Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy i metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej [12-PE-WIP-S1-5PMZEW] semestr letni 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy i metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej [12-PE-WIP-S1-5PMZEW]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:45 - 15:15
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 24
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Adamek I., Pedagogika wczesnoszkolna. Kraków 2016.

Adamek I., Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 1997.

Adamek I, Bałachowicz J., Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Kraków 2019.

Adamek I., Zbróg Z. (red.), Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności. Kraków 2011.

Adamek I., Szarota Z., Żmijewska E. (red.), Wartości w teorii i praktyce edukacyjnej. Kraków 2017.

Adamek I., Malinowska J., Jezierska-Wiejak E. (red.), Dziecko w sytuacjach uczenia się: stan i perspektywy badań. Wrocław 2015.

Andrukowicz W, Edukacja integralna. Kraków 2001.

Bereźnicka F., Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków 2009.

Bubis B., Czesak A., Wartości w programach nauczania. „Życie Szkoły” 2003/2.

Chałas K., Komorowska B., Buk-Cegiełka M. (red.), Pedagogika szkolna, szkolna i przedszkolna. Teoria i praktyka. Lublin 2016.

Chrost M., Królikowska A., Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna w dobie przemian. Kraków 2014.

Denek K., O nowy kształt edukacji. Toruń 1998.

Dmitruk-Sierocińska K., Znaczenie aktywności i metod aktywizujących w edukacji zintegrowanej, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, 3/2015, s. 29-39.

Duraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Modernizacja teorii i praktyki. Kraków 1998.

Dymara B., Dziecko w świecie edukacji. Podstawy uczenia się kompleksowego – nowe kształty i wymiary edukacji. Kraków 2009.

Jakubowska A., Ważne powody, by zmienić metody, „Życie Szkoły”, 7/2017, s. 38-43.

Jakóbowski J., Jakubowicz-Bryx A., (red.), Integracja w edukacji. Dylematy teorii praktyki. Bydgoszcz 2002.

Jarosz E., Wysocka E.: Obszary, metody i środki diagnozy w pracy nauczyciela wobec wymagań współczesności. Cz. 1. Podstawowe zagadnienia, problemy i treści diagnozy szkolnej (próba systematyzacji), [w:] K. Denek, T. Koszczyc, M. Lewandowski (red.), Edukacja jutra. X Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Wrocław 2004.

Karbowniczek J., Klim-Klimaszewska A., Edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce. Kraków 2016.

Klus-Stańska D., Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej, [w:] D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa 2009.

Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M. (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa 2009.

Kojs W., Działanie jako kategoria dydaktyczna. Katowice 1994.

Lelonek M., Wróbel T. (red.), Praca nauczyciela i ucznia w klasach I-III. Warszawa 1990.

Magda-Adamowicz M., Kopaczyńska I., Nyczaj-Drąg M. (red.), Pedagogika wczesnoszkolna: rekonstrukcja kluczowych problemów. Toruń 2017

Magda-Adamowicz M., Kopaczyńska I., (red.) Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych. Toruń 2014

Michalak R., Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. 2004.

Oelszlaeger - Kosturek B., Nauczyciel. Teoretyczno - empiryczne konteksty edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Galeria. Cieszyn 2015.

Oelszlaeger - Kosturek B., Studia o aktywnym uczeniu się dzieci. Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej. Materiały dla studentów i nauczycieli, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2013.

Oelszlaeger B., Jak uczyć uczenia się? Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2007.

Oelszlaeger-Kosturek B., Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej w kontekście treści podręczników szkolnych. W: B. Kasáčová, S. Kariková, B. Oelszlaeger-Kosturek et al., Nauczyciel. Teoretyczno-empiryczne konteksty edukacji wczesnoszkolnej. Cieszyn 2015.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak. Warszawa 1998.

Pregler A., Wiatrak E., Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów. Raport badań OBUT 2011. Warszawa 2011.

Sowińska H., Michalak R. (red.), Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka. Kraków 2004.

Sowińska H., Dziecko w szkolnej rzeczywistości: założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej. Poznań 2013.

Szuścik U., Oelszlaeger-Kosturek B. (red.), Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości, t. I i II. Katowice 2014.

Waloszek D., Między przedszkolem a szkołą: rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole. Warszawa 2014.

Więckowski R., Pedagogika wczesnoszkolna. Warszawa 1995.

Wilgocka-Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa 2003.

Zelonka M., Wróbla T., Praca nauczyciela i ucznia w klasach I-III, Wydawnictwo Szkole i Pedagogiczne. Warszawa 1990.

Żmijewska E. Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2002.

Podstawa programowa MEN

Rozporządzenie MEN w sprawie dopuszczenia podręczników i programów do użytku szkolnego

Literatura uzupełniająca:

Bałachowicz J., Kowalska A.(red.), Wczesna edukacja dziecka. Stan obecny – perspektywy – potrzeby. Warszawa 2006.

