Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie I [W2-S1OS19-1OS-11] semestr zimowy 2022/2023
seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium licencjackie I [W2-S1OS19-1OS-11]
Zajęcia: semestr zimowy 2022/2023 [2022/2023Z] (w trakcie)
seminarium [S], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala B-101 (SALA SEM.)
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Jagiellońska 28) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Kompała-Bąba, Gabriela Woźniak
Literatura:

Oryginalne artykuły naukowe oraz prace przeglądowe dotyczące tematów omawianych na seminarium.

Ellenberg, H. Weber H. E., Düll R., Wirth V., Werner W., Paulißen D. 1992. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotanica 18, 2. Auflage,

Falińska K. 2012. Ekologia roślin. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Kowarik I., Seidling W. 1989. Zeigerwertberechnungen nach Ellenberg. Zu Problemen und Einschränkungen einer sinnvollen Methode. In: Landschaft und Stadt. 21: 132–143

Mancuso S., Viola A. Błyskotliwa zieleń. Wrażliwość i inteligencja roślin. Bukowy Las.

Jochimsen J., Hartung J., Fischer I., 1995. 1995 Spontane und künstliche Begrünung der Abraumhalden des Stein- und Braunkohlenbergbaus - Essen. Ber. d. Reinh.-Tüxen-Ges. 7. 69-88.

Rebele F., Dettmar J. Industriebrachen. Okologie und management. Praktischer Naturschutz, Ulmer.

Weiner J. 1999. Życie i ewolucja biosfery. Wydawnictwo Naukowe PWN,

Zarzycki K. (i inni) 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. IB PAN, Kraków.

Zakres tematów:

1. Ekologiczne klasyfikacje gatunków (formy życiowe roślin / Formy wzrostu roślin a korzystanie z zasobów środowiska)

2. Strategie życiowe roślin wg Grime CSR (1979), Pianki (strategia typy r i K)

3. Liczby ekologiczne (Zeigewerte von Pflanzen in Mitteleuropa) (Zarzyckiego i in. 2004, Ellenberga i in. (1998)

4. Industriebrachen. Okologie und Management.

5. Novel ecosystems (coal mine spoil heaps) increasing diversity of urban-industrial landscape

5. Modyfikacje a adaptacje roślin do środowiska w aspekcie zagospodarowania terenów poprzemysłowych (case study)

6. Biomasa jako cecha funkcjonalna roślin.

7. Potencjał energetyczny biomasy roślinnej i możliwości wykorzystania jej do celów energetycznych. Technologie przetwarzania biomasy.

Metody dydaktyczne:

Wyszukiwanie literatury w bazach dostępnych na UŚ. Praca z literaturą specjalistyczną. Referat ilustrowany prezentacją multimedialną. Case study. Prezentacja własnych opracowań metodycznych na cele przygotowania prac dyplomowych

Prezentacje z z zastosowaniem narzędzi multimedialnych (PowerPoint, CANVA), dyskusja seminaryjna,

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega merytoryczne przygotowanie i wygłoszenie prezentacji podczas seminarium .Tematy prezentacji podawane są z wyprzedzeniem.

Na ocenę końcową modułu składa się średnia ważona obejmująca:

1. Oceny z prezentacji (0,7).

2. Ocenę ciągłą z uczestnictwa w dyskusji (0,3).

Ocena prezentacji:

bardzo dobry - student wygłosił referat oparty na najnowszej oryginalnej literaturze przedmiotu, przygotował wyróżniającą się pod względem treści, stylu i formy prezentację multimedialną. Jej treści odpowiadają założonym celom. W obowiązującej terminologii naukowej nie popełnił błędów.

dobry - student wygłosił referat oparty na oryginalnej literaturze przedmiotu, przygotował poprawną pod względem treści, stylu i formy prezentację multimedialną, ale prezentowany temat omówiony został tylko w znacznej części. W obowiązującej terminologii naukowej popełnił pojedyncze błędy merytoryczne, które potrafi skorygować w trakcie dyskusji.

dostateczny - student wygłosił referat, ale fragmentarycznie rozwiązał prezentowany problem badawczy. Zakres omawianych zagadnień jest w wielu punktach niewystarczający dla rozwiązania postawionych problemów badawczych. W treści prezentacji pojawiły się liczne błędy merytoryczne, które potrafi skorygować w trakcie dyskusji.

niedostateczny - prezentowany temat został przedstawiony pobieżnie. W treści prezentacji pojawiły się liczne błędy merytoryczne. k

Ocena ciągła

Ocenie podlega zaangażowanie studenta w dyskusję naukową nad prezentowanymi referatami, poprawność wypowiedzi świadcząca o znajomości zalecanej literatury przedmiotu.

Aktywność studentów jest oceniana w skali 1 (aktywny) lub 0 (nieaktywny):

ocena bardzo dobry - udział w dyskusji na więcej niż 75% zajęć;

ocena dobry - udział w dyskusji na 50-75% zajęć;

ocena dostateczna - udział w dyskusji na 25-50% zajęć;

ocena niedostateczna - udział w dyskusji w mniej niż 25% zajęć.

Uwagi:

BIOP

Seminaria odbywają się w Sali B-101 lub on-line (webinaria). Studenci mogą również uczestniczyć w webinariach poświęconych Rokowi Botaniki oraz w spotkaniach Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)