Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.1] semestr zimowy 2021/2022
lektorat, grupa nr 64

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio zaawansowany wyższy [31-ST-L30-ANG-B2.1]
Zajęcia: semestr zimowy 2021/2022 [2021/2022Z] (zakończony)
lektorat [Lekt], grupa nr 64 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 406
Wydział Humanistyczny (Sosnowiec, ul. Żytnia 10) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Justyna Kendik-Gut
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Dellar, H., Walkley, A. 2016: Outcomes 2nd edition Upper Intermediate. Student's Book. London: National Geographic Learning.

Literatura uzupełniająca:

Dellar, H., Walkley, A. 2016: Outcomes 2nd edition Upper Intermediate. Workbook. London: National Geographic Learning.

Vince, M. 2009. First Certificate Language Practice. English Grammar and Vocabulary. London: Macmillan

Dodatkowe materiały przygotowane przez lektora.

https://bit.ly/3vjAiuL

Zakres tematów:

Rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych

w działaniach w obszarze tematycznym: Tematy oparte na rozdziałach 1-3 podręcznika Outcomes 2nd edition – upper intermediate :

1. Opowiadanie o swoich przyzwyczajeniach oraz ich częśtotliwości używając takich wyrażen jak tend to, used to, as a rule, usually, generally, always, sometimes, almost never, etc.

2. Rozmawianie o filmach, muzyce i książkach używając przymiotników oraz przysłówków. Uprzejme niezgadzanie się z rozmówcą (np. …not really my kind of thing, I suppose, but…, I’m not keen on…, etc.).

3. Opisywanie sztuki z wykorzystaniem przymiotników (np. conventional, ambiguous, intimate, subtle, etc.) oraz formułowanie opinii na jej temat używając takich wyrażeń jak: I get the impression, … looks as if …, … seems to be…, etc. Identyfikacja i poprawne użycie przymiotnika i przysłówka w zdaniu.

4. Przytaczanie fabuły filmów. Praca z tekstem „Heard it all before” – czytanie tekstu, wyszukiwanie informacji w tekście, odpowiadanie na pytania odnoszące się do tekstu.

5. Opisywanie miast – budynków, poszczególnych części miasta używając przymiotników prostych (np. affluent, hideous, stunning, trendy, deprived, etc. ) i złożonych (np. run-down, up-and-coming, etc.) oraz czasowników (np. date back, renovate, knock down, soar, base, etc.).

6. Wykorzystywanie zdań względnych definiujących i niedefiniujących. Reagowanie na wypowiedź rozmówcy, zgadzanie się z rozmówcą z użyciem synonimów i wyrażenie swojej opinii.

7. Wypowiadanie się na temat festiwali i karnawałów używając kolokacji (np. wear a mask, make a bonfire, dress up in a costume, listen to a band, be showered with confetti, etc.). Praca z tekstem – email relacjonujący przebieg karnawału w Wenecji.

8. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych – mówienie i słuchanie o miejscach wartych odwiedzenia w mieście (np. amusement park, zoo, street market, museum, etc.), polecanie miejsc wartych zwiedzenia.

9. Mówienie o przyszłości z użyciem going to+infinitive, will+infinitive, present simple i present continuous. Rozróżnianie niuansów w użyciu wyżej wymienionych form gramatycznych.

10. Rozwijanie słownictwa związanego z rzeczami użytecznymi, codziennego użytku oraz kategoryzowanie ich (np. DIY, first aid, the kitchen, etc.). Wyjaśnianie przeznaczenia przedmiotów używając spójników so, if, to oraz wyrażeń …a sort of…, …a bit like…. Sprawdzanie zrozumienia wypowiedzi rozmówcy używając takich wyrażeń jak: you mean…, you mean the thing you use to…

11. Praca z tekstem „I am… Mr Trebus” – czytanie, rozumienie czytanego tekstu, dyskusja na temat kolekcjonowania przedmiotów. Rozwijanie leksyki – transformacje słów w oparciu o przyrostki (np. -al, -less, -ment, -ness, etc.)

12. Opisywanie problemów, których się doświadczyło z przedmiotami (np. have a leak, come off, fault, compensation, don’t fit, etc.).

13. Dawanie rad i wyrażanie żalu, że coś się wydarzyło za pomocą czasownika modalnego i formą past participle (should/shouldn’t, should have/shouldn’t have).

Wzmacnianie kompetencji osobistych poprzez udział

w formach interakcji, pracę opartą na współpracy i wspólną pracę w grupie. Doskonalenie umiejętności prezentowania przygotowanych treści w formie wystąpienia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie stacjonarnej prowadzone

w oparciu o pragmatyczny dobór różnorodnych metod dydaktycznych, w tym m.in. podejścia komunikacyjnego, leksykalnego, zadaniowego, metody aktywizującej, techniki odwróconej klasy, z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, narzędzi cyfrowych i pomocy audiowizualnych, z uwzględnieniem pracy własnej studenta.

Praca własna studenta (30 godzin) obejmuje pracę

z podręcznikiem, słownikiem, zalecanymi ćwiczeniami

i materiałami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, treściami na platformie e-learningowej.

W ramach pracy własnej student utrwala wiedzę przyswajaną i umiejętności nabywane w trakcie zajęć, przygotowuje się do testów sprawdzających, opracowuje i ćwiczy formy ustne

i pisemne (na przykład: relacja, podsumowanie, dialog, list, e-mail, post), w tym wymagane na zaliczenie (prezentacja).

Zajęcia zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych studenta, przewidują dostosowanie form pracy w wyodrębnionej przestrzeni wirtualnej aplikacji MS Teams.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną

z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Student uzyskuje ocenę z każdej składowej weryfikacji.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen

z poszczególnych składowych weryfikacji:

1) użycie języka (wymagana poprawa w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej),

2) recepcja (wymagana poprawa w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej),

3) pisemna produkcja (wymagana poprawa w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej),

4) z przedstawionej prezentacji (wymagana poprawa

w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej),

5) z krótkich sprawdzianów leksykalnych i gramatycznych (średnia ocen).

Skala ocen:

90 - 100 % = ocena bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = ocena db+ (dobry plus)

75 - 83 % = ocena db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

LIKWIDACJA 27.10.2021 r.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)