Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne - część ogólna - cz. I [W5-AD-S1-PRA03] semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo administracyjne - część ogólna - cz. I [W5-AD-S1-PRA03]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 3.47
Wydział Prawa i Administracji (Katowice, ul. Bankowa 11b) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Strożek-Kucharska
Literatura:

Podstawowa:

1. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2021,

Uzupełniająca:

1. E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2021,

2. J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2020

Zakres tematów:

I. Zagadnienia wprowadzające.

1. Pojęcie i cechy administracji publicznej

2. Funkcje administracji publicznej

3. Pojęcie i systematyka prawa administracyjnego

II. Zasady ogólne prawa administracyjnego.

1. Pojęcie i systematyka zasad ogólnych prawa administracyjnego.

2. Zasady ogólne prawa administracyjnego.

III. Źródła prawa administracyjnego.

1. Pojęcie i systematyka źródeł prawa administracyjnego

2. Źródła prawa powszechnie obowiązującego.

3. Kontrola legalności aktów podustawowych.

4. Niezorganizowane źródła prawa administracyjnego.

5. Prawo wewnętrzne administracji.

IV. Prawne formy działania administracji publicznej.

1. Pojęcie i systematyka prawnych form działania administracji publicznej.

2. Formy działań władczych.

3. Formy działań niewładczych.

V. Podstawowe konstrukcje nauki prawa administracyjnego.

1. Stosunek administracyjnoprawny.

2. Sytuacja administracyjnoprawna.

3. Publiczne prawa podmiotowe.

VI. Ustrojowe prawo administracyjne.

1. Pojęcie i zasady ustrojowego prawa administracyjnego

2. Podmioty administrujące

3. Ustrój administracji rządowej

4. Ustrój administracji samorządowej

VII. Majątek publiczny.

1. Pojęcie i struktura majątku publicznego.

2. Korzystanie z majątku publicznego.

3. Zasady gospodarowania majątkiem publicznym.

VIII. Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej za działania administracji publicznej.

1. Ogólne zasady odpowiedzialności.

2. Podmiotowy zakres odpowiedzialności.

3. Przedmiotowy zakres odpowiedzialności.

IX. Kontrola administracji publicznej.

1. Pojęcia kontroli administracji publicznej, jej zadania oraz systematyka.

2. Kontrola administracji sprawowana przez organy państwowe niezawisłe od administracji.

3. Kontrola sądowa administracji.

4. Kontrola wewnątrzadministracyjna.

Metody dydaktyczne:

Na koniec każdych zajęć prowadzący wskazuje studentom zagadnienia do przygotowania na kolejne zajęcia. Wskazuje też źródła (wybrane części książek, artykuły naukowe, akty prawne, orzeczenia), z pomocą których student ma wskazane zagadnienia przygotować. Praca własna obejmuje samodzielne przyswajanie wiedzy teoretycznej i poszukiwanie rozwiązań problemów wskazanych przez osobę prowadzącą. Jej celem jest nabycie przez studenta nie tylko wiedzy, ale też umiejętności (np. odnalezienia odpowiedniej regulacji prawnej, znalezienia wymaganego sposobu postępowania, itd.). Zdobyte w powyższy sposób wiedza i umiejętności są następnie weryfikowane podczas kolokwiów i dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Na kolokwium pisemnym student musi wykazać się zarówno wiedzą, jak i umiejętnościami. Metoda oceny została dostosowana do kryteriów oceny stosowanej na egzaminie (kolokwium od egzaminu nie różni kryterium oceny, tylko merytoryczny zakres materiału do opanowania).

Ocena dostateczna – student musi wykazać się ogólną orientacją w zakresie postępowania administracyjnego oraz umiejętnością rozwiązywania podstawowych problemów w tym zakresie.

Ocena dobra - student musi właściwie zaprezentować przedstawione przez egzaminatora zagadnienie teoretyczne i wyjaśnić jego praktyczne znaczenie (czyli student musi wykazać, że potrafi wiedzę teoretyczną wykorzystać w celu rozwiązania praktycznego problemu). Oznacza to, że pokazuje, iż wiedzę teoretyczną wykorzystuje w celu wyboru takiego wariantu rozwiązania, któremu nie można nic zarzucić z punktu widzenia prawa.

Ocena bardzo dobra - student musi zaprezentować wiedzę wykraczającą poza przedstawioną na ćwiczeniach, czyli nabytą w ramach pracy własnej. Musi też pokazać umiejętność dokonania wyboru i oceny różnych wariantów rozwiązania problemu (czyli, że potrafi wykazać nieprawidłowość wariantów, które odrzuca i przekonywająco uzasadnić prawidłowość wariantu wybranego).

Na pierwszych ćwiczeniach studenci otrzymują informację o sposobie uzyskania zaliczenia, a wśród nich o kolokwium pisemnym, które odbędzie się na przedostatnich zajęciach. Na przedostatnim spotkaniu ćwiczeniowym, po zakończeniu merytorycznej części zajęć, studenci przystępują do kolokwium. Kolokwium ma charakter testowy i problemowy. Na ostatnich zajęciach osoba prowadząca ćwiczenia omawia wyniki kolokwium i podaje prawidłowe rozwiązania. Studenci, którzy uzyskali ocenę niedostateczną mają możliwość poprawy wyniku kolokwium.

Uwagi:

3 sem. AD S1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)