Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy pedagoga szkolnego [W6-PE-OT-S2-MPPS] semestr letni 2019/2020
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka pracy pedagoga szkolnego [W6-PE-OT-S2-MPPS]
Zajęcia: semestr letni 2019/2020 [2019/2020L] (zakończony)
Konwersatorium [K], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:45 - 15:15
sala 108
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 7
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Dzikomska A.: Funkcjonowanie pedagoga szkolnego w polskim systemie edukacyjnym. Opole 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

2. Gajewska G., Doliński A. (red.): Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych. Zielona Góra 2007, Wyd. Gaja, t. I.

3. Lewandowska-Kidoń T., Kalinowska-Witek B.: Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Lublin 2016.

4. Łukasik J.M., Jagielska K., Solecki R.: Nauczyciel, wychowawca, pedagog: szkolne wyzwania. Kielce 2013, Wydawnictwo Jedność.

5. Sałasiński M., Badziukiewicz B.: Vademecum pedagoga szkolnego. Warszawa 2003, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

6. Skałbania B.: Diagnostyka pedagogiczna. Kraków 2011, Oficyna Wyd. „Impuls”.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591, z 2018 r. poz. 1647 oraz z 2019 r. poz. 323)

Literatura uzupełniająca:

1. Babiuch M.: Jak współpracować z rodzicami »trudnych« uczniów. Warszawa 2002.

2. Deptuła M. (red.): Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym. Bydgoszcz 2004, Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

3. Dudak A., Klimkowska K., Różański A. (red.): Przygotowanie zawodowe młodych pedagogów. Kraków 2012, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

4. Fuchs B.: Gry i zabawy na dobry klimat w grupie. Jedność, Kielce 1999.

5. Gajewska G., Gajewska J. (red.): Współpraca z rodzicami. Wskazówki, programy, scenariusze spotkań. Zielona Góra 2012, Wyd. Gaja, t. I.

6. Gawrych R.: Trudności wychowawcze we współczesnej szkole. Białystok 2010.

7. Geldard K., Geldard D.: Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi. Przewodnik dla psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych. Gdańsk 2005, GWP.

8. Grzeciak E., Janicka-Szyszko R., Steblecka M.: Trudne tematy. Propozycje godzin wychowawczych. Gdańsk 2005.

9. Guzy A., Nieszporek-Samburska B., Wójcik-Dudek M.: Szkoła bez barier. O trudnościach w nauczaniu i uczeniu się. Katowice 2015, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.

10. Karasowska A.: Profilaktyka na co dzień. Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania. Warszawa 2006. PARPA.

11. Klaus W. Vopel: Kreatywne rozwiązywanie konfliktów: zabawy i ćwiczenia dla grup. Kielce 2003, Wyd. Jedność.

12. Krajewska B.: Rola pedagoga szkolnego w rozpoznawaniu oraz eliminowaniu przejawów ubóstwa dzieci i młodzieży. W: B. Kołdon, I. Kurlak (red): Współczesne zagrożenia psychospołecznego funkcjonowania człowieka. Ostrów Świętokrzyski 2010, Stowarzyszenie „Nauka Edukacja Rozwój”.

13. Krzywoń D., Matusek B.: Szkoła na miarę możliwości dziecka. Sosnowiec 2009, Oficyna Wyd. „Humanitas”.

14. Oszwa U: Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Kraków 2007, Oficyna Wyd. „Impuls”.

15. Pikała A., Sasin M.: Arteterapia. Scenariusze zajęć. Łódź 2016, Wyd. Uniwersytetu Łódźkiego.

16. Raczyńska, Synakiewicz A.: Szkoła wolna od dyskryminacji. Materiały dla wychowawców i pedagogów szkolnych ze scenariuszami lekcji wychowawczych. Warszawa 2013, Wyd. Wiedza i Praktyka Sp. z o.o

17. Sakowska M., Sikora J., Żwirblińska A.: Obyś cudze dzieci… wychowywał. Jak radzić sobie z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko). Kielce 2003.

