Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne - część ogólna - cz. I [W5-AD-S1-PRA03] semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo administracyjne - część ogólna - cz. I [W5-AD-S1-PRA03]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (parzyste), 15:30 - 17:00
sala 3.51
Wydział Prawa i Administracji (Katowice, ul. Bankowa 11b) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Wojciech Iskra
Literatura:

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2018

E., Ochendowski, Prawo administracyjne. Cześć ogólna, Toruń 2013

Zakres tematów:

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Pojęcie podstawowe

1.1. Administracja publiczna

1.2. Interes publiczny

1.3. Prawo administracyjne

2. Źródła prawa administracyjnego

2.1. Pojęcie źródeł prawa i ich podział

2.1. Konstytucja RP, ustawy i umowy międzynarodowej - jako źródło prawa

2.2. Akty powszechnie obowiązujące tworzone przez organy administracji publicznej

2.2.1. Rozporządzenia

2.2.2. Akty prawa miejscowego

2.3. Swoiste źródła prawa

2.4. Publikacja aktów prawnych

II. USTRÓJ ADMINISTRACJI

3. Podmioty administracji publicznej

3.1. Organy administracji publicznej

3.2. Kompetencje i zadania organu administracji

3.3. Samorząd publiczny

3.4. Zakłady administracyjne

3.5. Inne podmioty publiczne

3.6. Podmioty prywatne wykonujące administrację publiczną

4. Struktura administracji publicznej

4.1. Struktura terenowa. Podział terytorialny kraju.

4.2. Związki między podmiotami administrującymi

5. Najwyższe organy państwa pełniące funkcje administracyjne

5.1. Prezydent RP

5.2. Organy bezpośrednio podległe Sejmowi

6. Centralna administracja rządowa

6.1. Rada Ministrów

6.2. Prezes Rady Ministrów

6.3. Ministrowie

6.4. Komitety wchodzące w skład Rady Ministrów

6.5. Centralne organy administracji rządowej

7. Terenowa administracja rządowa

7.1. Wojewoda

7.2. Wojewódzka administracja zespolona

7.3. Wojewódzka administracja niezespolona

8. Samorząd terytorialny

8.1. Pojęcie i elementy konstrukcyjne samorządu terytorialnego

8.2. Zasady funkcjonowania

8.3. Zadania samorządu terytorialnego

8.4. Organy jednostek samorządu terytorialnego

8.5. Formy współdziałania jednostek samorządowych

8.6. Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego

8.7. Samorządowe kolegia odwoławcze

8.8. Regionalne izby obrachunkowe

III. ADMINISTRACJA WOBEC PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

9. Podstawowe pojęcia dotyczące zewnętrznych relacji administracji

10. Prawne formy działania administracji

10.1. Podziały prawnych form działania

10.2. Akt administracyjny

10.2.1. Cechy

10.2.2. Rodzaje

10.2.3. Etapy administracyjnego stosowania prawa

10.2.4. Obowiązywanie aktu akt administracyjnego

10.2.5. Prawidłowość i wadliwość aktu administracyjnego

10.3. Dwustronne formy działania administracji

10.4. Milczenie a bezczynność administracji publicznej

IV. KONTROLA W ADMINISTRACJI

11. Kontrola i nadzór administracji

12. Sądowa kontrola administracji

12.1. Kontrola sądowoadministracyjna

12.2. Kognicja sądów administracyjnych

12.3. Ustrój sądów administracyjnych

12.4. Charakterystyka orzeczeń sądów administracyjnych

12.5. Kontrola pozostałych sądów i trybunałów

13. Inne formy kontroli zewnętrznej

13.1. Kontrola parlamentarna

13.2. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli

13.3. Kontrola prokuratorska

13.4. Kontrola Rzecznika Praw Obywatelskich

13.5. Kontrola społeczna

13.6. Pozostałe organy zewnętrznej kontroli

14. Kontrola wewnętrzna

14.1. Formy kontroli wewnętrznej

14.2. Kontrola w administracji rządowej

14.3. Kontrola zarządcza

Metody dydaktyczne:

jak w opisie modułu

Metody i kryteria oceniania:

Na ćwiczeniach studenci otrzymują informację o sposobie uzyskania zaliczenia, a wśród nich o kolokwium pisemnym, które odbędzie się na ostatnich lub przedostatnich zajęciach. Kolokwium ma charakter testu jednokrotnego wyboru. Studenci, którzy uzyskali ocenę niedostateczną mają możliwość poprawy wyniku kolokwium.

Przykładowe pytania:

Starostwo powiatowe to:

a) organ administracji samorządowej,

b) aparat pomocniczy zarządu powiatu,

c) aparat pomocniczy starosty.

Organem administracji publicznej będący jednocześnie organem jednostki samorządu terytorialnego w znaczeniu ustrojowym jest:

a) wójt,

b) starosta,

c) marszałek województwa.

Wskaż prawidłowy zestaw terenowych organów administracji:

a) powiatowy inspektor sanitarny, kuratorium oświaty, wojewoda,

b) starosta, zarząd powiatu, starostwo powiatowe,

c) dyrektor urzędu morskiego, zarząd województwa, wójt.

Związek komunalny:

a) stanowi odrębną osobę prawną,

b) wykonuje zadania publiczne określone przez gminy wchodzące w jego skład,

c) wymaga zarejestrowania przez sąd.

Uwagi:

3 sem. AD S1 AO

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)