Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w przedszkolu 06-PC-S1-35
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://-
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych, opracowanie: Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 2014, http://www.kp.kalisz.pl/bibliografia/pdf/Edukacja_wlaczajaca_dzieci_niepelnosprawnych.pdf.

- Bogdanowicz M. Kisiej B. Przasnyska M., Metoda Weroniki Sherborne w terapii wspomaganiu rozwoju dziecka, WSiP Warszawa 1989.

- Lovaas O.I.: Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. WSiP, Warszawa 1993

- Rainka A., Taranko K., Spotkania z dramą. Praktyczne zastosowania metody w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo „Harmonia”, Gdańsk.

- Rola B., Dubińska B., Piotrowicz R., (2013): Poznaję i akceptuję siebie i innych. Scenariusze zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym, Credo, Katowice.

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. poz. 882)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

(Dz. U. poz. 977, z późn.zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. poz. 957)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

(Dz. U. poz. 532).

Efekty uczenia się:

1. Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną

z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin

w celu analizowania i interpretowania sytuacji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych

w placówce wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

2. Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki specjalnej oraz metodyki wychowania przedszkolnego w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań.

3. Student potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie

w przedszkolu.

4. Student ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w wieku przedszkolnym.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt zajęć z wykorzystaniem poznawanych metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w przedszkolu – opracowanie teoretyczne i praktyczne.

Za każdy składnik projektu student otrzymuje punkty:

1. Scenariusz zajęć – 5 pkt.

2. Opracowanie pomocy – 5 pkt.

3. Przebieg zajęć – 5 pkt.

4. Realizacja celów zajęć – 5pkt.

Ocena bardzo dobra (20 pkt.) – systematyczna praca w ciągu semestru, wysoka jakość przygotowanego projektu, niestandardowe podejście.

Ocena dobra (16-19 pkt.) – systematyczna praca w ciągu semestru, dobra jakość przygotowanego projektu, standardowe podejście.

Ocena dostateczna (12-15 pkt.) – zadowalająca praca w ciągu semestru, zadowalająca jakość przygotowanego projektu.

Ocena niedostateczna (0-11 pkt.) – jakość projektu niewystarczająca, z wieloma brakami, niewystarczająca frekwencja (ponad 50% zajęć opuszczonych).

Zakres tematów:

1. Edukacja przedszkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną (edukacja segregacyjna, integracyjna i włączająca) - analiza aktów prawnych. Założenia i treści współczesnego wychowania przedszkolnego. Alternatywne formy edukacji przedszkolnej. Cele

i zadania edukacji przedszkolnej. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

2. Adaptacja przedszkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – źródła, trudności, możliwości wspomagania.

3. Diagnoza przedszkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – sposoby, narzędzia, dokumentacja. Dojrzałość i gotowość szkolna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – rola nauczycieli

i specjalistów w przygotowaniu dziecka z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia nauki w szkole.

4. Cele, funkcje i treści programowe edukacji przedszkolnej a potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

w wieku przedszkolnym. Obszary aktywności dziecka – rodzaje zajęć.

5. Zasady, formy pracy w przedszkolu i metody pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną

w wieku przedszkolnym. Zadania nauczyciela.

6. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, aktualne programy wychowania przedszkolnego, podręczniki, książki pomocnicze dla dzieci, opracowania metodyczne dla nauczycieli.

7. Współpraca przedszkola z rodziną i środowiskiem lokalnym dziecka

z niepełnosprawnością intelektualną.

Metody dydaktyczne:

Metody podające, problemowe i praktyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Brosch 71/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.