18. Sokołowska E., Katra G. (red.): Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole. Chorzów 2011, Wolters Kluwer Polska.

19. Vopel K.W.: Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 1- 4 (różne wydania).

20. Vopel K.W.: Umiejętność współpracy w grupach. Zabawy i improwizacje. Kielce 2002, Wyd. Jedność, cz. I i II.

21. Witkoś M.: Szkolne problemy uczniów. Spojrzenie psychologa praktyka. Kraków 2013, Wyd. Impuls.

22. Wosik-Kowala D., Zubrzycka-Maciąg T. (red.): Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Kraków 2011, Oficyna Wyd. „Impuls”.

23. Zielińska M.: Jak reagować na agresję uczniów? Skuteczne techniki radzenia sobie z problemem. Gdańsk 212.

Zakres tematów:

1-2. Formalnoprawne uregulowania pracy pedagoga szkolnego. Kompetencje i uprawnienia pedagogów szkolnych, organizacja i warsztat pracy pedagoga w szkole. Zadania pedagoga szkolnego. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w teorii i w praktyce.

3. Specyfika pracy pedagoga szkolnego w różnych środowiskach wychowawczych. Podstawowe problemy szkolne, rodzinne i osobiste uczniów i strategie radzenia sobie z nimi. Współpraca z rodzicami. Jak rozmawiać z uczniem?

4. Dokumentacja w pracy pedagoga szkolnego. Odpowiedzialność pedagoga. Zasady tworzenia i realizowania planów pracy. Konstruowanie programów profilaktycznych.

5. Zasady diagnozowania i terapii uczniów niezbędne do udzielania skutecznej pomocy uczniowi i jego rodzinie. Podstawowe metody i narzędzia pracy w określonych obszarach działań pedagoga.

6. Godziny wychowawcze – planowanie i realizacja.

7-13. Opis i analiza przypadków.

14. Funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przykłady zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz rozwijających uzdolnienia.

15. Aktywizujące metody i techniki pracy z uczniami.

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów źródłowych, dyskusja, metody podające i poszukujące.

Opis i analiza indywidualnego przypadku, prezentacja stworzonego planu pracy z uczniem.

Zajęcia warsztatowe, praca w grupach, burza mózgów, drama.

Metody i kryteria oceniania:

1. Kolokwium - sprawdzenie stopnia znajomości treści ćwiczeń, terminologii związanej z pracą pedagoga szkolnego, znajomości tendencji, zasad i metod pracy z uczniami, zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Sprawdzenie wiedzy dotyczącej konstruowania planów pracy oraz programów profilaktycznych oraz wiedzy i umiejętności diagnozowania i terapii uczniów.

2. Opis i analiza przypadku - na podstawie przypadku konkretnego ucznia studenci w małych grupach tworzą diagnozę dziecka, analizę jego potrzeb oraz opis metodycznego działania (planu pracy z uczniem) z uwzględnieniem zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Kryteria oceny:

- poziom merytoryczny pracy,

- opis przypadku,

- zgodność pracy z wymaganiami,

- zastosowanie literatury źródłowej,

- dostosowanie metod pracy do konkretnego przypadku,

- odniesienia do wiedzy zdobytej na zajęciach,

- wykorzystanie metod, technik, narzędzi badawczych koniecznych do analizy przypadku,

- ukazanie praktycznych ćwiczeń pracy z indywidualnym przypadkiem.

- wymagania edytorskie: czcionka 12-Times New Roman, interlinia 1,5, marginesy o szerokości 2,5 cm ze wszystkich stron. Tekst wyjustowany. Piśmiennictwo umieścić w przypisie. Pełną treść piśmiennictwa zawierającą nazwisko autora (autorów) z pierwszą literą imienia, tytuł publikacji, wydawnictwo, miejsce i rok wydania należy sporządzić w bibliografii na końcu tekstu.

Uwagi:

POWzTP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)