Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wolontariat jako forma aktywności społecznej [12-PE-AR-S1-5WFAS] semestr zimowy 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wolontariat jako forma aktywności społecznej [12-PE-AR-S1-5WFAS]
Zajęcia: semestr zimowy 2017/2018 [2017/2018Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 16
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bejma A.: Wolontariat w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Prawo i praktyka. Warszawa 2002, Wyd. ASPRA-JR.

Braun K.: Wolontariat – młodzież- wychowanie. Lublin 2012, Wyd. KUL.

Górecki M.: Idea, instytucjonalizacja i funkcje wolontariatu. Warszawa 2013, Wyd. Akademickie „Żak”.

Kromolicka B. (red.): Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych. Toruń 2005, Wyd. Edukacyjne „Akapit”.

Mirowska M.(red.): Praca socjalna i wolontariat w pomocy społecznej. Częstochowa 2010, Wyd. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.

Tokarski Z.: Wolontariat w Polsce. Raport z badań w latach 2000-2003. Łódź 2008, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Literatura uzupełniająca:

Braun K.: Pomaganie nakręca mnie. Informator dla wolontariuszy. Warszawa 2005, Wyd. Stowarzyszenie CENTRUM WOLONTARIATU.

Gajewska G.: Pedagogika opiekuńcza. Elementy metodyki. Zielona Góra, Wyd. PEKW „GAJA”.

Gumkowska M.: Wolontariat, filantropia i 1%. Raport z badań 2005. Warszawa 2005.

Kanios A.: Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie. Lublin 2010, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kola A.M., Wasilewska-Ostrowska K.M. (red.): Wolontariat szansą rozwoju społecznego. Rekomendacje dla pracy socjalnej. Toruń 2012, Wyd. Edukacyjne AKAPIT

Kosiedowska E., Braun K., Wnuk J., Misztela M.: Wolontariat w szkole. Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza. Warszawa 2006, Wyd. STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU.

Ryszewska A., Ruszewski J.: ABC Wolontariatu. Poradnik. Suwałki2008, Wyd. PRYZMAT.

Szczepańska M. (red.): Praca opiekuńczo-wychowawcza. Kontekst teoretyczny. Tom I. Gdynia 2015. Akademia Marynarki Wojennej.

Zakres tematów:

1-2. Istota i zakres wolontariatu; rys historyczny dobroczynności; początki wolontariatu w Polsce.

3. Centra wolontariatu w Polsce i ich działalność; wolontariat w świetle badań.

4. Wolontariusze – definicja, motywacja, rekrutacja wolontariuszy, formy nagradzania wolontariuszy. Typ sylwetki wolontariusza; osobowość wolontariusza.

5. Zasady pracy wolontariusza; znaczenie wolontariatu w różnych obszarach życia społecznego; prawne aspekty wolontariatu; prawa i obowiązki wolontariusza; odpowiedzialność prawna.

6-7. Rodzaje wolontariatu.

8-9. „W stronę kultury pomagania” – zajęcia warsztatowe zachęcające różne grupy wiekowe do podjęcia wolontariatu.

10-13. Projekty – omówienie konkretnych organizacji pożytku publicznego działających

w środowisku lokalnym; prezentacje przykładowych organizacji wolontaryjnych.

14-15. Wolontariat w wybranych krajach Unii Europejskiej – przykłady.

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów źródłowych, dyskusja, metody podające i poszukujące, zajęcia warsztatowe, praca w grupach, analiza przypadków, burza mózgów

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium:

- znajomość i rozumienie najważniejszych treści ćwiczeń. Umiejętność wyrażania własnej opinii w oparciu o literaturę naukową.

Kolokwium zaliczeniowe ma charakter pisemny. Zawiera pytania zamknięte oraz otwarte;

- student otrzymuje najniższą ocenę pozytywną po zdobyciu minimum 51% maksymalnej punktacji testu, najwyższą po uzyskaniu 95% punktacji.

Projekt:

- omówienie konkretnej organizacji pożytku publicznego działającej w środowisku lokalnym, prezentacja przykładowej organizacji wolontaryjnej;

- przygotowanie prezentacji; sprawdzenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej; sposób przedstawienia wybranej organizacji wolontaryjnej; sposób komunikowania oraz klarowność i przejrzystość prezentowanych treści.

Portfolio:

- zebranie materiałów z własnego środowiska lokalnego – dane dotyczące instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny, w których mogą pracować wolontariusze; Przygotowanie opisu i analizy konkretnych instytucji i organizacji pozarządowych;

- ocena na podstawie poprawności merytorycznej, formalnej i kreatywności w ujęciu prezentowanych treści oraz organizacji

Uwagi:

mgr S. Ryszawy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)