Denek K., O nowym kształcie edukacji. Toruń 1998.

Duraj - Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej, modernizacja teorii i praktyki, Wydawnictwo Impuls. Kraków 1998.

Jaroni E., Dylematy integrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2008.

Klus-Stańska D., Szatan E., Bronk D. (red.), Między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych. Gdańsk 2006.

Kujawiński J., Metody i formy edukacji i samoedukacji wczesnoszkolnej. „Życie Szkoły” 1997/10.

Kościowa M., Moje metody pracy w klasie pierwszej. Warszawa. 1991.

Radwiłowiczowa M., Morawska Z., Metody nauczania początkowego. Warszawa 1986.

Skrzypczak J., Metody i narzędzia oceny podręczników szkolnych. „Życie Szkoły” 1996/2.

Sterna D., Uczę (się) w szkole, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Warszawa 2014.

Sterna D., Ocenianie kształtujące w praktyce, Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Warszawa 2009.

Żytko M., Pozwólmy dzieciom mówić i pisać – w kontekście badań umiejętności językowych trzecioklasistów. Warszawa 2010.

Publikacje z serii:

Dziecko w świecie…, pod. Red. B. Dymary (i in.)

Edukacja małego dziecka…, pod red. U. Szuścik, E. Ogrodzkiej-Mazur (i in.)

Podręczniki dla klas I-III

Programy edukacyjne dla klas I-III

Czasopisma pedagogiczne

Zakres tematów:

1. Programy i podręczniki w kształceniu zintegrowanym. Projektowanie i planowanie zajęć edukacyjnych w klasach I-III.

2. Analiza materiałów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia. Praca nauczyciela współorganizującego kształcenie.

3. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej. Cele, metody, formy, środki dydaktyczne. Analiza scenariuszy zajęć. Przerwa śródlekcyjna.

4. Narzędzia wykorzystywane w edukacji zdalnej. Lekcja online.

5. Aktywizujące metody kształcenia w klasach I-III. Rozpoczęcie i zakończenie zajęć.

6. Ocenianie osiągnięć dziecka w młodszym wieku szkolnym. Znaczenie i rola oceny opisowej. Wskazanie i omówienie alternatywnych sposobów oceniania i motywowania dzieci (m.in. metoda zielonego ołówka).

7. Ocenianie kształtujące jako dobra alternatywna dla tradycyjnego modelu nauczania w edukacji wczesnoszkolnej. Przykładowe sposoby realizacji OK w klasach 1-3, zeszyt Ok, NaCoBeZu.

8. Trudności nauczyciela i ucznia w edukacji zintegrowanej.

9. Uroczystości w klasach I-III. Kalendarz imprez szkolnych.

10. Projektowanie działań edukacyjnych – scenariusze zajęć.

Metody dydaktyczne:

metody podające (wykład, prezentacja multimedialna), metody poszukujące (problemowe, ćwiczeniowo-praktyczne, dyskusja), metody eksponujące (pokaz, drama), wybrane metody aktywizujące

Metody i kryteria oceniania:

Scenariusz zajęć zintegrowanych

Wymagania:

• Zaprojektowanie tygodniowego cyklu zajęć dla klas I-III w oparciu o wybrany program edukacyjny – praca w grupach; przedstawienie projektu w formie prezentacji multimedialnej, wykładu, pracy pisemnej i ćwiczeń warsztatowych. Znajomości najnowszej literatury z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.

• Elementy scenariusza: temat kompleksowy, temat dzienny, klasa, cel ogólny, cele szczegółowe, edukacje wiodące, cele z podstawy programowej, metody pracy, formy pracy, środki dydaktyczne, przebieg zajęć.

• Scenariusz powinien zwierać 15h zajęć edukacji zintegrowanej, 3h lekcji wf.

Kryteria oceniania:

• Ocenie będzie podlegać rzeczowe, merytoryczne, wyłożenie tematu, ogólne zaangażowanie w prace grupy, pomysłowość, kreatywność studenta, sposób komunikacji, wiedza studenta oraz umiejętność operowania nią podczas analizowania, omawiania scenariusza.

• Ocenie podlegają także: prawidłowo wyznaczone cele, odpowiedni dobór metody, dostosowanie zajęć do wieku dziecka, zróżnicowanie form pracy, środków dydaktycznych, możliwość zainteresowania zajęciami przez dzieci, zastosowanie metod aktywizujących.

• Udział w dyskusji nad wystąpieniami pozostałych grup oraz obecność na zajęciach. Prezentacja multimedialna jest prezentowana na forum grupy ćwiczeniowej. Czas prezentacji dla poszczególnych grup wynosi 40 minut. Ocena za wykonanie prezentacji multimedialnej jest ostatecznie podana po realizacji wszystkich prezentacji w grupie ćwiczeniowej.

Uwagi:

mgr S. Ryszawy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)