Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka w badaniach psychologicznych 06-PS-SM-006
semestr letni 2017/2018
Laboratorium, grupa nr 8

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Statystyka w badaniach psychologicznych 06-PS-SM-006
Zajęcia semestr letni 2017/2018 (2017/2018L) (zakończony)
Laboratorium (L), grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 13
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Maria Chełkowska-Zacharewicz
Strona domowa grupy: https://el.us.edu.pl/wpip/course/view.php?id=104
Literatura:

Brzeziński, J. (1996 i nast. wyd.). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Ferguson, G. A., Takane, Y. (1999 i nast. wyd.). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

Wieczorkowska, G., Kochański, P., Eljaszuk, M. (2003). Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych. W-wa: WN „Scholar”.

Brzeziński, J. (red.) (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: PWN.

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce. Lublin: Wyd. KUL.

King, B. M., Minium, E. W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: PWN.

Pavkov, T. W., Pierce, K. A. (2005). Do biegu gotowi start – wprowadzenie do SPSS. Gdańsk, GWP.

Zakres tematów:

1. Pomiar w psychologii, skale pomiarowe. Próba jako reprezentacja populacji. Zapoznanie się z programem STATISTICA PL

2. Rozkłady częstości, grupowanie danych, sposoby graficznego przedstawiania danych.

3. Opis statystyczny jednej zmiennej, miary tendencji centralnej, miary zmienności, momenty.

4. Rozkłady zmiennych losowych, standaryzacja wyników, krzywa rozkładu normalnego.

5. Korelacja i regresja, korelacja a związek przyczynowy, równania regresji najmniejszych kwadratów. Interpretacyjne aspekty i problemy korelacji i regresji.

6. Etapy wnioskowania statystycznego, hipoteza zerowa i hipoteza alternatywna, test t dla jednej średniej.

7. Założenia testów parametrycznych dla dwóch prób zależnych i niezależnych. Testy t dla prób zależnych i niezależnych.

8. Kolokwium (test).

Metody dydaktyczne:

Laboratoria: sala komputerowa, z oprogramowaniem komputerowym STATISTICA, dla grupy do 15 osób, rzutnik.

Materiały dodatkowe udostępnione na platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość zagadnień merytorycznych z przedstawionych na wykładzie i podczas ćwiczeń z zakresu omawianej literatury oraz umiejętności analizy statystycznej.

Postawą jest znajomość literatury, zwłaszcza poszczególnych rozdziałów oraz umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce i interpretacji wyników badań z wykorzystaniem programu STATISTICA

Ocena z testu stanowi 70% oceny końcowej

Ocenie podlega ilość poprawnie rozwiązanych zadań testu.

Test wiedzy i umiejętności:

5,0 (bdb) – od 91% do 100% poprawnych odpowiedzi w teście;

4,5 (db +) – od 81% do 90% poprawnych odpowiedzi w teście;

4,0 (db) – od 71% do 80% poprawnych odpowiedzi w teście;

3,5 (dst +) – od 61% do 70% poprawnych odpowiedzi w teście;

3,0 (dst) – od 51% do 50% poprawnych odpowiedzi w teście;

2,0 (ndst) – od 0% do 50% poprawnych odpowiedzi w teście.

Test wiedzy i umiejętności składa się z ok 5-6 pytań, w których zawarte są zarówno zadania weryfikujące umiejętność analizy danych statystycznych, jak i znajomość podstawowych zagadnień teoretycznych. Nieusprawiedliwiona nieobecność na I terminie kolokwium jest jednoznaczna z oceną niedostateczną.

Wiedza i umiejętności. Postawą jest znajomość literatury, zwłaszcza poszczególnych rozdziałów dla zadanych analiz z:

Ferguson, G. A., Takane, Y. (1999 i nast. wyd.). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN

King, B. M., Minium, E. W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: PWN.

Zadania domowe:

Ocena z zadań stanowi 30% oceny końcowej.

Ocenie podlega ilość poprawnie rozwiązanych etapów analizy statystycznej w poszczególnych zadaniach. Ocena z zadań domowych to suma punktów z pojedynczych zadań (ok 3-4 na semestr) przeliczona na procenty.

5 (bdb) – od 91% do 100% uzyskanych punktów;

4,5 (db +) – od 81% do 90% uzyskanych punktów;

4,0 (db) – od 71% do 80% uzyskanych punktów;

3,5 (dst +) – od 61% do 70% uzyskanych punktów;

3,0 (dst) – od 51% do 50% uzyskanych punktów;

2,0 (ndst) – od 0% do 50% uzyskanych punktów.

W zadaniach ocenia się poprawność kolejnych etapów analizy statystycznej dla podanych zagadnień i baz danych zawierających zmienne psychologiczne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.