Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interwencja kryzysowa i mediacje w pracy asystenta rodziny [12-PE-AR-S1-5IKM] semestr letni 2020/2021
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Interwencja kryzysowa i mediacje w pracy asystenta rodziny [12-PE-AR-S1-5IKM]
Zajęcia: semestr letni 2020/2021 [2020/2021L] (zakończony)
Konwersatorium [K], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:45 - 16:00
sala Zajęcia zdalne
Zdalny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 21
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Badura-Madej W., Dobrzyńska-Mesterhaza A.: Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia. Kraków 2000.

James R.K., Gilliald B.E.: Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa 2006.

Kornaszewska-Polak M. (red.): Asystentura rodziny. Teoria, praktyka, badania. Sosnowiec 2016.

Krasiejko I.: Metodyka działania asystenta rodziny. Różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną. Katowice 2012.

Krasiejko I.: Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Katowice 2013.

Kubacka-Jasiecka D. (red.): Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa 2010.

Brągiel J., Badora S.: Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej. Opole 2005.

Greenstone J., Leviton S.: Interwencja kryzysowa. Gdańsk 2005.

Krasiejko I.: Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji. Wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej. Toruń 2013.

Kubacka-Jasiecka D.: Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa 2010.

Nitecki S.: Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym. Warszawa 2008.

Rzesoś K.: Interwencja w kryzysie – z doświadczeń ośrodka interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy. W: Ł. Kaczmarek, A. Słysz, E. Soroko (red.): Od systemu terapeutycznego do interwencji. Poznań 2006.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Zakres tematów:

1. Interwencja kryzysowa – definicja, cele. Modele interwencji kryzysowej. Obszary kryzysów. Cechy charakterystyczne osób prowadzących interwencje kryzysową. Rozpoznanie i ocena (diagnoza) kryzysu. Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej. Przebieg, zasady szczegółowe i strategie indywidualnej interwencji kryzysowej. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej. Postępowanie z osobą przeżywającą kryzys. Dylematy interwencji kryzysowej.

2. Postępowanie w konkretnych rodzajach kryzysów. Wpływ sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka.

Przemoc w rodzinie – definicja i rodzaje przemocy, interwencja kryzysowa wobec ofiar przemocy, dziecko jako świadek przemocy w rodzinie, przemoc wobec osób starszych, alkohol a przemoc w rodzinie, formy wsparcia.

3. Postępowanie w konkretnych rodzajach kryzysów. Wpływ sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka.

Uzależnienie od alkoholu – modele uzależnienia, mechanizmy uzależnienia, dzieci w rodzinach alkoholowych, współuzależnienie, reguły rodzinne w rodzinach alkoholików, strategie interwencji.

4. Asystent rodziny – funkcje, zadania, zasady pracy, metody pracy. Aktualne wyzwania stojące przed asystentami rodzin. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach. Plan pracy z rodziną. Wzory dokumentów wykorzystywanych w pracy asystenta rodziny.

5. Skuteczna komunikacja między rodzinom a asystentem rodziny.

6. Mediacja w pracy asystenta rodziny.

7. Wsparcie osób niepełnosprawnych. Specyfika pracy asystenta z osobą niepełnosprawną i jej rodziną.

8-9. Instytucje wspierające rodzinę i dziecko.

10. Diagnoza przemocy rówieśniczej. Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dziecka.

11-15. Przedstawienie i analiza projektów grupowych.

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów źródłowych, dyskusja, metody podające i poszukujące, metody aktywizujące, opis i analiza indywidualnych przypadków

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium

Sprawdzenie stopnia znajomości treści ćwiczeń, terminologii związanej z kryzysem i jego przeżywaniem, formami i metodami pomocy osobom przeżywającym kryzys

Student otrzymuje ocenę pozytywną po otrzymaniu 50% + 1pkt

Kolokwium w formie pisemnej. Zawierające pytania otwarte i zamknięte. Termin kolokwium zostanie ustalony na pierwszych zajęciach

Prezentacja

Prezentacja multimedialna projektu związanego ze zdiagnozowaniem sytuacji kryzysowej.

Sprawdzanie poziomu znajomości zdobytej wiedzy teoretycznej, budowania wypowiedzi spójnych i komunikatywnych, z wykorzystaniem słownictwa z interwencji kryzysowej oraz mediacji; Sprawdzanie umiejętności własnej pracy nad zagadnieniem oraz kompetencji komunikacyjnych studentów. Odpowiedni dobór propozycji pomocy dla rodzin z uwzględnieniem metod pomocy, instytucji zaangażowanych.

Projekt

Przygotowanie grupowego projektu związanego ze zdiagnozowaniem sytuacji kryzysowej.

Projekt powinien zawierać: opis sytuacji kryzysowej, propozycje pomocy z uwzględnieniem metod pomocy, instytucji zaangażowanych. Minimalna liczba stron – 10.

Uwagi:

mgr S. Ryszawy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)