Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie 31-STS2-L30-ANG-JS1
semestr zimowy 2021/2022
lektorat, grupa nr 9

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Język angielski - specjalistyczny dla studiów uzupełniające magisterskie 31-STS2-L30-ANG-JS1
Zajęcia semestr zimowy 2021/2022 (2021/2022Z) (zakończony)
lektorat (Lekt), grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala zajęcia zdalne
Bankowa 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Prowadzący: Liliana Kałafatiuk
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

The New Wider World, David Waugh. Nelson Thornes, 2005.

Literatura uzupełniająca:

Geography, Keith Kelly. Macmillan Vocabulary Practice Series, 2009.

Kurs wspomagający lektorat 6 B1 i B2:

https://el.us.edu.pl/spnjo/course/view.php?id=605

Zakres tematów:

Rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych w działaniach w obszarze tematycznym:

1. Wybrane zagadnienia klimatologii. Typy klimatów i ich cechy, zróżnicowanie klimatów na kuli ziemskiej. Prognozowanie pogody.

2. Przyczyny i skutki globalnego ocieplenia. Prawdopodobieństwo zmiany klimatu na świecie będące wynikiem globalnego ocieplenia.

3. Bogactwa naturalne ziemi, Odnawialne i nieodnawialne źródła energii. Woda jako jedno z bogactw naturalnych. Mądra gospodarka wodna jako priorytet wielu państw zwalczających brak wody w wielu rejonach naszej planety.

4. Zmiany ludnościowe na świecie, rozmieszczenie ludności na świecie i czynniki decydujące o tym rozmieszczeniu. Modele zmian demograficznych : piramida demograficzna i model transformacji demograficznej.

5. Współczesne procesy demograficzne takie jak starzenie się społeczeństw, przeludnienie i problemy z tym związane. Case study: Polityka demograficzna w Chinach. Rozmieszczenie ludności i gęstość zaludnienia w Brazylii.

6. Migracje ludności i ich przyczyny. Uchodźcy, problem tożsamości grup narodowościowych i etnicznych, rekrutacja i zatrudnienie migrantów. Case study: mogranci w Kalifornii i Niemczech.

7. Degradacja środowiska naturalnego. Omawianie przykładów zniszczenia środowiska geograficznego będącego wynikiem działalności zarówno człowieka jak i oddziaływania czynników fizycznych. Case study. Wycinka lasów tropikalnych.

8. Struktura zatrudnienia. Zmiany w zatrudnieniu związane z rozwojem gospodarczym świata. Gwałtowny rozwój sektora usług, Usługi wyższego i niższego rzędu: np. oświata wyższa, usługi finansowe, turystyka.

9. Zrównoważony rozwój ekonomiczny i uzależnienie rynków. Czynniki wzrostu gospodarczego, strategie pomocy dla krajów ubogich. Case study: Japan vs Kenya.

-Doskonalenie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i/lub ustnej na tematy poruszane na zajęciach.

-Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz słuchanego, z wykorzystaniem materiałów audio i video.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie stacjonarnej / zdalnej prowadzone w oparciu o pragmatyczny dobór różnorodnych metod dydaktycznych, w tym m.in. podejścia komunikacyjnego, leksykalnego, zadaniowego, metody aktywizującej, z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość, narzędzi cyfrowych i pomocy audiowizualnych, z uwzględnieniem pracy własnej studenta.

Praca własna studenta (30 godzin) obejmuje pracę z podręcznikiem, słownikiem, zalecanymi ćwiczeniami i materiałami, literaturą uzupełniającą, źródłami internetowymi, treściami na platformie e-learningowej. W ramach pracy własnej student utrwala wiedzę przyswajaną i umiejętności nabywane w trakcie zajęć, przygotowuje się do testów sprawdzających, opracowuje i ćwiczy formy ustne i pisemne, w tym wymagane na zaliczenie (prezentacja).

Zajęcia zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych studenta, przewidują dostosowanie form pracy w module e-learningowym wspomagającym lektorat na uczelnianej platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia. Nieusprawiedliwiona nieobecność studenta na co najmniej 3 zajęciach skutkuje oceną niedostateczną z pierwszego terminu zaliczenia. Nieobecność studenta na zajęciach w wymiarze 60% i więcej skutkuje nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością powtórzenia modułu.

Student uzyskuje ocenę z każdej składowej weryfikacji.

Oceną końcową jest średnia arytmetyczna ocen

z poszczególnych składowych weryfikacji:

1) Z minimum jednego testu (wymagana poprawa w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej),

2) Ocena z przedstawionej prezentacji (wymagana poprawa w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej),

Skala ocen:

90 - 100 % = ocena bdb (bardzo dobry)

84 - 89 % = ocena db+ (dobry plus)

75 - 83 % = ocena db (dobry)

69 - 74% = dst+ (dostateczny plus)

60 - 68% = dst (dostateczny)

0 -59% = ndst (niedostateczny)

Uwagi:

Wydział Nauk Przyrodniczych - Geografia; I ROK II STOPIEŃ [magisterskie uzupełniające]

Kontakt z prowadzącym: liliana.kalafatiuk@us.edu.pl

Miejsce i godziny konsultacji na stronie https://us.edu.pl/kolegium/spnjo/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.