Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie I [W2-S1BT19-1BT-11] semestr zimowy 2022/2023
seminarium, grupa nr 7

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie I [W2-S1BT19-1BT-11]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:30 - 17:00
sala B-204 (SALA WYKL.)
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Gaj
Literatura:

Oryginalne prace naukowe, głównie aktualne prace przeglądowe w uznanych czasopismach naukowych, w tym anglojęzyczne; bazach danych oraz biotechnologiczne portale naukowe wskazane przez prowadzącego zajęcia.

Zalecane czasopisma naukowe i adresy:

Current Opinion in Biotechnology; Trends in Biotechnology; Current Opinion in Plant Biology, Plant Biotechnology; Plant Biotechnology Journal, Plant Biotechnology Reports; Plant Cell, Tissue and Organ Culture, Plant Cell Reports

http://www.biotechnolog.pl/kwartalnik-biotechnologia ; http://www.gmo-compass.org/eng/home/

http://www.cell.com/trends/biotechnology

Zakres tematów:

Współczesne problemy i metody badawcze z zakresu genetyki molekularnej, genomiki i biotechnologii roślin, w tym:

1. Plastyczność rozwojowa roślin – zjawisko totipotencji komórek somatycznych i jego wykorzystanie w biotechnologii roślin

2. Arabidopsis i ryż - modelowe gatunki w genomice roślin wyższych

3. Mikropropagacja roślin – metody, cele, przykłady protokołów, rynek światowy

4. Protoplasty i somatyczna hybrydyzacja u roślin

5. Metody transformacji genetycznej. Agrotransformacja i biologiczne podstawy tego procesu

6. Przegląd metod agrotransformacji u różnych roślin ze szczególnym uwzględnieniem zbóż

7. Genetycznie modyfikowane rośliny na rynku światowym: modyfikowane gatunki i cechy, osiągnięcia i ograniczenia

8. Transformacja roślin bez użycia genów markerowych („marker free”) – koncepcja, cele, przykłady, osiągnięcia i perspektywy.

9. Geny reporterowe w produkcji roślin transgenicznych i genomice funkcjonalnej

10. Mutageneza insercyjna – cel, metody, uzyskane linie i ich zastosowanie.

11. Korzyści i zagrożenia związane z GMO – debata (wszyscy uczestnicy)

Metody dydaktyczne:

Referat wygłaszany przez studenta z wykorzystaniem środków multimedialnych wsparty ko-referatami i dyskusja nad prezentowanymi treściami moderowana przez prowadzącego.

Opis pracy własnej studenta:

Przygotowanie referatu naukowego w formie prezentacji Power Point na podstawie samodzielnie dobranej i zatwierdzonej na konsultacji z prowadzącym literatury przedmiotu , w tym anglojęzycznej. Referat seminaryjny oparty na wybranych kilku kluczowych dla tematu seminarium i aktualnych pozycji literaturowych o charakterze prac przeglądowych. Koreferat -prezentacja jednego, wybranego przez studenta artykułu naukowego o charakterze oryginalnej pracy badawczej z zakresu seminarium. Przygotowanie do dyskusji przez rozwijanie i uaktualnienie dotychczas zdobytej wiedzy z zakresu biotechnologii; śledzenie aktualnych osiągnięć i problemów biotechnologii roślin z wykorzystaniem najnowszych pozycji piśmiennictwa przedmiotu oraz baz danych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się:

- ocena z referatu na wybrany temat przygotowanego w formie prezentacji (0,4)

- ocena z koreferatów (0,2)

- ocena z aktywności w dyskusji i debacie (0,2)

- ocena z testu końcowego (0,2)

Ocena z referatu i koreferatu:

Ocena bardzo dobra – literatura do referatu zatwierdzona u prowadzącego najpóźniej na 2 tyg. przed terminem wygłoszenia; szczegółowy konspekt referatu/koreferatu zatwierdzony u prowadzącego najpóźniej na 1 tyg. przed terminem wygłoszenia; referat/koreferat bardzo dobry pod względem merytorycznym, oparty na najnowszej oryginalnej literaturze przedmiotu, w tym anglojęzycznej, wyróżniający się pod względem zrozumienia i syntezy problemu, aktualności treści, jak i języka, stylu i formy wypowiedzi. Treść referatu odpowiada założonym celom. Zawarte w referacie treści przedstawione są w odpowiedniej sekwencji i proporcji zależnej od istotności problemu. Prezentacja multimedialna ilustrująca referat/ko-referat przygotowana w języku angielskim wyróżnia się w formie i jasności przekazu, dowodzi kreatywności autora w zakresie formy prezentacji informacji; nie zawiera błędów merytorycznych, terminologicznych, językowych i edycyjnych. Student jest przygotowany do dyskusji, udziela właściwych odpowiedzi na pytania dotyczące referatu i problemów w nim poruszanych.

Czas referatu został dostosowany do wymogów( referat -25 min; koreferat- 5 min.).

Niespełnienie powyższych wymagań skutkuje obniżeniem oceny w stopniu zależnym od liczby i wagi niespełnionych kryteriów i popełnionych błędów

Ocena z aktywności w dyskusji i debacie:

Każdorazowo udział w dyskusji odnotowany zostanie w karcie pracy studenta.

Za udział w dyskusji na temat przedstawionego referatu student uzyskuje od 0-2 punktów.

Sumaryczna liczba punktów za dyskusję:

8 -10 pkt – bdb

7 - 8 pkt- +db

5-6 pkt – db

3 -4 pkt - +dst

1-2 pkt – dst

< 1 pkt – ndst

Ocena z testu końcowego:

Test końcowy w formie pytań sprawdza stopień przyswojenia problemów przedstawionych w całym cyklu seminariów.

Skala ocen z testu końcowego:

bdb: 90-100% punktów

+db: 85-90%

db 75-85%

+dst: 60-75%

dst: 50-60%

ndst: 0-50% punktów

Uwagi:

GEN

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)