Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.1] semestr zimowy 2017/2018
lektorat, grupa nr 75

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany [31-ST-L30-ANG-B1.1]
Zajęcia: semestr zimowy 2017/2018 [2017/2018Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 75 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 12:30 - 14:00
sala 360-361
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych (Katowice, ul. Bankowa 14) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Marzena Maciejko
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Latham-Koenig, Ch (2013). English File Intermediate, 3rd Edition, Oxford University Press

Literatura uzupełniająca:

Murphy :English Grammar in Use Cambridge 2009

Vince, M (2003). Intermediate Language Practice, Macmillan

Materiały własne lektora

Zakres tematów:

Rozwijanie struktur leksykalno-gramatycznych oraz umiejętności komunikacyjnych z zakresu języka ogólnego w oparciu o materiał zawarty w rozdziałach 1-2 podręcznika podstawowego (English File Intermediate - third edition, Oxford University Press)

1. Omawianie zagadnień związanych z nawykami żywieniowymi, gotowaniem i przygotowywaniem posiłków - rozwijanie leksyki z tego zakresu. Rozmowa na temat ulubionego jedzenia i nawyków żywieniowych (użycie czasu Present Simple, przysłówków częstotliwości oraz czasowników złożonych np. cut down on).

2. Zabieranie głosu w dyskusji na temat wpływu jedzenia na nasze samopoczucie na podstawie tekstu ‘Mood food’ (słowotwórstwo: tworzenie przymiotników od rzeczowników i czasowników).

3. Wypowiadanie się na temat pracy w restauracji w oparciu o wysłuchany wywiad (porównanie i użycie czasów teraźniejszych Present Simple i Present Continuous, omówienie czasowników wyrażających czynności i stany).

4. Wyrażanie opinii na temat życia rodzinnego i relacji panujących w rodzinie, analiza danych statystycznych z sondażu przeprowadzonego przez BBC.

5. Mówienie o przyszłości (zastosowanie różnych form odnoszących się do przyszłości: be going to, will/shall, czas Present Continuous).

6. Formułowanie wypowiedzi pisemnej: opisywanie osoby (użycie przymiotników opisujących osobowość człowieka oraz przysłówków modyfikujących przymiotniki; słowotwórstwo: użycie przedrostków do tworzenia przymiotników o znaczeniu przeciwnym).

7. Nabywanie umiejętności reagowania na czyjąś wypowiedź (wyrażanie zdziwienia, zainteresowania, współczucia, itp.).

8. Omawianie zagadnień dotyczących kwestii finansowych. Opisywanie własnych nawyków i upodobań związanych z wydawaniem i oszczędzaniem pieniędzy. Rozwijanie zasobu słownictwa z dziedziny finansów. Użycie czasu Present Perfect z przysłówkami: ever, just, already, yet.

9. Prowadzenie biznesu - analiza tekstu ‘The millionaire with a secret’ (porównanie użycia czasów Present Perfect Simple i Past Simple, utrwalenie form czasowników nieregularnych).

10. Wypowiadanie się na temat własnych osiągnięć i niezwykłych doświadczeń na podstawie tekstu opisującego wyczyn uczestniczki akcji charytatywnej (zastosowanie czasu Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous).

11. Opowiadanie o doświadczeniach życiowych związanych z odbytymi podróżami; opisywanie stanów emocjonalnych (użycie mocnych przymiotników tzw. ‘strong adjectives’).

12. Formułowanie wypowiedzi pisemnej: email - styl nieformalny.

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

• Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i/lub video.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przedmiotowe przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języka obcego z udziałem pracy własnej studenta. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (w tym np. pracy w grupach, metody projektowej, prezentacji, case study) oraz z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

30 liczba godzin pracy własnej studenta

Praca z podręcznikiem, słownikiem, ćwiczeniami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi. Przyswajanie i utrwalanie kompetencji językowych nabytych w trakcie zajęć. Przygotowywanie form ustnych i pisemnych (na przykład projekt, prezentacja, dialog, list ). Przygotowywanie do testów sprawdzających

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest warunkiem uzyskania zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nie uzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Oceną końcową jest średnia ważona ocen:

- z minimum 3 testów śródsemestralnych na semestr ( umiejętnościowych i wiedzowych) (waga 2),

- z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych ( waga 1),

90 - 100 % = bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = db+ (dobry plus)

75 – 83 % = db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

59 – 0% = ndst.(niedostateczny

Uwagi:

PASMO MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE; I ROK

[WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII: Matematyka]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)