Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka w badaniach psychologicznych [W3-PS-SM-STAT] semestr letni 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 7

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Statystyka w badaniach psychologicznych [W3-PS-SM-STAT]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (nieparzyste), 13:45 - 15:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 13
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Kamila Pierchała
Literatura:

Brzeziński, J. & Wydawnictwo Naukowe PWN. (2020). Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ferguson, G. A., Takane, Y. (1999 i nast. wyd.). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

Brzeziński, J. (red.) (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: PWN.

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce. Lublin: Wyd. KUL.

King, B. M., Minium, E. W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: PWN.

Zakres tematów:

1. Pomiar w psychologii, skale pomiarowe. Próba jako reprezentacja populacji. Zapoznanie się z programami statystycznymi

2. Rozkłady częstości, grupowanie danych, sposoby graficznego przedstawiania danych.

3. Opis statystyczny jednej zmiennej, miary tendencji centralnej, miary zmienności.

4. Korelacja i regresja, korelacja a związek przyczynowy, równania regresji najmniejszych kwadratów. Interpretacyjne aspekty i problemy korelacji i regresji.

5. Rozkłady zmiennych losowych, standaryzacja wyników, krzywa rozkładu normalnego.

6. Etapy wnioskowania statystycznego, hipoteza zerowa i hipoteza alternatywna, test t dla jednej średniej.

7. Założenia testów parametrycznych dla dwóch prób zależnych i niezależnych. Testy t dla prób zależnych i niezależnych.

8. Kolokwium (test).

Metody dydaktyczne:

Laboratoria: metody problemowe, metody aktywizujące, metody podające

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ustalana jest jako średnia ważona dwóch składowych:

wynik testu wiedzy i umiejętności: 70%

ocena za zadania domowe: 30%

Test wiedzy i umiejętności.

Test składa się z kilku pytań, w których zawarte są zarówno zadania weryfikujące umiejętność analizy danych statystycznych, jak i znajomość podstawowych zagadnień teoretycznych, zarówno z ćwiczeń, jak i wykładu.

Nieusprawiedliwiona nieobecność na I terminie kolokwium jest jednoznaczna z oceną niedostateczną.

Studentowi przysługuje możliwość jednokrotnej poprawy sprawdzianu.

Kryteria oceny testu:

5,0 (bdb) – od 91% do 100% poprawnych odpowiedzi w teście;

4,5 (db+) – od 81% do 90% poprawnych odpowiedzi w teście;

4,0 (db) – od 71% do 80% poprawnych odpowiedzi w teście;

3,5 (dst+) – od 61% do 70% poprawnych odpowiedzi w teście;

3,0 (dst) – od 51% do 50% poprawnych odpowiedzi w teście;

2,0 (ndst) – od 0% do 50% poprawnych odpowiedzi w teście.

Zadania domowe.

W trakcie kursu student zrealizować ma 3-4 zadania domowe, polegające na wykonaniu i opisaniu określonych analiz statystycznych. Ocenie podlega ilość poprawnie przeprowadzonych etapów analizy.

Ocena z zadań domowych to średnia ocen z pojedynczych zadań. Punkty przeliczane są na oceny wg przelicznika procentowego, analogicznie jak dla testu (patrz powyżej).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)