napotykanych problemów, w teraźniejszości i przeszłości (wykorzystanie czasowników modalnych can, could i wyrażenia be able to).

9. Opisywanie stanów emocjonalnych oraz osób i zjawisk, które je wywołują (przymiotniki zakończone na -ed/-ing).

10. Wzbogacenie leksyki w zakresie telefonii komórkowej (wykorzystanie czasowników i rzeczowników złożonych). Lektura artykułu dotyczącego zasad i dobrych zwyczajów w kwestii używania telefonów komórkowych w miejscach publicznych (zastosowanie czasowników modalnych: must, should, have to).

11. Doskonalenie wymowy, nabywanie umiejętności rozpoznawania głosek niemych w wyrazach (tzw. silent consonants).

12. Zabieranie głosu w dyskusji na temat różnic międzykulturowych w kwestii etykiety i dobrych manier w różnych krajach.

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

• Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i/lub video.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, , case study) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

liczba godzin pracy własnej studenta 30

Opis pracy własnej studenta:

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list ). Przygotowywanie do testów sprawdzających.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z minimum 2 testów na semestr ( waga 2),

- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych ( waga 1),

- za aktywne uczestnictwo w zajęciach ( waga 1),

- innych form pracy własnej studenta ( np. przygotowanie prezentacji).

Skala ocen:

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)