Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia [W3-PS-SM-PRCZwCŻ] semestr zimowy 2023/2024
Ćwiczenia, grupa nr 6

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia [W3-PS-SM-PRCZwCŻ]
Zajęcia: semestr zimowy 2023/2024 [2023/2024Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:30 - 17:00
sala 105
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Natalia Ledwoń
Literatura:

1. Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka, Poznań: Wydawnictwo Zyska i S-ka.

2. Brzezińska, A.I., Apelt, K. i Ziółkowska, B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka, GWP: Sopot.

3. Trempała, J. (red.) (2012). Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.

4. Schaffer, H.R. i Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańsk: Harmonia Universalis.

5. Przetacznik-Gierowska, M. i Tyszkowa, M. (2006), Psychologia rozwoju człowieka., t: 1: Zagadnienia ogólne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

6. Schaffer H.R. (2010). Psychologia rozwojowa: podstawowe pojęcia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uzupełniająca:

1. Birch, A. i Malim, T. (2002). Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, Warszawa: PWN.

2. Brzezińska, A. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka: praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

4. Brzezińska, A. i Trempała, J. (2000)., Psychologia rozwoju, [w:]: J. Strelau (red.): Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1. Gdańsk, GWP.

5. Harwas-Napierała, B. i Trempała, J.(red.) (2008), Psychologia rozwoju człowieka, t. 2: Charakterystyka okresów życia człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

6. Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.), (2004), Psychologia rozwoju człowieka, t. 3: Rozwój funkcji psychicznych, Warszawa: PWN.

7. Oleś, P. (2011), Psychologia człowieka dorosłego, Warszawa: PWN.

8. Przetacznik-Gierkowska, M. i Makiełło-Jarża, G. (1992), Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, Warszawa: WSIP.

9. Schaffer, R. (2006). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN.

10. Schaffer, R. (2006). Rozwój społeczny. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

11. Steuden, S. (2012). Psychologia starzenia się i starości, Warszawa: PWN.

12. Stuart-Hamilton, I. (2006), Psychologia starzenia się, Poznań: Wydawnictwo Zysk i s-ka.

13. Turner, J.S. i Helms, D.B. (1999). Rozwój człowieka, Warszawa: WSIP.

14. Vasta, R., Haith, M.M. i Scott A. M. (2001). Psychologia dziecka, Warszawa: WSIP.

Zakres tematów:

Zajęcia organizacyjne – przekazanie informacji dotyczących warunków zaliczenia przedmiotu, obwiązującej literatury oraz treści merytorycznych poruszanych na kolejnych spotkaniach.

Podstawowe pojęcia teoretyczne w psychologii rozwoju człowieka: pojęcie rozwoju, zmiana a rozwój, rodzaje zmian rozwojowych i mechanizmy warunkujące rozwój. Dynamika zmian. Genetyka, dziedziczność a środowisko.

Metody badawcze w psychologii rozwojowej. Strategie badań nad rozwojem, aspekty etyczne badań z udziałem dzieci i osób dorosłych.

Teorie rozwoju człowieka. Modele ujmowania i wyjaśniania zmian rozwojowych. Periodyzacja zmian w rozwoju psychicznym. Naturalnie trudne okresy w rozwoju człowieka. Kryzysy rozwojowe.

Poszczególne fazy rozwoju człowieka:

Okres prenatalny.

Okres niemowlęcy i poniemowlęcy. Wczesne dzieciństwo.

Okres przedszkolny. Średnie dzieciństwo.

Okres szkolny. Późne dzieciństwo.

Adolescencja. Okres dorastania.

Wczesna dorosłość.

Średnia dorosłość.

Późna dorosłość. Starzenie się i starość. Śmierć i żałoba.

Metody dydaktyczne:

metody aktywizujące: mapy myśli, burza mózgów; metody podające: wykład, pogadanka; metody interaktywne: dyskusja, aranżowane sytuacje komunikacyjne; praca w oparciu o studia przypadku; wykorzystanie filmów

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie kolokwiów cząstkowych:

1) po zakończeniu okresu średniego dzieciństwa 1/3 oceny

2) po zakończeniu okresu późnej dorosłości 1/3 oceny

Praca zaliczeniowa w formie quasi-studium przypadku (krótka prezentacja w czasie zajęć) 1/3 oceny

Żadna z prac nie może pozostać niezaliczona. Zaliczenie każdego z kolokwiów w przypadku braku oceny pozytywnej do 2 tygodni.

Aktywna obecność na zajęciach. Możliwe dwie nieobecności w czasie semestru.

Konieczna obecność na prezentacji.

Uwagi:

Założenia i cele przedmiotu:

- zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia

- nabycie przez studentów wiedzy na temat najważniejszych teorii rozwoju człowieka

- poznanie przez studentów metod badawczych stosowanych w psychologii rozwoju człowieka.

- szczegółowe zapoznanie się przez studentów z fazami w rozwoju człowieka

- poznanie normatywnych zjawisk w przebiegu rozwoju człowieka

- wyposażenie studentów w wiedzę o wzajemnych związkach między przebiegiem rozwoju a kontekstem kulturowo-społecznym, umożliwiającą rozumienie prawidłowości rozwoju charakterystycznych dla kolejnych okresów życia człowieka

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania czynników korzystnych i niekorzystnych dla przebiegu rozwoju

- uczenie zdolność do wykorzystywania wiedzy z psychologii rozwoju w praktyce życia codziennego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)